Bekijk het origineel

Van de Partijpenningmeester

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Van de Partijpenningmeester

5 minuten leestijd

Er kwamen weer 19 nieuwe abonnementen binnen in de afgelopen week, en wel 1 uit Amemuiden, Capelle a. d. IJ., Culemborg, De Bilt, 's-Gravenhage, Hardinxveld-G., Hellouw, Hilversum, Hoornaar, Kampen, Katwijk aan Zee, Meliskerke, Rijssen, St. Annaland, Sliedrecht, Utrecht en Veen, 2 uit Rotterdam. Hiermede is het totale aantal nieuwe abonnees sinds 17 maart gestegen tot 512.

Deze toename vond plaats in een tijdvak van 8 maanden. Als dit tempo wordt volgehouden, betekent dit een jaarlijkse verhoging van het abonnementental met 3/2 X 518 = 768.

Natuurlijk is dit tempo vol te houden, ja het kan nog belangrijk worden opgevoerd. Vele proefnummerakties zijn nog gaande en wij verwachten stellig dat vele zullen volgen. Een dame, die onbekend wenst te blijven, maar die blijkens haar aktiviteit ons beginsel een warm hart toedraagt, gaf 30 nieuwe adressen op om proefnummers heen te zenden. De vrienden, die thans hun proefnummer door bemiddeling van deze dame ontvangen, zullen haar toch straks niet teleurstellen als zij het acquisitiepad gaat betreden. Hulde aan deze vrouw, die straks ondanks koude en duisternis (ook politiek bezien) de oogst aan abormementen gaat binnenhalen.

Laten de besturen der kiesverenigingen ook een krachtige aktiviteit op dit terrein ten toon spreiden. Neem dit werk nu eens ter hand als ge in vergadering bijeen zijt. Verzamel zo veel mogelijk adressen, die voor bewerking in aanmerking komen. Geef deze adressen op aan de N.V. „De Banier", die 4 weken aaneen proefnummers zal verzenden. Daarna moet door u in persoonlijk kontakt de laatste hand aan dit werk worden gelegd: het afsluiten van de abonnementen. U ziet welke mooie resultaten in 8 maanden werden bereikt. Laat dan geen aktievermindering intreden, maar houdt er allen de vaart in.

Ik schreef onlangs een aanbeveling om het boek „Het calvinistisch beginsel in deszelfs wording door Calvijn", geschreven door Ds. J. D. Barth, te bestellen. Prijs ƒ 2.50 ingenaaid. Dit boek is uitgegeven door het Landelijk Verband van Studieverenigingen der S.G.P. Het sekretariaat dezer vereniging is gevestigd te Ntmiansdorp, Havenstraat 28. De heer Bijl, die sekretaris dezer vereniging is, mocht inmiddels enkele bestellingen ontvangen, evenals ondergetekende. Ik zou nogmaals een beroep willen doen op de vrienden, die dit boek nog niet in hun bezit hebben, het alsnog te bestellen. Ook de kiesverenigingen raden wij aan meerdere exemplaren te bestellen en die aan hun leden te verkopen. Om de administratie niet onnodig te verzwaren, lijkt het mij het beste, dat u in de toekomst direkt bestelt bij het Landelijk Verband van Studieverenigingen te Numansdorp. Het geld kunt u dan overmaken op gironummer 187437 van de Coöperatieve Boerenleenbank te Numansdorp, ten gimste van de sekretaris van genoemde vereniging. U krijgt dan uw boek(en) sneller toegezonden dan waimeer u bij ondergetekende bestelt.

Enige malen is in deze rubriek een lans gebroken om onze zakenmensen toch te bewegen om advertentlekontrakten af te sluiten. Wij hebben er destijds op gewezen, dat, wil een blad rendabel kunnen worden geëxploiteerd, het ook vol- doende van advertenties moet worden voorzien. Nu is het merkwaardige, dat onze regelmatige opwekkingen om de partijkas, resp. ons lektuurverspreidingsfonds te gedenken, overal een open oor, een warm hart en een geopende beurs vinden, hetgeen blijkt uit de stroom van giften, die ons regelmatig toevloeit. Het overgrote deel dezer gelden komt uit partikuliere giften. De zakenlieden, die in het algemeen met grotere bedragen omgaan dan partikulieren, kunnen schijnbaar moeilijker tot een besluit komen om ons blad in dit opzicht te stetmen. Nu zouden wij het zo prettig vinden als onze zakenvrienden meer begrip toonden voor deze situatie en regelmatig him advertentieopdrachten aan de N.V. „De Banier" zonden.

Ik werd deze week weer aan deze zaak herinnerd toen één der vrienden refereerde aan vroegere oproepen en mij een advertentieopdracht gaf voor 10 plaatsingen en gelijktijdig naar de kosten informeerde. Deze opdracht is inmiddels aan „De Banier" doorgezonden, die altijd klaar staat uw opdrachten te verzorgen, resp. de tekst voor u te ontwerpen of u daarbij te assisteren. Wij danken deze vriend van harte voor zijn steun en ook voor de sympatieke brief, die wij van hem mochten ontvangen.

Omgekeerd moeten ook de lezers zich er van bewust zijn, dat adverteren geen zaak kan zijn van louter filantropie. Er wordt dus ook van hen een daad verwacht. De afgelopen week kwam een be­ drag binnen van ƒ 63.95 aan vrije giften, gegeven tot verspreiding van lektuur. De specifikatie, van dit bedrag is als volgt:

A.J.K. te D. ƒ 7.50 (overbetaling op het boek „Het calvinistisch beginsel") Wie volgt? Kiesver. Brakel ƒ 5.—; N.N. uit koUekte Geref. Gemeente Rotterdam Boezemsingel ƒ 2.50; D.v.T. te V. ƒ 10.— ; Kiesver. Nieuwkoop ƒ5.—; G.J.J. te H. ƒ 5.— ; Dr. J.C.N, te S. ƒ 10.— ; T.B. te R. ƒ 10.— ; dpi. sold. J.A.E.B. te N. ƒ 10.— ; N.N. te H. ƒ 6.25 (ƒ 10.— gestuurd, waarvan ƒ 3.75 moest dienen ter betaling van een halfjaarlijks abonnement voor een nieuw te winnen abonnee, die na een half jaar zal moeten beslissen of hij abonnee zal blijven). Een prachtig initiatief, dat tot nadenken (of navolgen) stemt. O.v.G. te D. ƒ 1.20 (in postzegels); via „De Banier" ontvangen van Ds. J. de B. te H. ƒ1.— (voor gratis verspreiding 25 ex. rede Ds. Zandt), en van J.d.V. te D. ƒ 0.50 als overbetaling abonnementsgeld.

Alle vrienden en vriendinnen weer hartelijk bedankt. Wat is er toch steeds een weldadig aandoende offervaardigheid in steeds breder kring te signaleren. Uw penningmeester had dit niet kunnen denken toen hij in het begin van dit jaar de verantwoordelijkheid voor het beheer der gelden aanvaardde. Zorgt u bij voortduur dat er wat te beheren valt. Zijn gironummer is 119560, ten name van de Penningmeester der S.G.P., adres: Schiebroekselaan 46b, Rotterdam 11.

R.

J.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 17 november 1960

De Banier | 8 Pagina's

Van de Partijpenningmeester

Bekijk de hele uitgave van donderdag 17 november 1960

De Banier | 8 Pagina's

PDF Bekijken