Bekijk het origineel

Van de Partijpenningmeester

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Van de Partijpenningmeester

6 minuten leestijd

Met de betaling der kontributies aan het hoofdbestuur wil het nog maar niet vlotten. Ze komen maar druppelsgewijs binnen. In de maand september kon ik u melden, dat er 80 kiesverenigingen de bijdrage aan het hoofdbestuur hadden voldaan, waarbij ik verzocht dit jaar de kontributies, die nog open stonden, zo tijdig mogelijk te voldoen. Nu loopt het jaar ten einde en er zijn totaal nog maar 147 kiesverenigingen, die htm kontributies aan het hoofdbestuur hebben voldaan, zodat ongeveer een even groot aantal uitstaat. Is dat nu nodig? Als er toch een weinig aktiviteit van een bestuur uitgaat, dan moet de penningmeester dezer afdeling er toch tijdig zorg voor dragen, dat hij over genoeg kasmiddelen beschikt, om de verschuldigde kontributies in de loop van het najaar aan het hoofdbestuur over te maken.

Het is een heel vervelende zaak om hierover steeds weer te moeten schrijven. Mag ik thans nog een laatste appèl in dit jaar richten tot al die penningmeesters, die tot heden in gebreke bleven, om vóór 29 december mij him giro-overschrijving te doen toekomen. De bedragen kurmen dan namelijk nog in 1960 worden geboekt. Als alle betalingen tijdig binnen komen, kunnen wij een juister financieel jaaroverzicht maken. Ieder bestuur moet toch begrip hebben voor het goed funktioneren van het partij-appa­ raat, ook op financieel gebied.

De kontributie bedraagt ƒ 0, 50 per lid per jaar en is te storten of over te schrijven op gironummer 119560 van de penningmeester der S.G.P., Schiebroekselaan 46b, Rotterdam 11. Op de betalingsstrook van het giroformulier is in te vullen het jaar waarop de betaling betrekking heeft en het aantal leden, dat de kiesvereniging telt.

Nu wij over het aantal leden spreken, moet het mij van het hart, dat dit aantal in elke kiesvereniging belangrijk kan worden uitgebreid. In iedere afdeling zijn toch wel enkele mensen te vinden, die zich beschikbaar willen stellen om regelmatig op huisbezoek te gaan om ons beginsel ingang te doen vinden en op deze wijze nieuwe leden of donateurs te werven. Laten de kiesverenigingen, wanneer zij in vergadering bijeen komen, zich toch vooral op dit werk beraden en doeltreffende maatregelen nemen, die bevorderlijk zijn voor de groei van de partij. Vooral de jonge mensen moeten geaktiveerd worden, zodat ze belangstelling krijgen voor het werk der partij en er zelf op uit gaan om anderen te winnen. Welke prachtige resultaten zijn er de laatste maanden bereikt bij de werving van nieuwe abonnees. Dit werd tot stand gebracht door de gezamenlijke in­ spanning van velen. En ik ben overtuigd, dat er nog zeer velen zullen volgen, want grootscheepse proefnummerakties zijn nog aan de 'gang, waarvan de resultaten straks zullen volgen.

De afgelopen week kwamen weer 20 abonnementen binnen, waarvan de kiesvereniging in Rijswijk er alleen 12 aanbracht, en wel 6 in Rijswijk, 4 in 's-Gravenhage en 2 in Voorburg. Voorts 2 in Vlaardingen en 1 in Beekbergen, Haarlem, Den Hulst, Ridderkerk, Slikkerveer en Wekerom. Wij danken de vrienden te Rijswijk zeer voor hun grote aktiviteit en voorts allen, die betrokken waren en nog zijn bij de werving. Ik hoop van harte, dat alle vrienden, die thans hun proefnummer ontvangen, tot onze vaste lezerskring zullen gaan behoren. Ik weet dat de meesten reeds meerdere kerkelijke bladen in huis hebben. Laat dit geen beletsel vormen, maar vult uw lektuur thans nog aan met een blad van politieke strekking, waarvan de inhoud principieel verantwoord is. U zal binnenkort om een beslissing worden gevraagd door die vrienden, die er voor gezorgd hebben, dat u dit proefnummer van ons partijorgaan thans ontvangt. Laat deze beslissing dan niet negatief uitvallen, maar voegt u aan de zijde van hen, die het beginsel, dat overeenkomstig het Woord van God is, naar buiten willen uitdragen en er in steeds breder kring bekendheid aan willen geven. De mensen, die hiervoor op pad gaan, stellen uit liefde tot dit beginsel hun vrije tijd belangeloos hiervoor beschikbaar. Zoudt u dan achter willen blijven? Dat kunnen wij niet geloven. Zij hebben ook uw steun dringend nodig.

De giften, die de afgelopen week weer binnenkwamen, hebben ons zeer verrast. Totaal kwam er ƒ 138.50 binnen, in welk bedrag verschillende overbetalingen op abonnementsgeld zijn begrepen. Wij verantwoorden deze bedragen als volgt:

Van J.K. te S. ƒ 5.— ; E.L. te V. ƒ 6.— (Deze vriend stuurde ƒ 10.— met het verzoek 100 redevoeringen van Ds. Zandt aan een bepaald adres te zenden voor verspreiding, hetgeen inmiddels plaats vond, het resterende bedrag was voor de partijkas); Wed. A.M. te B. ƒ 10.— ; J. de M. te M. ƒ 30.— ; M.M. te K. ƒ 10.— ; via „De Banier" ontvangen van A.R. te R. ƒ 10.— (dit bedrag was als volgt samengesteld: bij 2 families op visite van elk ƒ 2.50 ontvangen, van een weduwe ƒ 1.—, zelf bijgepast ƒ 4.—); van lezer te Harskamp via agent Waayenberg ƒ 5.—. Voorts de volgende overbetalingen abonnementsgeld: van W.W. te A. ƒ 0.25; W.W. te D. ƒ 1.25; K.J. te G. ƒ 0.25; J.V.A. te L. ƒ 1.25; P.V.D. te M. ƒ 1.25; C.W. te M. ƒ 1.— ; J. d-N. te N. en St. J. ƒ 1.25; A. de G. te N.L. ƒ 1.25; J.B. te S. ƒ 1.25; G.A. te Th. ƒ 2.50; J.S. te B. ƒ 25.— ; M.v.W.-H. te de B. ƒ 2.50; de J. te D.D. ƒ 2.50; H.v.d.V. te H. ƒ 10.— ; D.v.d.S. te M. ƒ 1.25; L.A.E. te R. ƒ 6.25; J.v.d.R.-D. te Z.B. ƒ 1.25; J.d.B. te U. ƒ 2.25.

Wij danken de milde gevers en geefsters van harte voor him offervaardigheid en bevelen deze zaak bij voortduur in uw belangstelling aan. U ziet dat er reeds verscheidene overbetalingen plaats vonden bij het gireren van het abonnementsgeld, terwijl de betalingen zich nog in het beginstadium bevinden. Dit geeft moed om de verdere stroom met meer dan gewone belangstelling tegemoet te zien. Het is verblijdend dat er ondanks de tijden van groot verval, waarin wij leven, steeds weer mensen gevonden worden, die iets bij willen dragen en ons de middelen willen verschaffen om de strijd te blijven voeren tegen de geest van de tijd. Voor rechtstreekse giften aan de penningmeester vindt u het gironummer in het eerste deel van dit artikel.

R.

J.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 15 december 1960

De Banier | 8 Pagina's

Van de Partijpenningmeester

Bekijk de hele uitgave van donderdag 15 december 1960

De Banier | 8 Pagina's

PDF Bekijken