Bekijk het origineel

Buitenlands OVERZICHT

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Buitenlands OVERZICHT

5 minuten leestijd

De Kerstdagen liggen al weer achter ons. Voor menigeen zijn het helaas dagen van uitgaan en allerlei pretmakerij geweest. Hoe bitter weinig zal in onze donkere dagen van grote zorgeloosheid de geboorte van Christus op een waardige wijze herdacht zijn. Velen hebben daarbij in het geheel niet aan Zijn nederige geboorte gedacht, andere hebben dit mogelijk wel gedaan, zonder de ware betekenis er van te hebben verstaan. Hij is arm geworden om al de Zijnen rijk te maken.

In Zijn alles te bovengaande liefde heeft Hij Zichzelf tot vloek en zonde willen laten maken, opdat Hij Zijn volk zou verlossen uit de heerschappij der zonde en des duivels. Naar de geest van onze tijd hebben vele de Kerstdagen gevierd in de waan, dat Hij voor elk mens geboren is, terwijl de Heilige Schrift klaar en duidelijk zegt: „Gij zult Zijn naam heten Jezus; want Hij zal Zijn volk zalig maken van hun zonden". Talrijken achten het gans niet nodig dat Hij in hen geboren wordt en gestalte bekomt. Het is hun genoeg te weten, dat de Heere Jezus in Bethlehem geboren is, terwijl men toch om een Christen te zijn tweemaal geboren moet worden, eens als kind en eenmaal als kind van God, door Zijn Heilige Geest.

Is men deze geboorte deelachtig, zo zal men waarlijk Kerstfeest kunnen vieren. Och, dat men, terwijl het nog het heden der genade is, de van God ingestelde middelen naarstig mocht gebruiken om van Hem deze geboorte te bekomen, doch daarvan is het bij tallozen zeer ver vandaan. De zorgvuldigheden dezes levens nemen velen geheel in beslag, zodat zij naar hun zeggen daarvoor geen tijd hebben, wat wel allergevaarlijkst is, omdat de dood ieder ogenblik wenkt, en het niemand gewaarborgd is, dat hij zelfs de volgende maand, week of dag nog zal beleven, dewijl het toch zeker is, dat elk mens zal sterven.

Daaraan wordt gemeenlijk weinig gedacht. Betreffende de algemene toestand in de wereld, is deze nog steeds met onrust vervuld. Ook in de Kongo blijft het nog steeds onrustig. De beraadslagingen in de Algemene Vergadering hebben daarin geen verbetering kunnen aanbrengen. Men is daarin niet tot een besluit inzake de Kongo kunnen komep. Nadat men daarover lang én breed gepraat en veel gedebateerd had, soms zelfs zeer heftig, is men niet tot eenstemmigheid kunnen komen.

Tenslotte is men uiteen gegaan zonder een definitief besluit in de Kongo te nemen. De Algemene Vergadering verwierp een neutralistisch ontwerp-resolutie, waarin o.m. werd voorgesteld een groep raadgevers naar de Kongo te zenden, die aldaar zou moeten samenwerken met de speciale vertegenwoordiger van India.

Door de Algemene Vergadering werd tevens verworpen een Amerikaans-Engelse tegenresolutie, waarin sekretaris-generaal Hammarskjoeld werd verzocht de Kongolese president Kasavoeboe te helpen bij het maken van voorwaarden, waaronder het Kongo lese parlement bijeen zou kunnen komen, en zonder vrees voor inmenging van buitenaf in vrijheid zou kunnen beraadslagen.

Hierbij werden van Russische zijde wederom heftige aanvallen op de sekretaris-generaal en op België gedaan. De Oostenrijkse afgevaardigde stelde na Hammarskjoelds toespraak voor het Kongolese vraagstuk op te nemen op de agenda van door de Algemene Vergadering te behandelen punten, wanneer deze naar de verdaging op 7 maart 1961 weer bijeen komt, een voorstel dat werd aangenomen.

Volgens een verklaring van de sekretaris-generaal is de toestand in het zuiden van de Kongolese provincie Kasai kritiek.

Deze deelde mede, dat in dit gebied ongeveer 200 mensen de hongerdood sterven, hetgeen wel een zeer bittere bezoeking is. Er worden pogingen aangewend om de hongerlijdenden zoveel mogelijk te hulp te komen met voorziening van levensmiddelen, hetgeen onder de gegeven omstandigheden wel niet gemakkelijk zal zijn, omdat er nog duchtig gevochten wordt.

Alsof er nog geen onrust genoeg in de wereld was, wordt België thans door stakingen zwaar bezocht. Het zijn thans niet slechts de ambtenaren van de gemeentelijke diensten en de onderwijzers die staken, ook het spoorwegverkeer verloopt niet meer ongestoord. Onder meer liggen de stations van Charlerois, Luik, Namen en Bergen stil.

In een groot aantal postkantoren wordt eveneens gestaakt. Het spoorwegverkeer naar Duitsland en Frankrijk is praktisch lamgelegd. Ook ligt het werk in de haven van Antwerpen, waar op 23 december rooms-katholiek georganiseerde arbeiders het werk hervat hebben, overigens stil. Honderd schepen liggen in de havens en een aantal schepen, die voor Vlissingen liggen, worden door de buitenlandse reders naar Rotterdam gezonden.

In het parlement kwam het deze dagen opnieuw tot heftige incidenten. De voorzitter van de socialistische partij kwam in scherp verzet ten aanzien van het ontwerp (eenheidswet).

De regering geeft voor, dat zij het bruto nationaal inkomen met 4"'o per jaar wil verhogen, zonder daarbij echter de middelen aan te wijzen voor een dergelijke expansiepolitiek, zo zei de woordvoerder van de socialisten, waarbij hij sterk het onrechtvaardig Belgisch belastingstelsel bekritiseerde, zeggende dat er in geen enke] Europees land de belasting op het inkomen zo gering is als in België, terwijl talrijke inkomsten ontsnappen aan de belasting wegens het gebrek aan kontrole. Bovendien zou de onrechtvaardige verhouding van indirekte tot direkte belastingen nog vergroot worden, zo merkte de woordvoerder op.

Ondertussen wekken de stakingen vooral een onbehaaglijke stemming, omdat het meer en meer duidelijk wordt, dat de vakbonden door enkele extimistische elementen naar de stakingen worden gedreven, en dat zij de kontrole over de stakingen hebben verloren.

Anderzijds wekt de regering de indruk, dat zij niet krachtig tegen de stakers wil optreden en met enkele kommtiniqués haar verantwoordelijkheid wil ontlopen. Ook is in de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties de Algerijnse kwestie nog behandeld, waarbij Frankrijk het geducht heeft moeten ontgelden, zonder dat er enige wijziging in de toestand aldaar werd aangebracht.

President De GauUe heeft inmiddels aangekondigd, dat hij zijn standpunt zal handhaven, waarbij hij naar een oplossing van de y kwestie met de Algerijnse op­ o standelingen zoekt te komen.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 29 december 1960

De Banier | 8 Pagina's

Buitenlands OVERZICHT

Bekijk de hele uitgave van donderdag 29 december 1960

De Banier | 8 Pagina's

PDF Bekijken