Bekijk het origineel

BUITENLANDS OVERZICHT

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

BUITENLANDS OVERZICHT

8 minuten leestijd

Bij de intrede van het nieuwe jaar is de toestand in de buitenlandse verhoudingen nog verscherpt.

Daarover behoeft men zich allerminst te verwonderen. De verdorven aard des mensen geeft er alleszins reden voor aan. Miskenning van Gods Woord als richtsnoer van de handelingen is daar de oorzaak van. Dat moet zich wreken, want God laat Zich niet bespotten. Dit treedt duidelijk aan de dag.

Het is toch in de wereld ruzie, verdeelheid en verwarring hier en daar en schier overal. In de laatste tijd wilde het allerminst boteren tussen Amerika en Cuba. Het is hierbij zo ver gekomen, dat Amerika de diplomatieke en konsulaire betrekkingen met Cuba verbroken heeft. Aanleiding tot deze verbreking was de Cubaanse eis, dat de staf van de Amerikaanse ambassade in Cuba tot elf man teruggebracht moest worden. President Eisenhower heeft verklaard, dat dit besluit van de Cubaanse regering slechts ten doel kan hebben het onderhouden van diplomatieke betrekkingen tussen beide landen onmogelijk te maken.

Dit weloverwogen optreden van de Cubaanse regering — zo zeide president Eisenhower — is de laatste van een lange reeks speldeprikken, ongefundeerde beschuldigingen en lasterlijke aantijgingen. Er is een grens aan hetgeen Amerika kan verduren, en deze grens is thans bereikt, aldus president Eisenhower.

Amerika's vriendschap voor het Cubaanse volk is echter ongewijzigd gebleven.

Op elf personen na zal nu het personeel van de Amerikaanse ambassade overeenkomstig het verzoek van de Cubaanse regering binnen 48 uur vertrekken; de overige elf volgen zo spoedig mogelijk. Een ministeriële woordvoerder verklaarde, dat ten aanzien van de Amerikaanse marinebasis Guantanamo geen veranderingen worden voorzien. Amerika onderhoudt deze basis krachtens een verdrag met Cuba, en de Amerikaanse regering iseschouwt dit verdrag als nog steeds van kracht. Het Russische persagentschap Tass, dat zich begrijpelijkerwijs ook met deze kwestie bemoeide, noemde het besluit van de Ame­ rikaanse regering een nieuwe stap naar agressie.

Inmiddels heeft de Cubaanse regering aan de Veiligheidsraad van de Organisatie der Verenigde Naties een verzoek gericht, om haar klacht, waarin Amerika er van beschulcügd wordt agressie te hebben gepleegd, te behandelen, tegen welker behandeling in de Veiligheidsraad de Amerikaanse gedelegeerde geen bezwaar heeft gemaakt.

Deze gedelegeerde verklaarde, dat de Cubaanse beschuldigingen vals waren en het daglicht niet kunnen verdragen. Voorts betoogde hij, dat de Cubaanse regering het besluit van de Amerikaanse regering om de diplomatieke betrekkingen met de Cubaanse regering te verbreken, opzettelijk heeft uitgelokt. Bijna twee jaar lang heeft de Cubaanse regering belediging op belediging gestapeld, tot een punt was bereikt, waarop de Amerikaanse regering zich genoodzaakt zag de diplomatieke betrekkingen te verbreken. Hierna gaf de voorzitter van de vergadering het woord aan de Cubaanse minister van buitenlandse zaken om de klacht tegen Amerika te behandelen.

Deze werd echter van de publieke tribune af herhaaldelijk onderbroken door een aantal Cubaanse demonstranten, die hem o.m. voor verrader uitmaakten. In verband hiermede schorste de voorzitter de vergadering voor vijf minuten. De demonstranten werden door de zaalwachters eruit gewerkt. Dit was de eerste maar sinds het bestaan van de Veiligheidsraad, dat een vergadering moest worden onderbroken als gevolg van interrupties van het publiek. De Cubaanse minister beschuldigde Amerika er van deze demonstratie te hebben voorbereid.

Voorts deed hij in zijn rede een aanval op de imperialistische reaktionaire Amerikaanse regering onder leiding van Eisenhower. Daarbij verwierp hij bij voorbaat elke resolutie, waarin een verzoening met de regering Eisenhower werd gevraagd.

Terwijl de Cubaanse minister zijn beschuldigingen tegen Amerika lanceerde, werd een nieuwe brief voorgelezen, die hij aan de voorzitter van de Veiligheidsraad had gericht en waarin hij schreef, dat volgens betrouwbare berichten de Amerikaanse regering binnen een paar uur tot rechtstreekse militaire agressie zal overgaan, waarbij hij een beroep deed op de Veiligheidsraad om die maatregelen te nemen, die deze nodig acht om deze daad van internationale zeeroverij tegen de onafhankelijkheid, soevereiniteit en territoriale onschendbaarheid van een lid van de Verenigde Naties te verhinderen.

Volgens de laatste berichten zijn de gedelegeerden van Ecuador en Chili voornemens een ontwerp-resolutie in te dienen, waarin Amerika en Cuba wordt verzocht alles in het werk te stellen om hun meningsverschillen op te lossen met gebruikmaking van vreedzame middelen. Het voortdurend gekrakeel en twisten moet volgens verdwaasde opvattingen dienen om de goede verstandhouding onder de volkeren te bevorderen.

Men moet wel een kalf in zijn hoofd hebben om dit te geloven. Het moet toch ieder wel duidelijk zijn, dat deze voortdurende twistpartijen allerminst bevorderlijk zijn om een goede verstandhouding tussen de volkeren te brengen. Zo was het eertijds in de Volkenbond ook gesteld en zo is het thans al evenzeer in de Organisatie der Verenigde Naties.

Dit kan ook niet anders, omdat Gods Woord in deze instituten kontrabande was en nog is. Doch niet alleen in deze Organisatie heersen onrust en grote verdeeldheid, maar ook vrijwel in geheel de wereld. De volkeren kunnen niet tot rust komen, omdat degene, die God verlaat, smart op smart heeft te vrezen. Zo is het ook in België en in de Kongo gesteld.

Wat België aangaat, de stakingen aldaar hebben niet alleen veel schade aangericht, maar ook ontzaggelijke verbittering aldaar onder de bevolking verwekt. De stakingsbeweging verloopt er volgens de laatste berichten, in weerwil van de demonstraties van duizenden Belgen, waarbij vernielingen zijn aangericht. De ondersteuningskassen beginnen er berooid uit te zien. In tal van gezinnen gaat het nijpen, omdat de geregelde inkomsten er worden gemist.

Ten aanzien van de Kongo heeft de sekretaris-generaal Hammarskjoeld een scherpe nota aan de Belgische regering gezonden, waarin hij de Belgen er van beschuldigt te hebben meegewerkt aan de aanval, die troepen van de Kongolese opperbevelhebber Moboetoe van Roeanda Oeroendi uit op de plaats Boekavoe in de provincie Kivoe gedaan hebben. De ernst van het gebeurde, aldus wordt in de nota van Hammarskjoeld geschreven, wordt nog verhoogd door het feit, dat de hulp werd verleend in een beheerschapsgebied, dat België bestuurt volgens een overeenkomst met de Organisatie der Verenigde Naties, waarin de verplichting is opgenomen de internationale vrede en veiligheid te bevorderen. Aangenomen wordt dat Moboetoe, als hij de kans daartoe schoon ziet, zal doorgaan met het organiseren van een aanval op de aan Loemoemba trouwe troepen in Kivoe, en zich niet aan Hammarskjoeld zal storen.

Tevens heeft Hammarskjoeld een brief gericht aan president Kasar voeboe, waarin geprotesteerd werd tegen de houding van de Kongolese autoriteiten tegen de Ver. Naties. Hammarskjoeld verklaarde, dat de basis voor een vreedzame oplossing van de binnenlandse problemen liggen in een aanvaarding zonder voorbehoud van de troepen van de Ver. Naties en het zich niet mengen in de uitvoering van hun taak.

De Kongolese president, Kasavoeboe, heeft voor de radio in Leopoldstad medegedeeld, dat een rondetafelkonferentie op 25 januari zal worden georganiseerd, die de centrale instellingen zal moeten reorganiseren. Dit is nodig, omdat de huidige toestand leidt tot afscheiding van allerlei gebieden.

Of deze rondetafelkonferentie zal kxmnen verhinderen dat gebieden zich afscheiden is wel de grote vraag, omdat de republiek Katanga reeds heeft verklaard, dat zij niet aan de rondetafelkonferentie zal deelnemen.

Zo blijft de staat van zaken in de Kongo nog steeds in het volstrekt onzekere. Het valt daarom in de verste verte niet te zeggen hoe het uiteindelijk in de Kongo nog zal verlopen.

Hetgeen de onrust bij velen in ons land ook nog vermeerdert, zijn de Indonesische beschuldigingen, dat het Nederlandse beleid in Nieuw-Guinea zou leiden tot schermutselingen tussen Nederlandse en Indonesische strijdkrachten, is — evenals de bewering, dat dit beleid een direkte bedreiging voor de vrede en de veiligheid betekent — onwaar. Deze onomwonden verklaring heeft de Nederlandse regering in een brief tot de sekretaris-generaal van de Ver. Naties, Hammarskjoeld, gericht. De Nederlandse brief, die een antwoord is op de Indonesische brief van 23 dec. 1960, bevat de verzekering, dat, zoals reeds eerder is verklaard, de Nederlandse regering geen enkel bezwaar heeft tegen het zenden van een vertegenwoordiger van Hammarskjoeld naar Nieuw-Guinea, om de situatie ter plaatse te onderzoeken en te beoordelen. Met het oog op de nieuwe situatie, die door de Indonesische brief is verwekt, is de Nederlandse regering er nog meer van overtuigd, dat een onbevooroordeeld ooggetuige verslag van de werkelijke toestand in en rondom Nieuw-Guinea noodzakelijk is.

Zij is verbaasd en ontsteld over de aantijgingen en de dreigende taal, welke de Indonesische brief bevat, en ten zeerste verontrust door wat haar een openlijke bedreiging toelijkt om in het bedoelde gebied geweldadige middelen te gebruiken. Een woordvoerder van het ministerie van buitenlandse zaken in Den Haag heeft verzekerd, dat deze brief de gevoelens van de Nederlandse regering duidelijk weergeeft. De dreigende taal van de Indonesische brief, welke lijkt op een openlijke dreiging met gewelddadige akties, gepaard aan de Indonesische uitlating, vervullen de Nederlandse regering met grote zorg, aldus de woordvoerder, die zeide te doelen op de uitlatingen van generaal Nasoetion naar aanleiding van diens reis naar Moskou voor de aankoop van zwaar oorlogsmaterieel.

Jetretfenae het onderzoek naar de toestand in Nieuw-Guinea verklaarde de woordvoerder van buitenlandse zaken dat, wanneer er een onderzoek zal worden ingesteld, er alle gelegenheid gegeven zal worden, om zich volledig op de hoogte te stellen van de toestand in Nieuw-Guinea.

In 't kort nog het navolgende: President De Gaulle heeft een laatste beroep op het Franse volk gedaan om tijdens het referendum ja te stemmen. De linkse strijdkrachten in Laos hebben de stad Banban in midden-Laos veroverd.

P.S. De Veiligheidsraad der Ver. Naties heeft de behandeling van de Cubaanse klacht over een Amerikaanse invasie, die op handen zou zijn, afgebroken zonder tot een besluit te zijn gekomen. Een ontwerp-resolutie van Chili en Ecuador, waarin de betrokken regering verzocht him geschillen op vreedzame wijze te regelen, is niet eens in stemming gekomen. Zij bleek trouwens zowel voor Cuba als voor Amerika onaanvaardbaar te zijn.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 12 januari 1961

De Banier | 8 Pagina's

BUITENLANDS OVERZICHT

Bekijk de hele uitgave van donderdag 12 januari 1961

De Banier | 8 Pagina's

PDF Bekijken