Bekijk het origineel

Van de Partijpenningmeester

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Van de Partijpenningmeester

6 minuten leestijd

Wij leven in dagen van grote afval. SteetJs meer keren zich af van de zuivere grondslagen van Gods Woord en wensen hun leven in te richten naar het goeddunken van hun hart.

Dit hart is door de zondeval geheel boos en verdorven geworden. Als de mens derhalve de levensnorm volgens Gods Woord veracht en Zijn Woord geen klem meer bezit op de consciëntie, raken alle remmen los en komt openbaar dat de kwade mens kwade vruchten voortbrengt uit de kwade schat zijns harten.

Dit wordt duidelijk nu de afval grotere vormen gaat aannemen. Het aantal misdrijven neemt hand over hand toe. En niet alleen in ons land, maar waar ge ook heenblikt over de grenzen, is hetzelfde verschijnsel waar te nemen. Er gaat wel geen dag voorbij of de dagbladen maken melding van zwendelpraktijken, oplichting, mishandeling, aanranding van vrouwen of minderjarige kinderen, dikwijls gepaard gaande met moord, roof met geweldpleging enz. En niet alleen volwassen personen maken zich aan deze misdrijven schuldig, maar ook, en dat in toenemende maté, minderjarigen. Ieder maakt zich verontrust over de toenemende jeugdkriminaliteit. Speciaal in de grote steden breidt dit kwaad steeds verder uit.

Bij de jaarwisseling moet de politie in de grote steden op bepaalde trefpimten reeds speciale voorzorgsmaatregelen nemen om de ongebondenheid van de jeugd te beteugelen, waarbij reeds slachtoffers gevallen zijn. Gehele dagen en avonden klitten groepen jongens en meisjes samen in ijssalons en dergelijke, waar plannen tot misdrijf worden gesmeed om aan geld te komen. Aan werken denken deze ontspoorde jongeren niet. Wel hebben zij veel geld nodig om dit leven te kunnen volhouden, maar daar weten ze wel aan te komen.

Dit is een ernstig probleem, waardoor de geordende samenleving in gevaar komt. De overheid heeft zich wel terdege te beraden op het nemen van afdoende maatregelen om dit kwaad de kop in te drukken. Zij heeft de dure roeping haar onderdanen te beschermen, want zij draagt het zwaard niet tevergeefs. De straffen zijn echter naar bijbelse normen niet meer overeenkomstig de zwaarte van het misdrijf. Ook hierin heeft de aardse wetgever de Goddelijke wet verlaten en heeft hij losgelaten het Goddelijk bevel: „Wie des mensen bloed vergiet, zijn bloed zal door de mens vergoten worden, want God heeft de mens naar Zijn beeld gemaakt". In lijnrechte tegenspraak tot dit gebod heeft de overheid hier te lande de doodstraf reeds jaren geleden afgeschaft. Thans wordt de mens, die zijn evenmens om het leven gebracht heeft, door een psychiater onderzocht of hij wellicht verminderd of in het geheel niet toerekeningsvatbaar was ten tijde dat hij het misdrijf pleegde. In het laatste geval wordt hij liefdevol verpleegd in een psychiatrische inrichting. In zijn kortzichtigheid wil de mens wijzer zijn dan God en maakt zo Gods gebod krachteloos door menselijke wetten. De gevolgen zijn niet uitgebleven en zullen ook verder niet uitblijven, indien overheid en onderdaan niet terugkeren tot de wet en tot de getuigenis.

Lezer, ge zult deze toestanden met mij verschrikkelijk vinden en uw haren zouden te berge rijzen als een kinderrechter u een boekje zou opendoen over de jeugdmisdadigheid. Ge zult uzelf wellicht gelukkig prijzen, dat deze plaatsen der ijdelheid door uw kinderen gemeden worden. Maar weet ge dat wel zo zeker? Vele nette ouders en keurige families hebben dat ook gedacht, toen ze plotseling met het feit gekonfronteerd werden, dat hun kind voor de kinderrechter moest verschijnen. Dit kan ons allemaal overkomen. Prent uw kinderen dan ook in, dat ze de plaatsen der ijdelheid met hun wufte sfeer nimmer bezoeken.

Weet u waar uw kind heengaat als het 's avonds uitgaat? Kent u de vriend of vrienden van uw kind? Weet u wat uw kind leest? Heus, dit is niet zo ver van huis als u wellicht denkt. U zoudt verbaasd staan als u hoorde hoevele jongeren, die 's zondags met hun ouders onder de zuivere prediking opgaan, op zaterdagavond hun gangen richten naar een ijssalon of snackbar. Het behoeft wel geen betoog hoe verderfelijk het is te verkeren in een dergelijke lichtzinnige omgeving. Daarom zou ik alle ouders in overweging willen geven er op toe te zien, hoe hun kind zijn vrije tijd besteedt, resp. in welk gezelschap hij of zij zich bevindt. Tracht uw kinderen met hun vrienden aan uw woning te binden. Zet de deur toch wijd open voor hun vrienden en maak het binnenshuis gezellig. Laat uw huis een klein jeugdcentrum zijn en bespreek onder elkaar alle vraagstukken op het gebied van godsdienst, politiek en ook die op het sociaal-ekonomische vlak liggen enz. Toets alles wat ge bespreekt aan Gods Woord, en zo ge er zelf niet uit kunt komen, roep dan de hulp in van een ander of uw predikant. Laat verder uw gebed dagelijks ook voor uw kinderen zijn, of de Heere hen bewaren wil, opdat ze de plaatsen der ijdelheid niet betreden, maar dat hun voeten gezet mogen worden om het pad van Gods geboden te betreden.

De giften, die ik de afgelopen week mocht ontvangen voor het werk der lektuurverspreiding, be­ liepen ƒ 51.85, als volgt gespecificeerd :

J.d.W. te M. ƒ 2.50; Kiesver. Nieuwe Tonge ƒ 2.50; Kiesver. Westkapelle ƒ 30.—; via „De Banier" ontvangen van P.v.d.S. te R. ƒ 6.—; P.v.d.B. te N.a.d.IJ. ƒ 2.50; N.N. te G. ƒ 2, 60; en de overbetalingen abonnementsgeld A.J.V.D. te B. ƒ 2.— ; H.G.S. te G. ƒ 1.25; C.d.N. te W. ƒ 2.50.

Wij danken alle milde gevers en geefsters van harte voor hun offervaardigheid. Het is in een tijd als deze meer dan ooit nodig om goede lektuur onder ons volk te verspreiden. Wij hopen dat dit werk de belangstelling zal blijven behouden. Daarvoor is het nodig, dat u ons de middelen tot dit werk blijft verschaffen. Wij zien uw girobetalingen gaarne tegemoet. Het gironummer van de Penningmeester der S.G.P., ten name van C. Jansen, is 119560. Adres: Schiebroekselaan 46b, Rotterdam 11. Direkte geldzendingen liefst aangetekend. Moge de Heere de harten bij voortduur maar neigen tot dit werk.

Er kwamen weer in de week, die achter ons ligt, 18 nieuwe abonnementen binnen op ons partijblad, en wel 7 uit Asperen, en 1 uit Alphen a. d. Rijn, Dubbeldam, Ede, 's-Gravenhage, Hilversum, Maasdam, Maasland, Numansdorp, Rotterdam, Staphorst en Tricht. Wij danken alle vrienden, speciaal die te Asperen, voor hun aktiviteit. De heer H. den Besten te Asperen gaf deze 7 nieuwe abonnees op en verschafte ons tegelijkertijd weer 42 adressen om proefnummers heen te zenden. Moge ook deze aktie weer tot het gewenste resultaat leiden.

R.

J.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 26 januari 1961

De Banier | 8 Pagina's

Van de Partijpenningmeester

Bekijk de hele uitgave van donderdag 26 januari 1961

De Banier | 8 Pagina's

PDF Bekijken