Bekijk het origineel

BUITENLANDS OVERZICHT

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

BUITENLANDS OVERZICHT

7 minuten leestijd

Er is door de profeet Ezechiël gesproken over de valse profeten, als over degenen, die spraken van vrede, vrede en geen gevaar, en daarmede het volk valselijk gerust stelden. Er zijn het volk van Israël destijds volgens de profeet Ezechiël kussens onder de okse- len der armen genaaid, terwijl het zo naar de bloemhoven gezonden, en zo bedrogen werd. De Heere echter heeft van de profetiën van de valse profeten getuigd, dat Israël daarmede een bedrieglijk gezicht des vredes voor ogen gespiegeld werd, omdat er geen vrede was. Het bedroevendste hierbij was, dat de valse profetiën gretig gehoor bij het overgrote deel van Israels volk vonden, en dat Ezechiël met hem alle ware profeten door een grote massa als zwartgallige en sombere personen werden aangemerkt, die alles van de donkere en zwartgallige kant zagen, en daarom opzettelijk veracht en gehaat werden gemaakt.

Israels volk was met hart en nieren gesteld op de sirenenzang van de valse profeten, hoewel de uitkomsten keer op keer aantoonden dat het daarmee bedrogen werd. Doch het wilde naar de waarschuwende woorden van Ezechiël niet luisteren, omdat het door de sirenenzang der valse profeten gerust gesteld werd, en daarin een rede vond om naar de zondige uitspraak des harten te blijven leven.

Dit is toch de begeerte van een iegelijk natuurlijk mens, deze is daarop zo gesteld, dat hij alle waarschuwing Gods in de wind slaat, waarbij hij hen menigmaal zelfs bespot en belacht. Dit keert in de historie der volkeren gedurig terug. Hoe zouden toch degenen, die naar de eis van Gods Woord leven, voortdurend bespot en belachen, ja door de grote massa verafschuwd!

De sirenenzang van vrede en geen gevaar is toch bij de mensheid zo geliefd, en klinkt hen als muziek in de oren, maar toch is er geen vrede te verwachten, waar men zich van Gods getuigenis afkeert. De lotgevallen van elke eeuw wijzen dit uit. Ook die van onze eeuw. Hoe is daarin de mensen al niet voorgespiegeld, dat hun door toeneming van beschaving en verlichting de vrede zou geworden. Hoe zijn tallozen daardoor begoocheld geworden, zelfs zó, dat men strikjes in de knoopsgaten heeft gedragen, die er op wezen dat degenen, die ze droegen, in de vaste overtuiging leefden dat er nooit meer een oorlog zou uitbreken.

Met dat al behoeft men zich niet te verwonderen, dat de wereld vervuld is met wrok en wrevel, partijdigheid, onenigheid, verdeeldheid, twisten en haat en nijd. Dit treedt in de lotgevallen van de Kongo al heel duidelijk aan het licht. Daarin is de rust en de eendracht nog immer zoek. Inmiddels is een aantal Afro- Aziatische landen er toe overgegaan zichtbaar steun te verlenen aan de aanhangers van Loemoemba en van de regering van Gizenga te Stanleystad.

De Afro-Aziatische solidariteitsraad, een niet gouvernementele instelling, die krachtige steun krijgt van de Sovjet-Unie, kommunistisch China en de Verenigde Arabische Republiek, is te Kaïro bijeen geweest. Deze raad heeft de regeringen van de Verenigde Arabische Republiek, Guinea, Indonesië en Marokko, die hun troepen niet meer onder het opperbevel van de Verenigde Naties wUlen laten dienen, verzocht hun troepen in de Kongo naar Stanleystad te zenden, waar zij de Loemoembisten steunen. kunnen

Voorts werd er bij alle andere Afrikaanse en Aziatische landen, die troepen in de Kongo hebben, op aangedrongen deze ter beschikking van Gizenga te stellen, die een aanhanger van Loemoemba is.

Inmiddels hebben de Marokkaanse troepen van de Verenigde Naties, die de orde in de afgescheiden provincie Katanga moesten handhaven, de stad verlaten en zich op het station terug getrokken. Zij waren niet meer bij machte een einde te maken aan de gevechten tussen Katangese gendarmes en Baloeba's.

De vijandigheid tussen de Baloeba's en de gendarmes is zo groot, dat voortdurend vechtpartijen ontstaan. De Marokkanen achten zich niet in staat die te voorkomen. De verzoeningskoramissie van de Verenigde Naties voor de Kongo is dezer dagen na een vergeefse reis uit Elizabethstad vertrokken. De pogingen, die zij in het werk stelden om ex-premier Loemoemba te spreken te krijgen, zijn, door de tegenwerking van premier Tsjombé van Katanga, op niets uitgelopen. De Katangese regering heeft geweigerd officiële besprekingen met de kommissie te voeren, omdat zij het mandaat van de kommissie niet toepasselijk acht op Katanga. Intussen moet in de Oost-provincie een nieuwe golf van terreur tegen de blanken zijn losgebroken.

Ruim zestig blanken hebben zich onder de bescherming van de Organisatie der Verenigde Naties gesteld.

De Verenigde Arabische Republiek heeft intussen de sekretarisgeneraal der Verenigde Naties, Hammarskjoeld, verzocht haar troepen, die onder het opperbevel van de Verenigde Naties in de Kongo dienen, vóór 1 februari te laten vertrekken. Sterke formaties strijdkrachten, die tot de aanhangers van de gevangen genomen ex-premier Loemoemba behoren, zijn een krachtig offensief begonnen in de Evenaarprovincie, in het noorden van de Kongo.

Volgens westelijke diplomaten in Leopoldstad komen er uit de Verenigde Arabische Republiek voortdurend vliegtuigen van Russisch makelij in de Kongo aan om de Loemoembisten te bevoorraden. De vliegtuigen zouden landen in steden in de Evenaarprovincie, waar zich troepen van de Verenigde Arabische Republiek bevinden, die deel uitmaken van de politiemacht van de Verenigde Naties. President Kasavoeboe en minister Bomkoko hebben namens de Kongo de Verenigde Arabische Republiek beschuldigd van schending van de Kongolese soevereiniteit en de Veiligheidsraad om een speciale bijeenkomst verzocht ter bespreking van deze kwestie. De grote uittocht van ettelijke troepen uit de Kongo is in volle gang. Het kontingent van de Verenigde Arabische Republiek is al op weg om uit de Kongo te gaan. De koning van Marokko trekt al zijn soldaten ook uit de Kongo terug. De 1145 Indonesiërs zullen vermoedelijk in april ook vertrekken.

In totaal hebben de Verenigde Naties nu nog 16.000 soldaten in de Kongo, dat betekent twee sol­ daten per honderd vierkante mijl. Hammarskjoeld, de sekretaris-generaal van de Verenigde Naties, heeft de regeringen van de Verenigde Arabische Republiek, Marokko en Indonesië er op gewezen, dat door het terugtrekken van deze troepen de wereldvrede ernstig in gevaar wordt gebracht, terwijl hij de ernstige toestand aan de Veiligheidsraad heeft voorgelegd.

De Verenigde Naties hebben bekend gemaakt, dat zij zullen medehelpen bij het vertrek van alle Fransen en Belgen, die de Oostprovincie en Kivoe willen verlaten.

Frankrijk en België achten hun onderdanen daar niet meer veilig. De woordvoerder van de Verenigde Naties zeide, dat de Franse regering haar burgers had gelast de twee provincies te verlaten. De Belgische regering had de Belgen aangeraden uit deze twee provincies te vertrekken.

Volgens deze woordvoerder zijn er ongeveer tweeduizend Europeanen in de Oostprovincie en zevenhonderd in Kivoe, merendeels Belgen en een vrij groot aantal Fransen. Men is bevreesd dat er vergeldingsmaatregelen zullen genomen worden indien Loemoemba niet spoedig wordt vrijgelaten. Het is in de Kongo nog een chaos van jewelste, waaruit nog allerlei onheilen kunnen voortkomen. Het gaat in Kongo nog immer hard tegen hard, waarbij plunderingen aan de orde van de dag zijn.

In het kort nog het navolgende. De Russische regering heeft twee Amerikaanse piloten dezer dagen vrijgelaten, hetgeen vrij algemeen beschouwd wordt als een toenaderingspoging om met Amerika op een gewenste betere voet te komen. Daarvan moet de Chinese regering nog altijd niets hebben. Het blad van de Chinese jeugdbeweging publiceerde onder de kop „Beelden van de piassen in Kennedy's komedie" een serie karikaturen en gedichtjes. „Kennedy is geboren uit een familie van miljonairs, staat op zeer goede voet met alle rijken en het stinkt naar koper. Nu hij president is, zal hij zeker zijn best doen militaire expansie tegen het kommiinisme te bedrijven".

De Portugece rebel, die zich dezer dagen heeft meester gemaakt van het Portugese passagiersschip „Santa Maria", heeft via de radio verklaard dat hij en zijn mannen zich in geen geval zullen overgeven. Hij wenst naar het Portugese gebiedsdeel in midden-Afrika te gaan, terwijl hij verklaard heeft dat hij eerst de passagiers, waaronder zich Nederlanders bevinden, aan wal zal zetten.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 2 februari 1961

De Banier | 8 Pagina's

BUITENLANDS OVERZICHT

Bekijk de hele uitgave van donderdag 2 februari 1961

De Banier | 8 Pagina's

PDF Bekijken