Bekijk het origineel

Een laatste opwekking voor de Algemene Vergadering

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Een laatste opwekking voor de Algemene Vergadering

6 minuten leestijd

Nog slechts enkele dagen scheiden ons van de dag, waarop bij leven en welzijn uit alle delen des lands de afgevaardigden en leden der kiesverenigingen de reis zullen aanvaarden naar de oude Domstad, waar voor de S.G.P. zo vele herinneringen liggen.

Daar was het, dat vóór de oorlog jaarlijks — met een enkele onderbreking te Rotterdam — de toenmalige voorzitter. Ds. Kersten, zijn rede uitsprak, wat na de oorlog werd gedaan door zijn opvolger Ds. Zandt. Van hun redevoeringen ging steeds een bezielende werking uit, zodat de zware strijd, die de S.G.P. te voeren heeft, met nieuwe moed kan worden voortgezet. Dat dit zo was, lag hieraan, dat de beginselen, welke aan die redevoeringen ten grondslag lagen, geheel in overeenstemming waren met Gods Woord. Dit laatste kan trouwens ook gezegd worden van het slotv/oord, dat om beurten door de predikanten uit het hoofdbestuur gesproken werd. Ook deze toespraken v/erden steeds door de vergadering met grote aandacht gevolgd en meer dan eens, ja dikwijls zelfs, werd het hoofdbestuur verzocht om er toch vooral voor te zorgen, dat de rondvraag niet te lang werd gerekt, opdat er voor het slotv/oord niet te weinig tijd zou overblijven. Met het oog hierop is ook meermalen de vraag naar voren gebracht en op de agenda voorgekomen om de rondvraag helemaal af te schaffen. Zo ver heeft het hoofdbestuur echter niet willen gaan, zodat de rondvraag gehandhaafd is gebleven. Desniettem^in is het wel gewenst, dat beperking wordt betracht. Het is toch uiterst onaangenaam voor de spreker van het slotwoord, wanneer er voor hem niet voldoende tijd meer beschikbaar is om hetgeen hij overdacht heeft, uit te spreken. Laten de afgevaardigden en de leden, die de vergadering bezoeken, hier dus wel terdege rekening mede houden. Wat nu de opkomst betreft, hierover valt vanzelfsprekend met zekerheid niets te zeggen. De weersomstandigheden spelen hierbij een grote rol. Zou het hiermede gesteld zijn als in februari 1958, dan is het te begrijpen dat de opkomst minder zal zijn dan bij gunstig weer het geval zal zijn, ofschoon de opkotmst in 1958 toch nog verbazend meeviel.

Gelet op de aanvragen voor kaarten, dan staat het er thans echter gunstig, zelfs zeer gunstig voor. Er waren zelfs kiesverenigingen, voor welke door de sekretaris een tweede aanvraag voor kaarten werd gedaan, omdat men aan het eerst aangevraagde aantal niet genoeg bleek te hebben. Hierop ziende en als andere omstandigheden dit niet verhinderen, kan de Algemene Vergadering van dinsdag 21 februari dus een zeer goed bezochte vergadering worden.

Laten alle vrienden daartoe medewerken door op te komen. Voorheen gebeurde het, dat niet alleen de grote zaal van Tivoli, maar ook de gaanderijen en het podium geheel bezet waren. Laat dit nu ook weer het geval zijn.

Ook op de predikanten doen wij nogmaals een ernstig en dringend beroep om toch hun plaats op het podium niet ledig te laten. Het was toch op het podium, dat in vorige jaren de predikanten gewoonlijk plaats namen. Het zou voor het hoofdbestuur zeer verblijdend en bemoedigend zijn, wanneer zij dit thans weer zouden doen. Het is bekend, dat de S.G.P. interkerkelijk is. Van welke kerkformatie men ook is, de toegang tot de Algemene Vergar dering staat voor iedere predikant, die de beginselen der S.G.P. is toegedaan, open, wanneer hij in het bezit is van een witte kaart. Zulk een kaart is verkrijgbaar bij de sekretaris der kiesvereniging ter plaatse of zo er geen S.G.P.kiesvereniging ter plaatse bestaat, dan kan een kaart worden aangevraagd bij het partijbureau der S.G.P., Praiikenslag 123, Den Haag. Dat de opkomst van predikanten zeer op prijs wordt gesteld, is begrijpelijk. Zij behoren tot de leidslieden des volks. Van hen kan grote invloed uitgaan, ook op staatkundig terrein. Zij hebben wel in de eerste plaats Gods Woord te prediken en te doen wat him ambt medebrengt, maar de staatkunde is niet los te maken van Gods Woord. Integendeel, zij staat er in zeer nauwe betrekking mede. Het aloude, onverminkte artikel 36 der Ned. Geloofsbelijdenis spreekt ten deze wel zeer duidelijke taal. En vooral in onze tijd is er alle reden voor, dat de predikanten zich met de gebeurtenissen op het staatkundig terrein bezig houden. De A.R. en C.H. staan, voor bij de Europese verkiezingen met de R.K. op één gemeenschappelijk program uit te komen. De lijsten wülen zij verbinden. Er is nu reeds één christen-demokratische fraktie van A.R., C.H. en R.K. in het bestaande Europese parlement. De onlangs op zo vreselijke wijze bij een auto-ongeluk omgekomen Drs. Hazenbosch, A.R. lid der Tweede Kamer, was een der vice-presidenten van het huidige Europese parlement. Hij is nu opgevolgd, niet door een A.R. of C.H., maar door een R.K., Mr. Bloisse, ook lid der Tweede Kamer en een der vurigste voorvechters van de onbeperkte voetbaltoto. Zo krijgt Rome steeds groter invloed.

Ook voor de jeugd dreigen hier grote gevaren. Er is reeds een christen-demokratische jongerenorganisatie van A.R., C.H. en R.K. jongeren. Ook R.K. sprekers treden hiervoor op, waarbij er propaganda voor wordt gemaakt om ook in nationaal verband tot een christen-demokratische partij te komen. Daar legt Rome het op toe. Er wordt daar reeds van een nieuwe doorbraak gesproken. Op het ogenblik wordt zulk een partij door de leiding der A.R. en C.H. nog afgewezen. Wanneer echter de jongeren reeds in die richting worden afgericht, wat zal dan na verloop van tijd hieruit groeien?

Is dan niet te duchten, dat ook in Nederland evenals in Duitsland een christen-demokratische unie of partij zal onïstaan, waarin de K.V.P., de A.R.P. en de C.H.U. zullen opgelost zijn? In het blad „In de rechte straat" (juni 1959) maakte de ex-priester Ds. Hegger er melding van, dat er in Duitsland op dat ogenblik reeds een ware furor romanus was. Fluisterend werd er het ideaal doorgegeven van een „nieuw rooms-katholiek Europa" en voorts werd medegedeeld, dat het postwezen, de financiën, de jus­ titie en de spoorwegen er reeds geheel in rooms-katholieke handen zijn. Protestants geworden Duitse ex-priesters hadden voorts verklaard, dat Rome op allerlei terrein in Duitsland een kracht ontplooit, sterker dan de kracht van de kontra-reformatie der 16e eeuw. Dergelijke mededelingen doen ons overduidelijk zien waarom de K.V.P. in ons land zo sterk geporteerd is voor het vormen van één christen-demokratische partij, evenals er in Europees verband reeds een christen-demokratische fraktie van R.K., A.R. en C.H. bestaat. Het is dan ook dure plicht van allen, die de beginselen der Reformatie lief zijn, waakzaamheid te betrachten en hun stem te verheffen tegen de steeds voortschrijdende verroomsing. De predikanten hebben ten deze wel een zeer verantwoordelijke taak om het volk, en in het bijzonder de jeugd, voor de dreigende gevaren, ook die van de kant van Rome, te waarschuwen. Het is vooral hierom, dat wij op de predikanten, die de S.G.P. een warm hart toedragen, andermaal een ernstig beroep doen op dinsdag 21 februari in groten getale op te komen naar de Algemene Vergadering.

Tenslotte nog dit: de verstrekte kaarten mogen alleen aan leden der kiesverenigingen worden uitgereikt.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 16 februari 1961

De Banier | 8 Pagina's

Een laatste opwekking voor de Algemene Vergadering

Bekijk de hele uitgave van donderdag 16 februari 1961

De Banier | 8 Pagina's

PDF Bekijken