Bekijk het origineel

VOOR DE JEUGD

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

VOOR DE JEUGD

6 minuten leestijd

OOM KOOS

Beste neven en nichten!

Om te beginnen maken we melding van de aanwinst van weer twee nieuwe nichten, die beiden schreven gaarne te willen gaan meedoen met het inzenden der oplossingen, en die allebei de daad bij het woord hebben gevoegd door de oplossingen van de raadsels der opgaven tot en met 660 in te zenden. Het zijn twee zusters, de ene heet Ria Straayer, die met de raadsels voor de ouderen meedoet, en de andere Jannie Straayer, die voor de jongeren gekozen heeft. Ze wonen in de gemeente, waaraan de naam van Ds. Ledeboer zo nauw verbonden is. Wie weet niet welke gemeente dit is? Beiden roepen we een hartelijk welkom toe! Jannie wees ons op een klein foutje, voorkomend in raadsels no. 2 voor de jongeren van opgave 661, en ze heeft inderdaad gelijk. Bij het nazien bleek, dat is opgegeven dat het te zoeken tekstgedeelte voorkomt in Spreuken 10, terwijl dit moet zijn Spreuken 19. Het is net bijtijds dat dit hersteld kan worden, want het is weer de tijd, dat de oplossingen van de raadsels der opgaven 661 tot en met 664 kunnen ingezonden worden. Voor wie als nieuwe neven en nichten willen toetreden, is het dus nu een geschikte gelegenheid om de oplossingen dezer raadsels in te zenden. Men denke er echter aan om aan de voorzijde van de enveloppe het woord NIEUW te schrijven. Denken jullie er ook allemaal om steeds een gangbare postzegel van 12 cent op een brief te doen. Van één der nieuwere neven, namelijk Leen Guiljara te T., werd een brief ontvangen met een kinderpostzegel er op, waarvoor nog wel 9 cent extra werd betaald. Deze oranje postzegels, met twee jongens op rolschaatsen er op afgebeeld, zijn echter niet meer geldig. Er moest dan ook het dubbele bedrag, dus 24 cent, strafport voor worden betaald. Thans volgen de raadsels van

OPGAVE 664

Jongeren:

Noem de naam van: a. het stamhoofd der Israëlietische priesters. b. de godvrezende psalmdichter, die zich voor God als een groot beest leerde kennen. c. de schoonvader van Jozef. d. de apostel, die voorheen de gemeente des Heeren vervolgde. e. de aartsvader Jakob na zijn worsteling met God te Pniël. f. de vrouw, die Simson aan zijn vijanden overleverde. g. de richter, die de dochter van Kaleb tot vrouw kreeg. h. de discipel, die zeide: Mijn Heere en mijn God. i. de jongeling, die in Babel Sadrach werd genoemd. Welke naam vormen de eerste letters van de gevraagde namen?

Zoek uit elk der zinnen, die hieronder volgen, een woord, zo, dat de woorden tezamen een tekstgedeelte vormen uit I Samuel 12 na het 12e vers. a. Wij komen morgen niet, want dan is het zondag. b. De daden des Heeren zijn groot. c. De zalige en alleen machtige Heere (1 Tim. 6). d. Die is en Die was en Die komen zal. e. God zal Zijn waarheid nimmer krenken. f. Het volk des Heeren is in zichzelf zwak. g. Waarom zijn jullie niet gekomen. h. Wij hebben alles verlaten en zijn U gevolgd.

Een tekst uit het eerste boek Koningen bestaat uit 55 letters. Zoek deze tekst met behulp van de volgende gegevens: 10 44 18 14 47 was een afgod der Filistijnen. De profeet 2 6 40 27 9 50 werd tot David gezonden. II 6 39 4 20 45 werd door Nebucadnezar tot een hoog ambt verheven. 21 52 7 1 32 en 37 41 29 48 31 5 en dag en nacht zullen voortaan niet ophouden (Genesis). De 45 12 35 36 25 is in aantocht, maar het kan eerst nog wel guur en koud zijn. Tien melaatsen werden gereinigd, en waar zijn de 26 46 19 49 23 ? (Lukas 17), Zij nam een 43 34 53 42 water voor de dorst. Mefibóseth noemde zich een dode 8 28 15 54. Het einde van een 30 38 17 51 is beter dan zijn begin (Spreuken 6—9). De zoon van koning Achats heette 3 IS 55 13 4 44. 24 22 is een muzieknoot. 33 is de eerste letter van de naam van de koning, die Saul opvolgde.

Ouderen:

1. Een tekstgedeelte uit Lukas tussen de hoofdstukken 11 en 14 kan gevonden worden door uit elk der onderstaande zinnen een woord te nemen en de woorden naast elkaar te plaatsen. a. Want gij zijt duur gekocht; zo verheerlijkt dan God. b. Opdat alle mond gestopt worde. c. Deze uw broeder was dood en is weder levend geworden. d. Wanneer zullen deze dingen zijn? e. Die Mij vroeg zoeken, zullen Mij vinden. f. Dat Ik moest zijn in de dingen Mijns Vaders. g. Alle volkeren zijn als niets voor Hem. h. Zij gaven geen acht op de prediking der apostelen. i. Vliedt de wereld en haar begeerlijkheden.

2. Noem de naam van: a. Davids eerste vrouw. b. Naomi, die zij zichzelf gaf na haar terugkeer uit Moab. c. de vrouw van Chiljon. d. de zoon van Ahazla, koning van Juda. e. de vader van koning Darius (Daniël 5—10). f. de koningin, aan wie de gouden scepter werd toegereikt. g. de koning, wiens krijgsoverste Sisera heette. h. de eerste man, die zondigde. Welke naam vormen de op één na laatste letters der eerste vier gevraagde namen en de tweede letters der laatste vijf gevraagde namen?

3. Een tekstgedeelte uit het boek Jesaja bestaat uit 75 letters. Welk tekstgedeelte wordt bedoeld als het volgende bekend is? 43 19 1 44 was een machtige herder van koning Saul. De 56 74 8 is het einde van alle tegenspreking. .De banden zijner 47 20 75 40 29 23 31 60 werden los (Daniël). Brengt hier vóór het beste 28 18 9 52 66 (Lukas 13—16). 21 50 64 22 63 11 wordt een moeder in Israël genoemd. 36 72 12 73 15 was een profetes ten tijde van koning Josia. De Heere zal 70 71 16 65 30 als ik tot Hem roep (Psalm 1—5). 32 67 49 39 2 is een getal beneden 10. Ik zal u brengen onder de 17 6 54 3 des verbonds (Ezechiël). Rebekka's broeder heette 58 14 35 59 51. 12 42 69 koos de landstreek van Sodom en Gomorra. Juda's laatste koning heette 10 4 25 62 27 55 5. Ismaëls moeder heette 13 48 61 37 7. 33 45 53 34 46 was de naam van een wetgeleerde, door Paulus in één zijner brieven genoemd. Een 38 41 26 68 is een soort kraai. Die 24 71 57 Mij komt, zal Ik geenszins uitwerpen.

De oplossingen van de raadsels der opgaven 661 tot en met 664 kimnen ingezonden worden aan het volgende adres: Oom Koos, postbus 2019 te Utrecht.

OOM KOOS

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 16 februari 1961

De Banier | 8 Pagina's

VOOR DE JEUGD

Bekijk de hele uitgave van donderdag 16 februari 1961

De Banier | 8 Pagina's

PDF Bekijken