Bekijk het origineel

Van de Partijpenningmeester

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Van de Partijpenningmeester

6 minuten leestijd

De gemeentelijke kiesvereniging te Rotterdam heeft de verspreiding van de rede van Ds. Zandt, die op de Algemene Vergadering te Utrecht werd uitgesproken, op een zeer doeltreffende wijze ter hand genomen.

Zoals ik onlangs reeds mededeelde, wordt er door deze centrale kiesvereniging gewerkt aan een groot kaartsysteem, dat nog voortdurend uitbreidt en waarin de adressen verzameld worden van al die Rotterdammers, van wie redelijkerwijze kan worden verwacht dat zij niet afwijzend staan tegenover het Staatkundig Gereformeerd beginsel. Dit kaartsysteem omvat thans reeds ongeveer 3200 adressen. Enige tijd geleden is de begrotingsrede van Ds. Zandt aan al deze adressen per post verzonden. In elke brochure wordt een girobiljet gelegd, terwijl er een gestencilde mededeling wordt bijgevoegd, waaruit blijkt dat de brochure kosteloos wordt verspreid. Gelijktijdig worden dan degenen, die dit verspreidingswerk willen steunen, opgewekt om per giro een kleine bijdrage te betalen ter dekking van de hoge kosten, die dit werk meebrengt. Het resultaat van de eerste aktie was verrassend voor het bestuur van de gemeentelijke kiesvereniging. Meer dan ƒ 700.— aan giften was het ondubbelzinnige antwoord, dat het publiek gaf. Hiermede waren niet alleen de kosten gedekt, wat natuurlijk zeer belangrijk was, maar het bestuur zag in de spontaniteit, waarmede deze aktie werd beantwoord, een vingerwijzing om op de ingeslagen weg voort te gaan.

Het zal een ieder duidelijk zijn, dat de propagandistische waarde van een rede nog sterk verhoogd wordt als de rede zo snel mogelijk verspreid wordt nadat deze is uitgesproken. Dit verhoogt nu eenmaal de aktualiteit. Het bestuur van de gemeentelijke kiesvereniging heeft dit zeer scherp ingezien en overeenkomstig maatregelen genomen. Op dinsdag 21 februari, toen de Partijdagrede werd uitgesproken, lagen in Rotterdam 3200 adresbandjes gereed. Diezelfde avond waren er in 2 zalen in Rotterdam Zuid en in Noord 2 ploegen medewerkers in touw om iedere brochure te voorzien van begeleidend stencilbericht en girobiljet, terwijl voorts de adresbandjes werden geplakt, zodat aan de avond van die dag 3200 exemplaren van de rede klaar voor verzending lagen. Op woensdagmiddag 22 februari waren ze overal al in de bestelling, zodat Rotterdam het gepresteerd heeft om de rede van Ds. Zandt ruim 24 uur nadat deze was uitgesproken, op 3200 adressen te doen bezorgen. Dit is werkelijk een bijzondere prestatie geweest en daarom past een woord van bijzondere dank aan allen, die hieraan hebben meegewerkt, zowel de initiatiefnemers als degenen, die bij de uitvoering hebben geassisteerd.

Deze vorm van propaganda acht ik bijzonder doelmatig te zijn. Ik zou daarom de grote steden Amsterdam, 's-Gravenhage en Utrecht willen opwekken om dit voorbeeld te volgen. Maar deze aktie moet niet alleen tot de grote steden beperkt blijven. Neen, hier ligt een machtig arbeidsveld voor alle kiesverenigingen. Laat deze aktiviteit geleidelijk aan uitgroeien tot een massale landelijke propaganda. Uw penningmeester is gaarne bereid met raad en daad terzijde te staan. Uit de in Rotterdam opgedane ervaringen blijkt, dat deze aktie zichzelf betaalt, mits u de zaak op dezelfde wijze aanpakt. Mochten uw kosten niet door vrijwillige bijdragen gedekt worden, dan zullen wij uw tekort uit ons lektuurverspreidingsfonds aanvullen, daar wij regelmatig gelden voor lektuurverspreiding ontvangen.

De afgelopen week ontvingen wij weer ƒ 118.35, als volgt verantwoord:

Ontvangen op de Algemene Vergadering van agent T. van Garderen te Langbroek de volgende giften: E.F. te A. ƒ 5.95; E.V. te A. ƒ 1.— ; A.v.d.B. te.A. ƒ 3.50; H.v.d.H. te A. ƒ 0.95; F.Z. te A. ƒ 2.45; W.B. te A. ƒ 1.95; B.R. te L. ƒ 6.— ; T.L. te L. ƒ 1.—; T.v.G.

te L. ƒ 2.50; via de heer de Frel te Dinteloord van Banierlezers ƒ 7.50; van öj kiesvereniging te Alphen a. d. Rijj ƒ 5.— voor 1959 en ƒ 5.— vooi 1960; kiesvereniging Amersfoort ƒ 10.—; via agent van Woerkom te Staphorst de volgende giften' B. te R. ƒ 30.— ; V. te K. ƒ 4.5o' K. te S. ƒ 2.45; B. te R. ƒ 2.5o| d.B. te S. ƒ 0.95; Banierlezer té S. ƒ 1.—; direkt per giro ontvangen via de heer J. Slingerland, penningmeester der kiesvereen! te Berkenwoude, van A.v.d.V. te B. ƒ 5.— en van H.M. te B. ƒ 5.-; van D.V.E. te S. ƒ 10.—; en voorts via „De Banier" ontvangen van J.P. te W. ƒ 1.50; H.d.J. te E ƒ 1.10; L.d.B. te N. ƒ 0.50; via agent v. d. Weerd te Ede van W.H te E. ƒ 1.05.

Onze hartelijke dank aan alle milde gevers en geefsters. Het loopt met de giften tot heden prachtig. Op 2 februari kon ik u mededelen, dat er van 2/1 tot 28/1 reeds ƒ 408.95 aan giften waren binnen gekomen. Inmiddels kwam er van 29 januari tot de datum waarop dit artikel wordt geschreven — 24 februari — een bedrag binnen van ƒ 601.32, zodat in de eerste twee maanden van dit jaar de duizend gulden reeds werd overschreden. Om precies te zijn, er werd ƒ 1.010.27 ontvangen. Dit getuigt van een heerlijke offervaardigheid, waarvoor ik gaaine mijn erkentelijkheid uitspreek. Ik weet wel, dat mijn herhaalde aansporingen om deze zaak levend te houden, bij enkele vrienden niet in goede aarde vallen, maar dezen moeten mij hierin maar verdragen. Aan de andere kant ontving ik vele tientallen schriftelijke bewijzen van instemming, terwijl ook van vele zijden bij een persoonlijk gesprek werd aangedrongen deze aktie onverzwakt voort te zetten. Voorts is de lawine aan giften, die van 10 maart 1959 tot heden bijna ƒ 6.000.— bedroeg, voor mij het sprekend bewijs, dat deze zaal! de instemming heeft van een zeer groot aantal S.G.P.-ers, die langs deze weg de gelden willen verschaffen om ons beginsel in bredere kring uit te breiden. Ö

Wij houden ons dan ook als steeds aanbevolen. Het gironummer van de Permingmeester der S.G.P. is 119560, ten name van C. Jansen, Schiebroekselaan 46b, Rotterdam 11.

Ook over de werving van abonnees voor ons partijorgaan kunnen wij zeer tevreden zijn. In de afgelopen week kwamen er weer 19 bij, en wel 2 in Kampen en Zaandam, 1 in Baam, Borssele, Doom, Dordrecht, Gouda, 's-Gravenhage, Haamstede, Houten, Rouveen, Rijssen, Stavenisse, Waardenburg, Wijk en Aalburg, IJsselmuiden en Zaandam. In de eerste 8 weken van dit jaar werden totaal 206 nieuwe abonnees ingeschreven.

Onze welgemeende dank gaat uit naar al de stille werkers, die hieraan medewerking verleenden. Op de Algemene Vergadering werden er 7 geboekt. Wij hopen van harte, dat dit werk ook gestadig voortgang mag vinden. Als ieder hieraan meewerkt, kan dit maandgemiddelde van ruim 100 nieuwe abonnees nog geruime tijd gehandhaafd blijven.

R.

J.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 2 maart 1961

De Banier | 8 Pagina's

Van de Partijpenningmeester

Bekijk de hele uitgave van donderdag 2 maart 1961

De Banier | 8 Pagina's

PDF Bekijken