Bekijk het origineel

Buitenlands OVERZICHT

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Buitenlands OVERZICHT

8 minuten leestijd

Velen zullen zich nog wel levendig herinneren de woorden, welke gedurende de bezettingstijd herhaaldelijk in de pers te lezen waren, namelijk deze: „Het gaat volgens het plan". Hiermede werd dan bedoeld het plan, zoals dit door Hitler en de zijnen was uitgestippeld. Vooral wanneer er suksessen te vermelden vielen, zoals in het begin, toen het ene na het andere land van West-Europa onder de Duitse laars vertrapt werd, waren die woorden schering en inslag. Zij werden echter ook gebezigd als er tegenslagen waren, waarbij men het dan deed voorkomen, alsof die tegenslagen helemaal geen verrassingen waren, doch slechts dienden om de uiteindelijke overwinning des te zekerder en te groter te doen zijn.

Hoe bedrogen echter zijn de miljoenen volgelingen van Hitler met Hitlers plan uitgekomen. In plaats van op een schitterende overwinning voor het rijk der nazi's, dat als een duizendjarig rijk aan het volk was voorgetoverd, liep het met alle door Hitler en konsorten beraamde plannen op een jammerlijk fiasko uit.

Toch kan van dit alles gezegd worden, dat het volgens het plan is gegaan. Echter niet volgens een plan, dat door mensen werd beraamd, maar dat in God zijn oorsprong vindt. Wat in dit plan is bepaald, wordt zekerlijk ten uitvoer gebracht. Geen mens ter wereld, hoe machtig ook, geen Chroestsjef of Kennedy, kan de uitvoering er van ombuigen of belemmeren. Voorspoed en tegenspoed, rijkdom en armoede, oorlog en vrede, overwinningen en nederlagen, leven en dood zijn in dit plan vastgelegd. Ook de schepping van al het onzienlijke en zienlijke, van engelen en mensen, berust op dit plan, dat van eeuwigheid door God is ontworpen. Door geen enkel voorval werd of wordt God alzo verrast, ook niet door de zondeval, waardoor de mens zijn Schepper en Formeerder de rug toekeerde en zich in dienst stelde van de vorst der duisternis.

Dit geldt al evenzeer van wat er in de loop der eeuwen op aarde is voorgevallen en wat zich daarop heden ten dage voordoet. Hetzij wij onze blik richten naar Cuba of Laos, naar Angola of Nieuw- Guinea, naar Rusland of China, naar Indonesië of welk land dan ook, al wat zich daar heeft voorgedaan en voordoet en zich nog zal voordoen, het ging en gaat en zal gaan volgens het door God gemaakte plan.

Wij noemden zo even Cuba, een eiland in de nabijheid van de kusten van Noord- en Midden-Amerika. Niet zo lang geleden was daar het bewind in handen van Batista, die er als een echte diktator regeerde. Het gevolg hiervan was, dat de ontevredenheid onder de bevolking steeds toenam en zich tenslotte ontlastte in openlijk verzet onder aanvoering van Fidel Castro, wien het met zijn vrijheidsstrijders gelukte Batista te verjagen en zich van het bewind meester te maken. Aanvankelijk werd hij door de bevolking met geestdrift als leider begroet, doch toen bleek, dat hij steeds maar naar de kant van Rusland overhelde, waren er velen, die zich tegen hem gingen keren. Ook met Amerika kwam hij al spoedig in konflikt wat er toe leidde, dat Eisenhower tenslotte de invoer van Cubaanse suiker in de Verenigde Staten verbood. Deze werd nu aan Rusland geleverd in ruil voor tanks, luchtdoelgeschut en geweren. Inmiddels hadden vele Cubanen de wijk genomen naar Florida in Amerika, waar zij als bannelingen vertoefden, doch tevens plannen beraamden om het bewind van Fidel Castro omver te werpen. Daartoe werden zij, die hiervoor in aanmerking kwamen, militair opgeleid in de Middenamerikaanse staten Guatemala, Honduras en Nicarragua. De vorige week was het zover gekomen, dat men tot een invasie overging nadat tevoren enkele vliegers van de Cubaanse luchtmacht hun bommenlast op het vliegveld van Havanna hadden geworpen en daarna de wijk naar Amerika genomen hadden. Aanvankelijk waren de berichten van de zijde der rebellen vrij gunstig. Zij rekenden er zelfs op, dat het binnen enkele dagen met Castro's bewind gedaan zou zijn. Deze wens bleek echter al spoedig de vader der gedachte te zijn, want het duurde niet lang of Castro zette de hem door Rusland verstrekte straaljagers en tanks in, waardoor aan de tegenpartij, die, naar later bleek, maar over zeer weinig mannen beschikte, gevoelige verliezen werden toegebracht. Na enkele dagen was de onderneming dan ook al mislukt, wat enerzijds zijn oorzaak heeft in de slechte voorbereiding en organisatie en anderdeels ook daarin, dat de door de rebellen verwachte volksopstand achterwege bleef. Eerste oorzaak echter is, dat het aldus in Gods raad besloten was.

Reeds spoedig na de invasie deden Chroestsjef en Kennedy elkaar nota's toekomen, waarin de eerste er bij de Amerikaanse president op aandrong de „agressie tegen Cuba" te staken, terwijl hij tevens verklaarde zich alle rechten voor te behouden om de Cubaanse republiek, samen met andei-e landen, te helpen, wanneer de Amerikaanse tussenkomst niet v/erd gestaakt. Kennedy beantwoordde deze nota met de waarschuwing, dat Ameri- ka zijn plicht zou kennen, wanneer Rusland met militair geweld ten behoeve van het regime van Fidel Castro zou ingrijpen. Er was dus maar weinig nodig geweest om de strijd tussen Amerika en de kommunistische wereld te doen ontbranden.

Het mislukken van de invasie is intussen voor de Verenigde Staten een grote tegenslag. In de eerste plaats, omdat het in zijn onmiddellijke nabijheid een regime behoudt, dat zeer nauwe betrekkingen met Rusland onderhoudt met alle gevaren daaraan verbonden. En voorts, omdat het tegenover de westers gezinde staten in Azië een slechte indruk maakt, dat Amerika het zover heeft laten komen, dat het kommunisme op 150 kilometer van zijn kust een bastion heeft weten te verkrijgen.

Uit een toespraak, welke Kennedy voor een duizendtal hoofdredakteuren heeft gehouden, valt op te maken, dat zijn ogen de vorige week open zijn gegaan voor het grote gevaar, dat van de zijde van het kommunisme dreigt. Het gevaar namelijk, dat Rusland zonder het zelfs op een oorlog met Amerika te laten aankomen, toch steeds meer veld wint. Kennedy verklaarde voorts, dat men niet moet menen, dat de Verenigde Staten zich steeds van tussenkomst zullen blijven onthouden. Hiermede heeft hij de weg vrij gemaakt voor een zelfstandig ingrijpen van de Verenigde Staten als het binnen dringen der kommunisten in Latijns-Amerika zou doorgaan of als Cuba tot een kommunistische raketbasis zou worden gemaakt. In dit verband herinnerde Kennedy ook nog aan het ingrijpen van Rusland in Hongarije, waarvan, zoals hij zeide, de bloedige straten van Boedapest tot in lengte van dagen zullen getuigen.

Al is de strijd tussen de rebellen en de troepen van Fidel Castro ten einde gekomen, voor velen heeft de invasie nog zeer onaangename gevolgen. Waren er al tientallen Cubanen terecht gesteld, onder wie een vorige minister uit de regering van Fidel Castro, nadien zijn er nog vele honderden gearresteerd, waartoe ook leidende figuren onder Castro's tegenstanders behoren. Om te trachten de levens van deze Cubanen te redden, heeft Cardona, de leider der Cubaanse bannelingen in Amerika, een onderhoud met Kennedy gehad. Hierbij zou Kennedy hem hebben toegezegd bij de Latijns-Amerikaanse landen stappen te zullen doen om te bewerken, dat de gevangen genomen opstandelingen niet zullen worden terecht gesteld en een behoorlijke medische verzorging zullen krijgen. Of dit zal gelukken, dient te worden afgewacht.

Uit de Cubaanse gebeurtenissen is wel weer overduidelijk gebleken welk een grote invloed Rusland in de wereld heeft. Ook in Laos is het nog steeds niet tot een wapenstilstand gekomen. Het ziet er naar uit, dat weldra een groot deel van dit land in handen der kommunisten zal vallen. Bovendien heeft Rusland overal zijn spionnen, zitten. Tot zelfs in de hoogste funkties toe, gelijk de vorige week aan het licht gekomen is door het bekend maken van de arrestatie in Israël van één der meest vertrouwde adviseurs van premier Ben Goerion en tevens één van Israels vooraanstaande defensie-experts.

Hij werd op 31 maart des nachts gearresteerd na een van zijn nachtelijke ontmoetingen met 'n diplomaat, nadat de geheime dienst hem al lang van spionage had ver dacht.

Hij zou zijn spionage reeds hebben bekend en verklaard hebben, dat het hem niet om geld te doen was, doch omdat hij er van overtuigd was, dat het kommunistisch systeem uiteindelijk de wereld zal overwinnen. Hoewel dit best mogelijk is, valt daarmede nimmer goed te praten het plegen van verraad tegenover het eigen land. De rechters, die hem straks moeten berechten, zullen met die verklaring dan ook wel geen genoegen nemen. In Angola, een Portugese kolonie in Afrika vlak bij Kongo, is het weer zeer onrustig geweest. Voortdurend hadden er de laatste tijd vanuit Kongolees gebied reeds invallen van terroristen op kleine schaal plaats gehad, waarbij niet alleen de eigendommen van Europeanen het moesten ontgelden, maar waarbij deze ook op de meest afschuwelijke wijze werden mishandeld en afgemaakt. Volgens ooggetuigen moet het er daarbij nog veel beestachtiger naar zijn toegegaan dan het vorige jaar in Kongo plaats vond. Verleden week echter bereikte het aantal slachtoffers onder Europeanen en Afrikanen een hoogte, zoals de laatste maanden nog niet was voorgekomen. Volgens de berichten vielen er wel honderden Europeanen en duizenden Afrikanen in een gevecht op leven en dood. Wanneer de Portugese troepen, die onderweg zijn, in Angola zijn aangekomen, zal er nog menige slag geleverd worden, want Portugal schijnt vastbesloten te zijn alles in het werk te zullen stellen om Angola te behouden, daar verlies van deze kolonie door de Portugezen als een nationale ramp wordt beschouwd. Voorts zij nog vermeld, dat in België inderdaad de rooms-katholieken met de socialisten gaan samenwerken. Rooms en rood komen daar dus weer op het regeringskussen te zitten. De aangewezen formateur. Mr. Lefèvre wordt minister-president en de heer Spaak vice-voorzitter.

Als sekretaris-generaal van de N.A.V.O. tenslotte is toch Mr. Stikker, die vroeger minister van buitenlandse zaken in ons land was, gekozen.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 27 april 1961

De Banier | 8 Pagina's

Buitenlands OVERZICHT

Bekijk de hele uitgave van donderdag 27 april 1961

De Banier | 8 Pagina's

PDF Bekijken