Bekijk het origineel

Meditatie

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Meditatie

5 minuten leestijd

Doch Hij (Jezus Christus) antwoordde en seide: Het is niet betamelijk het brood der kinderen te nemen en de hondekens voor te werpen. En zij zeide: Ja Heere, doch de hondekens eten ook van de brokskens, die daar vallen van de tafel hunner heren.' Mattheüs 15 : 26—27

II.

De arme heldin, de zondige Kananese, een hondeke, gevoelt zich geslagen door dit woord van de Heere Jezus, en toch, ja het is onbegrijpelijk — een wonder, dat zij dit durft en bestaat — zij legt zich voor Hem neer. Zij kwam (naderbij ) en aanbad Hem, en sprak eenvoudig: Heere, help mij. In die eenvoudige belijdenis en bede legt zij al de nood van haar ziel; zij aanbidt Hem als de grote Gebieder ook over de machten van hel en dood, ja van de overste dezer wereld. Heere, Gij kunt helpen, Gij alleen. Och wilt U ook mij arme, ellendige, niet teleurstellen.

Kent u, lezer (es), ook iets van deze gangen? Dit aanvaarden van uw verloren staat en toestand? Dit erkennen van Christus' alleenheerschappij om te verlossen? Het zou zo groot zijn. Want die geloven tegen alles en allen in, worden niet beschaamd noch te schande.

Doch Hij antwoordde. De afsnijding van al het onze gaat door. Het recht van de Heere moet ook door deze Kananese worden gebillijkt en goed bevonden, ja toegevallen. Ja, Heere, doch . Als ge vraagt: wat erkent deze moeder als recht? , dan is het antwoord: zij erkent, dat zij niet behoort met de kinderen van Gods huis en Koninkrijk aan één tafel te zitten, om met hen het brood van de hemelse Vader te ontvangen.

Zij, arme heldin, geeft het Hem toe: ik ben een hondeke. Onrein. Melaats door de zonde. Levend buiten de weldaden van het genadeverbond. Buiten de erve des verbonds. Ja, Heere, doch !

Zou ze nog langer durven aandringen? Wordt deze vrouw nu niet brutaal; gaat ze de haar gestelde grens nu niet al te zeer overschrijden? Het ziet er naar uit. De grensoverschrijding heeft plaats.

Maar in het geloof. In de ware vernedering, in het toevallen van 's Heeren recht. Ze staat buiten de gemeenschap der heiligen, buiten de kring der kinderen. Doch ook de hondekens eten van de brokskens, die daar vallen van df tafel hunner heren.

Hoezeer afgestoten door de discipelen, hoe fel beproefd door dt Meester Zelf, de trekking des Vaders gaat door, en de vervrijmoediging des Geestes laat niet af zich aan de Christus vast te klemmen, al was zij dan ook slechts een onrein hondeke. Zij behoefde ook niet aan te zitten; zij dong niet naar de rang en staat der kinderen. Zij stelde zich gans tevreden met een enkele kruimel, die afrolt van de tafel. Het kind let er niet eens op. De tafel is immers over vloedig voorzien van kostelijke spijzen. Wat zou zo'n enkel stukje brood te betekenen hebben? Voo. haar betekende het alles.

Zo bedelt deze heldin om een enkele kruimel te mogen eten onder de tafel. Dan is zij er toch bij. Dicht bij de tafel van haar Heere, Die ze heeft leren lief krijgen juist ook in Zijn beproeving en toetsing van haar staat en gang en weg. Mag dit ook uw begeerte zijn? Er buiten van nature. Er buiten dank zij ontdekkend Geesteslicht En toch er bij, zo al niet delend in het volle kindschap, geen grote in Israël; als een arme, ellendige, dorstende en hongerige naar Christus' gerechtigheid, ootmoedig wachtend aan Zijn voeten, tot er een kruimel genadebrood afvalt van die overvloedige, weivoorziene Dis?

Dan wordt ook gij niet afgewezen. Verzadiging van vreugde is bij Zijn aangezicht, lief lijkheden in 's Heeren rechterhand, eeuwiglijk (Ps. 16 : 11).

Wacht op de Heer', Godvruchte schaar, houdt moed; Hij is getrouw, de Bron van alle goed. Zo daalt Zijn kracht op u in zwakheid neer; Wacht dan, ja wacht; verlaat u op de Heer'. (Psalm 27 : 7, ber.)

We weten uit het verder verloop van deze geschiedenis, dat dit gelovig de Heere verwachten — de wei'eld kan „het" alleen maar afwachten; schrale troost — uiteindelijk heerlijk is bekroond, door de van diepe ontferming van Christus' Middelaarshart getuigende woorden: O vrouw, groot is uw geloof; u geschiede, gelijk gij wilt. Haar dochtertje werd behouden, gered van haar bezetenheid. De Leeuw uit de stam van Juda bleek Verwinnaar in de strijd, en gaf ook deze heidin uit Kanaan met haar dochter zege en zegen. Gaat gij zonder worstelingen de avondmaalszondag en - tafel tegemoet? Dan zijt ge te beklagen. De tafel zal weer van Goddelijke over vloed getuigen.

En gij zonder honger en dorst van verre? En dat, terwijl het heil zo zichtbaar en nabij is? Dubbel te beklagen zijn echter degenen, die niet hun verloren staat bewenen en betreuren, en Christus als Borg van zondaren niet nodig hebben in der waarheid, en toch zouden toetreden. O, als ge komt, moogt ge dan, als deze vrouw, onwaardig en verloren in uzelf komen; erkennend het Goddelijk recht, er u eeuwig buiten te houden, maar ook pleitend op Christus' belofte: wie tot Mij komt, zal ik geenszins uitwerpen. Nog nodigt de Heere. Nog staat de tafel des Nieuwen Verbonds telkens weer aangericht. Nog gaat de nodiging uit: de Meester is daar en Hij roept u. Wat wil dat alles zeggen? vraagt ge. Wel dit, dat God de tekenen en zegelen van Zijn genadebemoeienis in Christus ons voorstelt, aanprijst en aanbiedt om niet. Zonder geld en zonder prijs (Jesaja 55). Komt, o lief sten, eet en drinkt, ja wordt dronken in heilige Geestesdronkenschap (vgl. Hoogl. 5 : 1 met Psalm 36 : 2, ber.).

Daar zal ons 't goede van Uw woning

verzaden reis op reis; en 't heilig deel o grote Koning, van Uw geducht Paleis.

St. M'dijk (Z.)

Ds. V. d. Haar

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 27 april 1961

De Banier | 8 Pagina's

Meditatie

Bekijk de hele uitgave van donderdag 27 april 1961

De Banier | 8 Pagina's

PDF Bekijken