Bekijk het origineel

JEUGD

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

JEUGD

6 minuten leestijd

VOOR DE

OOM KOOS

Beste neven en nichten. Allereerst een hartelijk welkom toegeroepen aan twee nieuwe neven. Zij heten: Teus Lagerwey te Cothen en Oor van Vliet te Benschop. Doen jullie maar goed je best met het oplossen, dan zal de prijs bij leven en welzijn te gelegener tijd wel komen. Denk er om, dat de oplossingen niet elke week mogen worden ingezonden. Je moet de oplossingen van de raadsels van opgaven bewaren en dan gezamenlijk opsturen. Nu volgen de nieuwe raadsels van

OPGAVE 683

Jongeren: 1. Noem de naam van: a. een vurig discipel des Heeren. b. een psalmdichter, die nijdig was op der goddelozen voorspoed. c. de geboorteplaats van Lydia. d. de zoon en opvolger van koning Salomo. e. de zoon van Boaz. f. de vader van Bileam. g. het dal waar Achan werd gestenigd. h. de krijgsoverste, die door een vrouw werd gedood. Welke naam, voorkomend in een der 3 laatste hoofdstukken van de brief aan de Romeinen, vormen de eerste letters van de gevraagde namen?

2. Een plaatsnaam uit het boek Numeri hoofdstuk 30—34 bestaat uit tien letters. Zoek deze naam met behulp van het volgende : Een 5 3 6 7 10 is een inboorling van Afrika. 2 9 18 was een Midianietische vorst, die met een andere vorst werd gedood ten tijde van Gideon. 4 moet geraden worden.

3. Een tekstgedeelte uit het boek Jesaja bestaat uit negenenveertig letters. Zoek dit tekstgedeelte met behulp der volgende gegevens: 32 13 36 46 8 was een hogepriester ten tijde van David. Een 19 48 24 51 5 is iemand van de politie. 23 16 43 27 49 is een zoetwatervis. 44 38 34 35 7 14 was de naam van Benjamins moeder. 9 33 29 17 40 25 nam de stadpoort op zijn schouders. 37 6 26 18 is het hoofd van het werkverbond. 43 28 15 4 39 was het middel in Gods hand, dat Hamans plan verijdeld werd. 12 1 45 10 31 is een getal beneden tien. De 21 30 47 11 42 22 staat een zot niet wel (Spr. 19). 2 3 is een provincie in Nederland (afgekort). 20 moet geraden worden.

Ouderen: 1. Maak door een andere rangschikking der letters uit: ASBIMACHAMHALT twee persoonsnamen. De ene naam is die van een dochter van koning Salomo, de andere die van de vrouw van een andere bekende koning over Israël.

2. Zoek uit elk der volgende zinnen een woord, zo, dat de woorden tezamen een tekst geven uit het Evangelie naar Lukas, tussen de hoofdstukken 17 en 20. a. De Zoon des mensen werd overgeleverd. b. Welke dingen zwaar zijn om te verstaan. c. Gij zijt die man, zeide Nathan tot David. d. Zonder geloof is het onmogelijk Gode te behagen. e. Velen zijn van de Heere Jezus weggegaan. f. Zij gingen bij daglicht op reis. g. Zij hebben de profeten vervolgd en gedood. h. Vrede op aarde, in mensen een welbehagen.

3. Een tekstgedeelte uit het boek Jeremia bestaat uit zesenzeventig letters. Welk tekstgedeelte wordt bedoeld als het volgende gegeven is? De 57 76 45 71 62 die de bouwlieden verworpen hebben. Een 9 2 67 is een dwaas. De 3 27 52"5 14 22 gaat voorbij met hare begeerlijkheden. 4 1 13 32 was een wetgeleerde ten tijde van Nehemia. De moeder van Obed heette 46 48 19 26. De laatste der koningen van Juda heette 29 10 17 56 16 59 31. 38 50 37 35 is een kleur.

Gerechtvaardigd 49 24 36 33 ijet geloof. Zij zullen vet en 44 69 51 65 71 zijn. Job kreeg 73 47 70 40 48 zonen Men kan God kennen uit hetl 25 15 11 der natuur en uit Gods Woord. 20 68 12 60 is een kleur, die met K blauw gemengd groen geeft. Uw gebod is zeer 30 21 34. Geeft het heilige de 41 23 43 39 54 72 niet. Het is een witte 55 74 64 66 58 in het vel uitgebot (Leviticus 13) Rubens moeder heette 75 61 ig 53 42 is een muzieknoot. 6 28 63 zijn drie gelijke letters, die men moet raden.

De oplossingen dezer raadsels mogen nog niet ingezonden worden. Thans volgt nog een gedeelte van het verhaal over

DE LOLLARDEN

30. Onder de aanwezigen in het vertrek van lord Cobhams kasteel, bevond zich ook iemand, die John Beverley op zijn weg naar de samenkomst had ontmoet. Eerst hadden zij met elkaar over allerlei minder belangrijke onderwerpen gesproken, maar toen de vreemdeling vertelde, dat zijn vader wegens zijn zogenaamde ketterse gevoelens was gevangen genomen en daarna ter dood was gebracht, nam het gesprek een geheel andere wending. Beverley deed al het mogelijke om de jonge man, die zich bij het vertellen van wat zijn vader overkomen was, zeer bedroefd toonde, te troosten. Hij zeide: Wees getroost, mijn jonge vriend, uw vader is wel niet meer in leven, maar zijn ziel is in de he­ y mel en mag ongestoord en ontdaan van het lichaam der zonde God verheerlijken voor de verlossing, die Hij hem uit loutere genade heeft bereid. Wij beleven inderdaad donkere dagen. De vijand is in zijn blindheid met de grootste haat tegen ons vervuld en stelt al het mogelijke in het werk om de waarheid ten onder te houden. Eén troost blijft echter voor ons over, namelijk deze, dat onze vijanden ons wel kunnen vervolgen, zelfs onze lichamen kunnen doden, maar de ziel doden kunnen zij niet. Daarom kunnen wij te midden der vervolging gerust zijn, ja het gebeurt meermalen, dat martelaren op de brandstapel temidden der om hen opstijgende vlammen liederen aanheffen ter verheerlijking Gods. Onder het spreken haalde Beverley daarop een blad tevoorschijri, waarop een gedeelte van het achtste hoofdstuk van de brief aan de Romeinen geschreven stond. Hij las daaruit het volgende aan zijn metgezel voor: „Ik ben verzekerd, dat noch dood, noch leven, noch engelen, noch overheden, noch machten, noch tegenwoordige, noch toekomende dingen, noch hoogte, noch diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus, onze Heere". Jammer, aldus sprak de jonge man, dat de misleide menigte de Heilige Schrift niet mag lezen en onderzoeken. Duizenden bij duizenden blijven hierdoor verstrikt in het verderfelijke bijgeloof van Rome's kerk.

OOM KOOS

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 13 juli 1961

De Banier | 10 Pagina's

JEUGD

Bekijk de hele uitgave van donderdag 13 juli 1961

De Banier | 10 Pagina's

PDF Bekijken