Bekijk het origineel

REPLIEKREDE

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

REPLIEKREDE

4 minuten leestijd

Mijnheer de voorzitter. Van de gelegenheid tot repliek wens ik gebruik te maken voor het maken van enige korte opmerkingen. Ik wil daarbij voorop stellen, dat het de minister na al wat over de wettelijke sanktionering van de goklust door mij in eerste termijn namens mijn fraktie is gezegd, wel niet zal bevreemden, dat hy ons niet van standpunt heeft kunnen doen veranderen. Het is toch uit de rede van de minister wel overduidelijk gebleken, dat daarin niet de boventoon heeft gevoerd het beginsel, dat door de oude christelijke kerk en die der

Reformatie

ten aanzien van het kansspel werd voorgestaan, maar een geheel ander, daaraan tegengesteld beginsel, het beginsel n.l., dat gebaseerd is op de volkssoevereiniteit, dus op wat de meerderheid van het volk wil. De minister heeft dit niet met deze woorden gezegd, maar wel heeft hij niet onduidelijk te kennen gegeven, dat de gedienstigheden der praktijk hem tot richtsnoer hebben gediend. Wij blijven dit betreuren, allereerst om het feit van de wettelijke sanktionering op zich zelf, maar ook omdat het einde er van niet is te zien, als wij ons op deze weg begeven.

Thans wordt de maximaal te winnen prijs op ƒ 50.000, — gesteld, waarmee de minister al tweemaal zo hoog is gegaan als verleden jaar aanvankelijk door hem was voorgesteld, toen dit bedrag op 25.000 gulden was bepaald. Er wordt nu alweer op een maximumprijs van f 100.000, — aangedrongen en het is te voorzien, dat na verloop van tijd de prijs onbeperkt zal worden. Wy stellen nogmaals nadrukkelijk vast, dat wij ons allereerst en voornamelijk tegen de wetteiyke sanktionering op zichzelf verklaren, onafhankelijk dus van de grootte van de te winnen prijs, maar de hoogte van de prijs is toch anderzijds voor ons ^Qen onverschillige zaak. Hoe hoger de prijs toch, hoe sterker de

begeerte naar geld

van velen van ons volk zal worden opgewekt en aangewakkerd, hoe funester dus de gevolgen zullen zijn voor het zedelijke peil van ons volk.

Bovendien heeft die voetbalgokkerij betrekking op voetbalwedstrijden, die als regel op zondag, de dag des Heeren, plaats hebben. Dit draagt er niet weinig toe bij, dat wij ons ten sterkste tegen dit wetsontwerp moeten verklaren, daar hierbij het ene kwaad op het andere wordt gestapeld.

De minister heeft voorts gezegd, dat ik het hem euvel heb geduid, dat hij te sterke argimienten heeft gebruikt. Ik moge er op wijzen, mijnheer de voorzitter, dat door de minister verleden jaar in de Tweede en in de Eerste Kamer min of meer er mee is gedreigd, dat verwerping van het wetsontwerp het ontstaan van een gespannen politieke situatie ten gevolge zou hebben. Hiervan is echter niets bespeurd en daarop heb ik gewezen. Er is geen ernstige politieke situatie ontstaan, toen de Eerste Kamer het wetsontwerp verwierp. De gokkerij is gewoon voortgezet en thans hebben wij een nieuw voorstel, dat, naar het zich laat aanzien, het Staatsblad wel zal halen, zodat ook nu geen ernstige politieke situaties zijn te verwachten, daar alles er op wijst, dat de heer Van Riel en de andere leden van zijn fraktie in de Eerste Kamer na de bekomen openbare afstraffing van Prof. Oud thans wel in het gareel zullen lopen, dat door de minister wordt gewenst.

Ten slotte blijven wij ons stellen tegen het bestemmen van gelden van de

voetbalgokkerij

voor charitatieve doeleinden. Wij betreiuren het, dat de regering deze weg is opgegaan en ook dat jonkvrouwe Wttewaal van Stoetwegen zich niet aan de zijde van de protestants-christelijke groeperingen in de Nationale Raad voor Maatschappelijk Werk heeft gesteld, maar aan die van Prof. van Niftrlk, wiens standpunt terecht bestrijding heeft gevonden in het orgaan „Hervormd Nederland" van 24 juni j.l. en ook in een artikel in „De Chrlstelij k-Historische Nederlander", gedateerd 23 juni, van Mr. Dr. van Bruggen.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 7 september 1961

De Banier | 8 Pagina's

REPLIEKREDE

Bekijk de hele uitgave van donderdag 7 september 1961

De Banier | 8 Pagina's

PDF Bekijken