Bekijk het origineel

Van de Partijpenningmeester

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Van de Partijpenningmeester

5 minuten leestijd

Wij wilden de aandacht van de lezers nogmaals vestigen op de rede en repllekrede, gehouden door Ir. van Dis in oktober 1961 in de Tweede Kamer bij de algemene politieke beschouwingen over óf rijksbegroting. Deze rede is thans in brochurevorm uitgegeven en voorzien van een voorwoord van Ds. H. G. Abma. Ofschoon de effektieve kosten hoger liggen wordt deze brochure tegen de prijs van 4 cent per exemplaar ter beschikking gesteld voor de kiesverenigingen om deze in de gelegenheid te stellen een zo groot mogelijk aantal exemplaren onder haar leden en toelangstellenden te verspreiden.

Tot heden ontving de drukkerij De Banier pas bestelUngen tot een totaal aantal van 12.500 stuks. Het lijkt me toch mogelijk, dit aantal zeer belangrijk op te voeren, indien alle kiesverenigingen medewerking verlenen, om deze brodhure op zo groot mogelijke schaal te verspreiden. Hier hebt ge nu een uiterst belangrijke rede, in de Kamer uitgesproken, waarin het staatkundig gereformeerd beginsel steeds als richtsnoer dient bij de toeoordeling van regeringsmaatregelen alsmede de vraagstukken, die de internationale poUtiek raken. Wij wekken alle toesturen van kiesverenigingen op, deze toelangrijke torochure op grote schaal te verspreiden. Het voorbeeld van Rotterdam, waar alleen 5000 exemplaren werden ondergebracht moge de andere plaatsen inspireren.

Maar nog voor een andere zaak zou ik uw aandacht willen vragen, ledere brochure, die verspreid wordt, wondt gesubsidieerd dooir het hoofdbestuur uit de partijkas. Als de kostprijs 10 cent per stuk

is legt het hoofdbestuur er 6 cent op toe voor elk verspreid exemplaar. De partijkas moet natuurlijk over de middelen beschikken om dat te kunnen doen. Gelukkig stromen er echter het gehele jaar van partikulieren zoveel giften binnen, dat een redelijke propaganda kan worden bekostigd. Oim nu echter de ƒ 5000, — ook dit jaar weer vol te kunnen maken, is nog een aanzienlijk bedrag nodig. Echter, de betaling van de abonnementsgelden staat weer voor de deur.

Verleden jaar is er een oneindige stroom aan vrijwillige overbetalingen abonnementsgelden binnen gekomen. Vooral degenen, die per giro betaalden stonden aan de spits. Het is psychologisch gezien volkomen begrijpelijk, dat men gemakkelijker een bepaald bedrag afstaat van het saldo van zijn girorekening, terwijl men toch bezig is een formulier in te vullen, dan wanneer men dit extra bedrag in kontanten aan zijn portemonnaie moet onttrekken bij een betaling van abonemnentsgeld aan een agent per kwitantie. Ik hoop van harte, dat al diegenen, die ons op het einde van 1960 met een overbetaling hebben verrast, ook thans weer een gelijk bedrag zulen overmaken, terwijl wij bovendien allen, die aan deze aktie verleden jaar niet hebben meegedaan, opwekken dit jaar toch eveneens een kleinigheid af te zonderen voor de propaganda. We hebben nu eenmaal veel geld nodig, want in het voorjaar van 1962 staan 2 verkiezingen voor de deur. Mogen wij op aller medewerking rekenen?

De afgelopen week kwam een toedag van ƒ 37, 65 binnen aan vrije giften voor de partijkas, als volgt gespecificeerd:

A.R. te O. ƒ 10, — (onder het motto Banierlezer van 40 jaargangen). Ja, u ziet, dat we mensen hebben met een historische binding aan ons blad en die het na 40 jaar nog zo waarderen, dat ze nog geld beschikbaar stellen om dat beginsel ook verder uit te dragen. Kiesver. te Harmelen ƒ 4, —; J.S. te Sth. ƒ 5, —; CU. te P. ƒ 5, —; J.O. te D. ƒ 10, —; Wed. A.A. te A. ƒ 2, 50 (onder het motto: voor de onkosten, wie volgt). Deze weduwe geeft en vraagt: wie volgt? Om nu precies te weten, hoe haar daad moet worden gevolgd, nu zij op het einde van het jaar dit vraagt, maak ik de lezer er op attent, dat zij in 1961 ditzelfde bedrag thans voor de vijfde keer heeft gegeven, en wel op 11-1, 18-4, 22-6, 1-9 en thans. Bij het doorzien van de boeken in 1959 stelde ik vast, dat dezelfde vriendin in dat jaar 7 maal een gift heeft gestuurd tot een totaal bedrag van ƒ 9, —. Hieruit spreekt een belangstelling voor ons werk, die vrijwel door niemand zal worden opgebracht. Daarom had ik er behoefte aan, dit even wat uitvoerig te vertellen. Ik wou deze gelegenheid tevens benutten om deze vriendin, die zich noemt Wed. A. A. te A. heel hartelijk te bedanken voor de giften, die zij door de jaren heeft afgestaan ten bate van de partijkas om in de onkosten bij te dragen. En nu ieder weet, hoe deze zaak zit, zou ik zo zeggen: Wie volgt? Voorts via „De Banier" ontvangen van W.P.T. te D. ƒ 0, 60 en van P.V.H, te M. ƒ 0, 55. Ook alle andere vrienden onze hartelijke dank. Het gironummer van de penningmeester van de S.G.P. is 119560 ten name van C. Jansen, Schiebroekselaan 46b, Rotterdam.

Met de werving van abonnees voor , J> e Banier" liep het in de afgelopen week weer zeer gunstig. Er werden 24 nieuwe abormees ingeschreven, en wel 1 in Alblasserdam, Amersfoort, Bergentheim, Creil, Deventer, Doom, Ede, Huizen, Papendrecht, Rhenen, Rotterdam, Utrecht, Vlissingen, Vriezenveen en Zwijndrecht. 2 in Middelburg, Veenendaal en Zaandam en ten slotte 3 in Benschop. Verscheidene agenten en partikulieren waren weer bij de werving betrokken, ook een dame in Lienden. Wij danken allen hartelijk voor deze aktiviteit. Er werden totaal deze week maar 5 proefadressen opgegeven. Laat ieder zijn kennissenkring eens doorlopen, wie voor 'n proefnummeraktie in aanmerking komt. Schrijf deze adressen eens op en stuur ze aan de N.V. drukkerij „De Banier", postbus 2019, te Utrecht. Van daaruit worden dan 4 weken proefnummers gezonden. U moet zich echter verplichten de adressen na afloop te bezoeken, om te trachten deze personen abonnee te maken. Voorts heb ik nog een verzoek. Het komt herhaaldelijlJ voor dat een schriftelijke opgave van een nieuwe abonnee niet rechtstreeks aan De Banier wordt gezonden, maar aan mij persoonlijk. Voor degene, die dit nog niet weet, deel ik mede, dat ik niet bij „De Banier" werk, zodat in dit geval steeds vertraging ontstaat bij het doorzenden.

R.

J.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 30 november 1961

De Banier | 8 Pagina's

Van de Partijpenningmeester

Bekijk de hele uitgave van donderdag 30 november 1961

De Banier | 8 Pagina's

PDF Bekijken