Bekijk het origineel

Van de Partijpenningmeester

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Van de Partijpenningmeester

5 minuten leestijd

De rede en repliekrede, die Ir. C. N. van Dis in oktober 1961 in de Tweede Kamer gehouden heeft bij de algemene politieke beschouwingen over de rijksbegroting werd, zoals •thans genoegzaam bekend mag worden ondersteld, in brochurevorm uitgegeven met een voorwoord van Ds. H. G. Abma, . Deze brochure is door de N.V. „De Banier" gedrukt en aldaar verkrijgbaar. Doordat het hoofdbestuur de uitgave subsidieert kon de prijs weer op 4 cent per exemplaar worden gesteld.

Ik maakte er de vorige week reeds op attent, dat deze brochure zeer geschikt is om op grote schaal te worden verspreid door de kiesverenigingen. Inmiddels vernam ik, dat vele kiesverenigingen reeds een aantal exemplaren bij De Banier bestelden, zodat er reeds bijna 20.000 exemplaren besteld werden. Er zijn totaal slechts 25.000 exemplaren gedrukt, zodat het zich laat aanzien, dat niet aan iedere bestelling zal kunnen worden voldaan. Deze zullen In volgorde van binnenkomst worden behandeld zolang de voorraad strekt.

Mocht het totaal aantal bestelde brcKïhures het beschikbare totaal aantal ver overtreffen, kan altijd nog tot een herdruk worden besloten. Wij raden alle besturen der kiesverenigingen met klem aan, deze belangrijke rede zo spoedig mogelijk in behoorlijk aantal te bestellen en onder leden en belangstellenden te verspreiden. Verzamelt zoveel mogelijk adressen binnen de kring uwer kiesvereniging van mensen, van wie ge weet, dat ze geen lid der S.G.P. zijn en niettemin niet afwijzend staan tegenover het beginsel. Stuur dan naar al deze adressen een brochure, opdat deze mensen kennis nemen kunnen van het staatkundig gereformeerde standpunt, weer­ gegeven bij de beschouwingen over de rijksbegroting. Wij achten dit een bijzonder nuttige vorm van propaganda. Daarom wilden wij ook deze gelegenheid nogmaals te baat nemen, om de besturen der kiesverenigingen te doordringen van de nocKizakelijkheid, om deze brochure op zo ruim mogelijke schaal te verspreiden. Mogen wij op de medewerking van alle besturen rekenen?

Het is alweer 3 weken geleden, dat ik alle penningmeesters verzcKht de kontributie aan het hoofdbestuur over 1961 zo spoedig mogelijk over te maken. Op dat moment waren er 101 kontributies binnen. Gedurende deze 3 weken ontving ik er nog 33, zodat tot en met november 134 penningmeesters aan hun verplichting tot betalen voldeden. Over 1960 ontving ik inmiddels ook weer 1 betaling, zodat er over dat jaar nog 19 moeten volgen. Nogmaals verzoek ik die penningmeesters aan hun verplichtingen te voldoen. De kontributie bedraagt ƒ 0, 50 per üd per jaar. Betaling moet plaats vinden bij voorkeur per giro aan de penningmeester der S.GP. ten name van C. Jansen, Schiebroekselaan 46b, Rotterdam 11. Gironummer 119560. Op de girostrook vermelden de naam van de kiesvereniging, het aantal leden en het jaar, waarop de betaling betrekking heeft. Ik h< x»p van harte, dat gedurende de maand december de grote stroom aan betalingen nog zal volgen. Ik weet wel, dat er altijd zijn, die pas in het nieuwe jaar tot betaling over gaan, maar hoop toch, dat dit in de toekomst steeds beperkter zal plaats vinden. In dit jaar kwamen er nog 80 betalingen binnen over 1960, terwijl er nog 19 uitstaan. Met een beetje goede wil is dat beslist te veranderen. Gireert u thans zo spoedig mogelijk, opdat de boeken tijdig kunnen worden afgesloten.

De werving van abonnees voor „De Banier" verliep ook in de afgelopen week weer gunstig. Er konden weer 21 nieuwe abonnees worden ingeschreven, en wel uit de volgende plaatsen: 1 uit Amstelveen, Apeldoorn, Benschop, Culemborg, Eindhoven, Leerdam, Nieuwdorp, Nieuwland, Oldebroek, Ouderkerk a.d. IJssel, Schelluinen, Sliedrecht, Wierden, Yerseke, IJsselmuiden, Zeist, Zwaagwesteinde. Voorts 2 uit 's-Gravendeel en Rotterdam.

Hiermede is in Rotterdam vanaf 1 januari van dit jaar een aantal van 80 nieuwe abonnees bereikt. Alle vrienden, die bij de werving waren betrokken onze hartelijke dank. Wij ontvingen in de afgelopen week slechts 3 proefadressen, zodat vsrij deze zaak opnieuw in aller belangstelling aanbevelen. Ik hoop van harte, dat er velen zullen volgen. Geeft u uw lijstje met proefadressen direkt door aan de N.V. drukkerij „De Banier", postbus 2019, Utrecht. Een vlotte verzending van proefnummers is dan gewaarborgd. U hebt gezien, wel­

De cijfers spreken voor zichzelf. Wij zijn zeer tevreden met de resultaten. Het aantal nieuwe abonnees overtreft ieders verwachting, terwijl de binnengekomen vrije giften reeds ƒ 450, — hoger liggen dan op dezelfde datum van 1960. ke enorme resultaten geboekt konden worden met uitgebreide proefnuimmerakties, zodat op het belang hiervan niet genoeg kan worden gewezen.

De giften, die ons de achterliggende week bereikten, beliepen een bedrag van ƒ 58, — als volgt gespecificeerd:

Door middel van de penningmeester des kiesver. te Borssele van een lid dezer vereniging ƒ 2, 50; X. te N. ƒ 25, — (onder het motto: Helpt mee aan de ƒ 5000, —). Deze opwekking is niet mis te verstaan. Deze mijnheer X. geeft het goede voorbeeld en steunt het werk onzer partij meerdere keren per jaar met prachtige bedragen. N.N. te ? via Ds. P. J. Dorsman ƒ 10, —; van een vriend uit het woonoord Laarburg via Ds. P. Pader ƒ 2, 50; voorts via De Banier ontvangen van H.d.U. te S. ƒ 1, 25; CV. te SC. ƒ 2, 50; W.W. te D. ƒ 1, 25; J.V. te B. ƒ 3, —; en van mevr. v.d. S. te R. ƒ 10, —; alle gevers en geefsters zeer hartelijk bedankt. Het gironummer van de penningmeester is vermeld in de aanvang van dit artikel. Giften, tot ondersteuning van ons werk kunnen op deze rekening worden gestort. Wij eindigen thans met het voorlaatste overzicht van de stand per 4 weken over 1961.

Een sterke stroom overbetalingen abonnementsgeld heeft toen de ƒ 5000, — vol gemaakt. Ook thans zien wij deze stroom met enige spanning tegemoet.

R. J.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van woensdag 6 december 1961

De Banier | 8 Pagina's

Van de Partijpenningmeester

Bekijk de hele uitgave van woensdag 6 december 1961

De Banier | 8 Pagina's

PDF Bekijken