Bekijk het origineel

Van de Partijpenningmeester

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Van de Partijpenningmeester

12 minuten leestijd

Bij de intrede van het nieuwe jaar wens Ik alle lezers Gods onmisbare zegen toe, zowel in hun persoonlijk leven, alsook huiselijk en maatschappelijk. Het jaar 1961 ligt weer achter ons. Vele S.G.P.-ers, die het jaar 1961 met ons zijn ingegaan, hebben het etode niet meer beleefd. Ons blad heeft vele rouwadvertenties in het afgelopen jaar moeten opnemen, en even zovele ledige plaatsen zijn er in de gezinnen ontstaan toen zij hun geliefden moesten afstaan. Deze verliezen worden zwaar gevoeld in het gezinsleven, en naar mate üe band tussen de overledene en de achterblijvende nauwer was, zal het gemis ook groter zijn. En waar wij bij de wisseling der jaren steeds weer bi] de vergankelijkheid worden bepaald, zijn juist deze dagen vol van herinnering voor diegenen, die zich een dierbaar pand door de dood zagen ontvallen. Him gemis treedt op zulke ogenblikken nog sterker naar voren dan op gewone dagen. Moge de Heere de ledige plaatsen in hun leven genadiglijk met Zijn tegenwoordigheid vervullen en geve Hij hun kracht en moed om het jaar 1962 in te gaan. Dit gemis doet zich ook in de partij gevoelen. Wij zien S.G.P.-ers heengaan, 'die gedurende een lange reeks van jaren hun krachten aan de bloei van de partij hebben gegeven en die uit liefde tot het beginsel altijd klaar stonden om datgene te doen, wat in het belang van het verenigingsleven noodzakelijk moest worden verricht. Moge de Heere ook de ledige plaatsen vervullen, die op deze wijze in de gelederen der S.G.P. zijn ontstaan. Hij verwekke nog jonge mannen, die niet alleen bereid zijn om de plaatsen van de ouderen In te nemen, maar die bezield door dezelfde liefde tot de beginselen als degenen, die ons ontvielen, hun taak willen overnemen en hun werk voortzetten. Wij staan dan aan het begin van een nieuw jaar. Niemand weet wat dit jaar in zijn schoot verbergt, zowel voor ons persoonlijk alsook voor ons gehele volk. Als wij zien op alle omstandigheden, kan vrees ons wel aangrijpen. Moge de verschonende hand des Heeren dan ook In 1962 nog over ons zijn uitgestrekt.

Het jaar 1961 was verblijdend wat de aktiviteit betrof. Zowel wat betreft de werving van abonnees voor „De Banier", alsook de offervaardigheid, die bleek uit de grote toevloed van giften voor het partijwerk. De vorige week moest de krant zeer vroeg worden gedrukt in verband met de Kerstdagen, zodoende was er toen geen gelegenheid om ons wekelijks praatje op te nemen. Ik schrijf dus nu over een periode van 14 dagen, waarin de resultaten werkelijk verrassend waren. Gedurende deze tijd kwamen er 59 nieuwe abonnees bij, en wel in de volgende plaatsen: 1 in Aagtekerke, Amsterdam, Buurmalsen, Delft, Deventer, Ede, Elspeet, Hamersveld, Lisse, Montf oort, Ochten, Opheusden, Polsbroek, Putten, Ridderkerk, Rijssen, Schelluinen, Schiedam, Slikkerveer, Soest, Utrecht, Veen en Zaandam. 2 uit

Nieuwerkerk a. d. IJssel en Schoonhoven, 5 uit Lexmond en Rotterdam, 10 uit Lekkerkerk en 12 uit Urk.

Ik dank alle vrienden van harte voor hun grote ijver. Een woord van bijzondere dank mag ik wel richten tot vriend Sj. Snoek te Urk. Kon ik u kort geleden melden, dat deze vriend in 2 weken tijd 19 abonnementen wist te boeken op Urk, thans is gebleken, dat onze vriend het daarbij niet wenste te laten en kans zag er nog 12 te noteren. Met degenen, die reeds uit Urk binnen waren, betekende dit, dat wij in 1961 niet minder dan 36 nieuwe abonnementen mochten afsluiten op Urk. Werkelijk een prachtig resultaat.

U zult uit de onderstaande opstelling zien, dat wij bijna 1200 nieuwe abonnees hebben genoteerd in 1961. Dit is dan tot en met 28 december. Er komen er dus nog een paar bij. Volgende week hopen wij de juiste totalen te kunnen geven. Datzelfde geldt voor de giften. Ik heb een zeer verheugende mededeling. Wij zijn de ƒ 5000.— reeds gepasseerd. Dat deze zaak in veler belangstelling leefde, blijkt wel hieruit, dat de 'giften zijn zeer toegenomen, terwijl velen hun gift vergezeld deden gaan van de opmerking: „Om de ƒ 5000.— vol te maken!" Er kwam de voorlaatste week / 379.05 binnen en de afgelopen week ƒ 655.92, zodat er in de afgelopen 14 dagen totaal ƒ 1034.97 bin-nenkwam. Dit is werkelijk een prachtig bedrag en het gaat mijn verwachting te boven. Het is samengesteld uit een enorm aantal giften. Toen ik onlangs de grote stroom aan giften in 1960 in herinnering bracht, sprak ik in mijn entoesiasme over een oneindige geldstroom, die ons toevloeide. Nu heeft een oude vriendin, die „De Banier" blijkbaar heel goed leest, mij op mijn vingers getikt en opgemerkt, dat het woord oneindig nooit bij een geldstroom past, daar er ra: aar Eén oneindig is. Ik ben het met deze vriendin natuurlijk hartelijk eens en dank haar voor deze opmerking. Ik zal mijn best doen niet meer in woorden te struikelen. De specifikatie van het grote bedrag is de volgende:

OvA te S ƒ 3.—; EP te H ƒ 5.—; WCB te S ƒ 5.—; Kiesver. Spljkenisse ƒ 1.50; Kiesver. Nieuwerkerk a. d. IJssel ƒ 7.—; GJKJ te A/Rijn ƒ 5.—; MvE te W ƒ 10.—; NN te 's-Gr. ƒ 10.—; Kiesver. Oldebroek ƒ 20.—; HvdW te O ƒ 10.—; JS te S ƒ 25.—; MvD te StA ƒ 5.—; PTvG te B ƒ 10.—; GK te ? ƒ 5.—; JK te R ƒ 5.—; JMN te R ƒ 25.—; AJB te K ƒ 15.—; Kiesver. Haamstede en Omstr., 25 leden elk ƒ 1.— = ƒ 25.—; MV te K ƒ 200.—; StA ƒ 10.—; NN te Bleskensgraaf ƒ 10.-; NN te Westkapelle ƒ 2.50; NN te Zijderveld ƒ 2.50. Voorts via „De Banier" ontvangen overbetalingen abonnementsgeld, totaal ƒ 618.47, met de volgende specifikatie: CvN te V ƒ 3.75; JS te A ƒ 1.—; EJtV te A ƒ 1.—; HdH te B ƒ 2.75; GM te E ƒ 1.25; AdG te G ƒ 1.25 (steentje voor de / 5000.—); WK te G ƒ 5.— KvdM te KaZ ƒ 2.50; PS te K ƒ 1.25 JV te M ƒ 0.75; BvL te N ƒ 1.25 Wed. JJV te NL ƒ 1.25; JWvR te O ƒ 1.25; WK te R ƒ 0.25; OLM te R

ƒ 0.75; WOH te R ƒ 1.25; GvdD te S ƒ 1.25; DR te S ƒ 1.25; HdL te S f 6.25; JvR 'te S ƒ 2.25; AvE te V ƒ 2.50; JS te W ƒ 1.25; WH te W ƒ 1.25; X te Z ƒ 7.50; JG te A ƒ 1.25; AMS te B ƒ 6.25; WN te B ƒ 0.25; SB te D ƒ 1.25; CAS te D ƒ 1.25; GM te E ƒ 1.25; WC te G ƒ 1.25; GD te H ƒ 1.25; EF te L ƒ 6.25; Mej. MB te L ƒ 6.25; EvF te L ƒ 6.25; PvdD te N ƒ 1.25; CAL te N ƒ 1.25; NM te RB ƒ 1.25; WL te R ƒ 2.—; AJZ te R ƒ 0.25; JleC te R ƒ 1.25; HPS te W ƒ 3.—; HK te R ƒ 1.25; CO te AadR ƒ 0.25; JWG te B ƒ 6.25; PV te B ƒ 1.50; HM te B ƒ 1.25; PE te E ƒ 1.25; DT te E ƒ 2.50; DdW te G ƒ 0.25; JJ te H ƒ 1.25; Wv'tO te K ƒ 2.50; JvA te L ƒ 1.50; WMO te L ƒ 1.25; FaV te M ƒ 1.25; JvH te SP ƒ 6.25; FA te R ƒ 11.25; CvH te S ƒ 21.25; MvdS te S ƒ 0.15 AvdR te A ƒ 1.25; JvD te A ƒ 13.— JR te A ƒ 1.25; MM te B ƒ 1.25 Wed. LJV te B ƒ 0.25; CR te B ƒ 1.25; AvdW te D ƒ 1.25; KJ te G ƒ 0.50; JvO te K ƒ 1.25; PdR te M / 6.25; DvdS te M f 1.25; AdG te NL ƒ 1.25; JP te O ƒ 3.—; JS te O f 6.25; NAdH te R ƒ 1.25; PAL te R ƒ 6.25; LAE te R ƒ 1.25; PK te S ƒ 1.25; JS te S ƒ 6.25; GIffl te S / 6.25; GAdH te T ƒ 2.50; RdR te W ƒ 0.25; UO-K te W ƒ 1.25; JvV te W ƒ 2.25; JB te Z ƒ 6.25 (om de ƒ 5000.— vol te maken); JS te Z ƒ 1.25; AWvdM te Z f 0.25; RL te Z ƒ 2.25; WJP te B ƒ 0.25; JB te E f 1.50; MCdE te E ƒ 2.25; GvdB te HIA ƒ 1.25; FamT te L ƒ 1.25; JvV te L ƒ 1.25; lAG te M ƒ 2.50; JdN te NeSJ ƒ 1.25; CAN te OA ƒ 1.^; DvdD-S te R ƒ 1.25; HH te S / 0.50; WK te W ƒ 0.50; HK te Z ƒ 1.25; GV te Z ƒ 1.25; BS te V ƒ 0.40; BS te M ƒ 0.25; JL te L ƒ 2.50; JvdB te N ƒ 1.25; twee giften via agent TdK te B van JvdB te L ƒ 3.50 en HK te H ƒ 6.50; JB te A ƒ 1.25; JS te A ƒ 2.25; WvV te A ƒ 5.15; B te A ƒ 2.50; GS te A ƒ 1.25; GvD te B ƒ 2.25; WE te B ƒ 3.75; JC vM te B ƒ 3.25; dJ te dB ƒ 0.62; Wed. HB te D ƒ 1.25; Av'tH te G ƒ 1.25; JCS te G ƒ 6.25; GebrV te H ƒ 1.25; NN te H ƒ 10.—; GHA te H ƒ 0.25; HK te K ƒ 6.25; AB te KadIJ ƒ 0.75; PK te KadIJ ƒ 2.—; AB te L f 1.25; TvW te M ƒ 1.30; KK te M ƒ 2.25; CO te NL ƒ 1.25; AM te OB ƒ 1.25; PvdL te R ƒ 11.25; HdV te R ƒ 0.25; JdB te S ƒ 2.50; AdB te S ƒ 1.25; AG te T ƒ 1.25; GV te

In het nummer van volgende week hoop ik op te geven hoeveel er precies is binnen gekomen, want er staan nog 2 dagen open en er ligt nog een aangetekende brief uit Bergambacht op mij te wachten.

V ƒ 0.25; AH te IJ ƒ 3.—; MvG te Z ƒ 2.50; ABR te Z ƒ 1.25; WvdK te Z ƒ 1.25; JM te S ƒ 6.25; WS te OS ƒ 3.75; PvK te V ƒ 1.25; PF te V ƒ 6.50; JS te W ƒ 1.25; WvdR te A ƒ 0.25; WK te B ƒ 6.25; JvH te B ƒ 6.25; JdB te G ƒ 1.25; HB te G ƒ 1.25; PAV te G ƒ 0.25; JS te H ƒ 6.25; EvP te H ƒ 1.25; GG te H ƒ 1.25; KvdW te K ƒ 6.25; HS te L ƒ 2.50; HS te L ƒ 6.25; AV te L ƒ 1.25; AV te M ƒ 0.25; BW te M ƒ 6.25; JS te NL ƒ 6.25; AS te NV ƒ 2.50; KdJ te N ƒ 20.—; DB te O ƒ 1.25; HS te O ƒ 1.25; GdR te O ƒ 6.25; DV'dV te OadIJ ƒ 6.25; JS te OadIJ ƒ 3.75; JB te P ƒ 2.25; LDS te P ƒ 1.25; LvdB te R ƒ 1.25; Wed NG-K te R ƒ 2.25; AM te R ƒ 1.— RHS te R ƒ 6.25; MtH te R ƒ 2.75 JS te K ƒ 1.25; AV te A ƒ 1.25 HvdG te A ƒ 6.25; HB te B ƒ 1.25 HvRSr te B ƒ 6.25; HR te B ƒ 1.25 CK te B ƒ 1.25; JO te D ƒ 1.25 AvC te G ƒ 0.75; AdV te G ƒ 2.25 CG te H ƒ 1.25; TH te H ƒ 3.75 EvH te OL ƒ 1.25; JV te N ƒ 1.25 WH te NL ƒ 0.25; JV. te NL ƒ 1.25 AG te N ƒ 5.—; GJR te N ƒ 2.25 JdJ te O ƒ 1.25; JvG te OadIJ ƒ 0.40 WCH te R ƒ 2.50; WA te R ƒ 0.50 CMK te S ƒ 1.25; AC te S ƒ 1.25 PH te SC ƒ 1.25; HS te S ƒ 0.25 WD te T ƒ 6.25; AG te T ƒ 1.25 HBD te T ƒ 10.—; AS te T ƒ 6.25 SJvdW te V ƒ 1.25; WedMdB te V ƒ 3.—; JS te W ƒ 1.25; JP te W ƒ 0.25; WvV te W ƒ 1.25; TV te L ƒ 2.25; EAdB te H ƒ 0.75; PvH te M ƒ 0.80; CLV te AJP f 6.25; MD te A ƒ 0.50; GdB te CadIJ f 0.50; SB te E ƒ 1.25; GWH te E ƒ 0.25; HCS te G ƒ 1.25; LK te G ƒ 3.75; WvO te G ƒ 1.25; JH te K ƒ 1.25; PJvdB te K ƒ 0.15; JAvdH te K ƒ 1.25; JS te KradIJ ƒ 1.25; CW te L ƒ 1.25; NN te M ƒ 1.25; LvK te M ƒ 0.50; DJW te NA ƒ 1.25; CvK te N ƒ 1.25; CS te O ƒ 0.25; KB te OA ƒ 6.25; JMN te StP ƒ 1.25; AD te R ƒ 1.25; HK te R ƒ 1.25; DW te R./ 1.25; MvdB te S ƒ 0.50; WK te S ƒ 1.25; JB te S ƒ 2.25; MP te T ƒ 5.50; J'dK te V ƒ 3.75; MvP te W ƒ 2.25; MV te W ƒ 0.25; KW te V ƒ 0.25; JM te S ƒ 1.25; TV te L ƒ 5.—.

Wij danken alle milde gevers en geefsters hartelijk voor de vrijwillige bij'dragen. Wij laten thans nog het eindoverzicht volgen van alle perioden van 4 weken uit het afgelopen jaar:

die op het postkantoor moet worden afgehaald op 29 december. Het bedrag, dat tot heden binnen kwam zal ieders verwachting wel hebben overtroffen.

R.

J.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 4 januari 1962

De Banier | 8 Pagina's

Van de Partijpenningmeester

Bekijk de hele uitgave van donderdag 4 januari 1962

De Banier | 8 Pagina's

PDF Bekijken