Bekijk het origineel

OVERZICHT

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

OVERZICHT

9 minuten leestijd

Dwaasheid der wetenschap. In Algerije nog lang geen vrede. Onrust in Argentinië. Geheime besprekingen met Indonesië. Over ontwapening te Geneve.

De vertegenwoordigers van het ongeloof hebben al wat pogingen gedaan om het geloof in het bestaan van God, de almachtige Schepper van hemel en aarde, de Schepper ook van dier en mens, te ondergraven en Ko mogelijk uit te roeien- In plaats van het „In den beginne schiep God de hemel en de aarde" en van het „Laat Ons mensen maken, naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis" stelden zij allerlei hypothesen en theorieën, die nog veel meer geloof vereisen dan was ons in Gods Woord wordt geopenbaard. Men gaat namelijk uit van een oerstof, die in het eindeloze wereldruim aanwezig was, en op een zeker tijdstip door de werking der natuurwetten in beweging kwam. Hierdoor ontstonden gloeiende nevelbollen van reusachtige afmetingen, die in gasvormige toestand alle elementen bevatten, waaruit de talrijke stoffen, die wij kennen, zijn ontstaan. Op de vraag waar die oerstof vandaan komt, kon en kan men echter geen antwoord geven, evenmin op de vraag vanwaar die oerstof de eerste stoot ontving waardoor zij in beweging kwam.

Vraagt men voorts de mannen des ongeloofs naar het ontstaan van het leven, dan staat de wagen al evenzeer stil. En niet minder wanneer naar de doelmatige inrichting in de natuur wordt gevraagd. Dit weerhoudt het ongeloof echter niet aan fabels hardnekkig te blijven vasthouden. Evenzo die betreffende het ontstaan van de mens. Deze is, volgens vele vertegenwoordigers der z.g. „wetenschap" vanzelfsprekend niet door God geschapen, want God, als de onafhankelijke Schepper, bestaat voor hen niet. Neen, zo beweren zij, de mens is uit het dier voortgekomen. Hoe dan het dier er gekomen is, daarop weten zij ook al geen antwoord, maar toch is de mens volgens hen uit een dier.

En zij weten ook te vertellen uit welk dier, namelijk de aap, omdat deze lichamelijk het meest op de mens lijkt. Men meent daarvoor zelfs „bewijzen" te hebben. Op verschillende plaatsen heeft men na- melijk overblijfselen gevonden van dieren, die door de vinders hiervan voor tussenvormen in de ontwikkeling van aap naar mens werden gehouden.

Bij nadere bestudering echter, bleek deze bewering niet houdbaar, zodat men het toen over een andere boeg ging gooien. Al is de mens dan geen direkte nakomeling van de aap, hij is er wel een neef van, want ze hebben beiden een zelfde voorvader gehad- Het was mijnheer Dubois, die van die voorvader op Java een schedelkop, een linkerdijbeen en drie kiezen had gevonden. Edoch, bij nader onderzoek bleek, dat het maar beter was de gevonden resten aan een groot soort aap, de reuzengibbon toe te schrijven. Daar zat men dus weer vast. Men ging echter door met spitten en graven, tot op de dag van heden, om toch maar de oorsprong van de mens buiten de Heilige Schrift te kunnen vaststellen. En ziedaar, het is nu een Engelsman, die de oplossing meent gevonden te hebben.

In de pers kwam namelijk de vorige week een bericht voor, dat afkomstig was uit Washington in de Verenigde Staten van Amerika. Het hield In, dat de Engelse anthropoloog, Dr. L. Leaky, op een perskonferentie in New York heeft gezegd, dat hij in Afrika, met name in Kenya, overblijfselen heeft gevonden van een wezen, dat tot nu toe geheel onbekend was, en volgens hem een schakel zou vormen tussen de aap en de mens. De vondst bestond uit zegge een kaak en een tand van een soort zoogdier, dat tussen de „proconsul" en de „notekrakermens" moet wordt geplaatst, en ongeveer 25 miljoen jaar — op een paar miljoen jaar behoeft men niet zo nauw te kijken als men met zulke tijdsbestekken werkt — geleden geleefd moet hebben. Dr. Leaky voegde er aan toe er van overtuigd te zijn, dat de eerste mens in Afrika moet zijn ontstaan, en dat het aardse paradijs daar gezocht moet worden.

Hoe deze „geleerde" aan een aards paradijs komt, terwijl hij verwerpt wat Gods Woord ons aangaande de herkomst van de mens mededeelt. Is een raadsel. Wij gaan hierop echter niet verder in en volstaan met vast te stellen, dat nog immer van kracht is het Woord, dat God de dusgenaamde wijsheid der wijzen zal doen vergaan, en dat deze wijsheid dwaasheid is bij God.

Dat de mens tot dwaasheid vervallen Is, vindt zijn oorzaak in zijn eindeloos diepe val, waardoor hij zich menigmaal tot minder dan een dier verlaagt en zich ook meermalen erger dan een beest gedraagt. Die val is ook de oorzaak van alle onrust en ellende, waar de wereld zo vol van is geweest en nog steeds is tot op de huidige dag. Zie maar naar wat zich in Algerije in de vorige week wederom heeft voorgedaan nadat het dan eindelijk zo ver was gekomen, dat de onderhandelingen tussen de vertegenwoordigers van Frankrijk en die van de Algerijnse opstandelingen ten einde waren, en president De GauUe aan het Franse volk kon mededelen, dat de wapenstilstand van kracht was geworden. Aanvankelijk was het in de hoofdstad van Algerije opvallend rustig, maar het bleek de stilte te zijn, welke aan de storm vooraf gaat. De straten waren verlaten, er reden geen bussen, er werden geen kranten bezorgd, winkels en restaurants waren ge­ sloten, de arbeiders staakten, zelfs het personeel der ziekenhuizen bleef weg vanwege het door de O.A.S. afgekondigde stakingsparool. Een dag later echter werd de stilte verbroken door een ware terreur. In Oran geraakten Fransen en mohammedanen slaags, terwijl in Algiers door de O.A.S. wel zes mortiergranaten werden afgevuurd, die tussen een menigte m.ohammedanen ontploften met het gevolg, dat er tientallen doden vielen en er honderden werden gewond.

In Oran vond daarna zelfs een hevig gevecht plaats tussen de O.A.S. en Franse gendarmes, die op zoek waren naar een geheime zender in één der grote openbare gebouwen van Oran. Terwijl zij zochten, werden zij plotseling door leden van de O.A.S. overvallen, zodat er weldra fel gevochten werd door verdekt opgestelde schutters en gendarmes, die zich bedienden van zware mitrailleurs. Na enige tijd trokken de gendarmes zich terug, zonder de geheime zender te hebben gevonden.

Ook in Algiers, de hoofdstad van Algerije, braken gevechten uit tussen troepen van de O.A.S. en de gendarmerie, waarbij de O.A.S. steun ontving van Europese burgers, die van balkons en daken de politie beschoten. Dat hierbij niet veel meer slachtoffers vielen dan het geval was, kwam wel voornamelijk doordat de gevechten in het duister plaats hadden, zodat de doelen niet goed konden worden uitgekozen. Vrouwen en kinderen werden overigens door de O.A.S. niet ontzien. Zo werd in Oran des middags door de troepen dezer opstandige Fransen een moslimwij k onder vuur genomen, waar op dat ogenblik vele kinderen en vrouwen zich op straat bevonden. Het doel der O.A.S. hiermede was, dat de mohammedaanse bevolking tot het voeren van akties zou worden aangezet, waardoor het Franse leger genoopt zou worden het vuur op haar te openen. Dit zou dan 'tengevolge hebben, dat de F.L.N, de zijde der bevolking zou kiezen, en de wapens weer zou opnemen tegen de Fransen, waardoor de wapenstilstand tussen Frankrijk en Algerije zou verbroken worden.

Inmiddels heeft president De Gaulle aangekondigd, dat er op 8 april in Frankrijk een referendum zal plaats hebben, waarbij het Franse volk in de gelegenheid wordt gesteld zich over de met Algerije bereikte overeenkomst uit te spreken. Aangezien de kommunisten te kennen hebben gegeven, dat zij thans De Gaulle zullen steunen, terwijl de rooms-katholieke partij zich in dezelfde geest heeft uitgesproken, en dit door de socialisten ook zal worden gedaan evenals door de aanhangers van De Gaulle, wordt verwacht, dat zich circa 80% van de bevolking voor het beleid der Franse regering zal verklaren. Van die kant zal De Gaulle dus wel geen last hebben, maar zo veel te meer van de kant der O.A.S., vooral in Algerije zelf, waar De GauUes tegenstander, de ex-generaal Salan, alles op alles zet om van het Algerijnse Algerije weer een Frans Algerije te maken.

Is het in Algerije dus verre van rustig, tn de Zuid-Amerikaanse staat Argentinië heerst al evenzeer grote onrust. Er hebben daar verkiezingen plaats gehad, welke voor de aanhangers van de vroegere, maar verjaagde president Perron een gunstige uitslag hebben opgeleverd. Zo gunstig zelfs, dat een hunner op grond van de uitslag in de provincie Buenos Aires tot gouverneur zou moeten worden benoemd. De president van Argentinië heeft nu om de overwinning der Perronisten ongedaan te maken, deze groep gewoonweg buiten de wet gesteld. De legerleiders, die ook sterk tegen de Perronisten gekant zijn, hadden liever gezien, dat president Frandizi de leiding in hun handen had gelegd, maar dit lukte hen niet. Frandizi hield de teugels in handen, maar daarmede was de rust nog lang niet teruggekeerd. De Perronistische vakbonden van Argentinië hebben namelijk hun bijna, twee miljoen leden opgewekt het werk neer te leggen, eerst voor 24 uur, maar als zij daarna niet in hun rechten hersteld worden, zal een staking van onbeperkte duur worden uitgeroepen. Het ziet er derhalve voor Argentinië ook maar donker uit. Alsof er al niet genoeg onrust was, zijn Israël en Syrië ook maar weer eens met elkaar aan het knokken gegaan. Niet op de vuist, maar met gebruikmaking van zwaar geschut. Zoals dat gaat, geven beide elkaar de schuld. Syrië heeft intussen om een spoedzitting van de Veiligheidsraad gevraagd.

In de buurt van Washington zijn dan eindelijk besprekingen begonnen tussen vertegenwoordigers van Nederland en van Indonesië in te­ genwoordigheid van een Amerikaan. Alles heeft in het geheim plaats, zodat de geheime diplomatie weer herleeft. Bekend is gemaakt, dat er alleen over de samenstelling der agenda gesproken zal worden. Zodra men het daarover eens is, kunnen de onderhandelingen beginnen^ Het resultaat der voorlopige besprekingen is nog niet bekend. Na enkele dagen vergaderd te hebben, werden de besprekingen geschorst, opdat beide partijen met hun regeringen overleg konden plegen. Intussen ging Soekarno maar voort met het maken van oorlogstoebereidselen en gaf hij te verstaan, dat de agenda wel in vijf minuten kon worden opgesteld om tevens nog weer eens te verklaren, dat Nieuw-Guinea dit jaar bij Indonesië zal moeten behoren.

Ook in Geneve werd druk onderhandeld, waarbij Kroetsjef door middel van Gromyko vertegenwoordigd wordt. Het ging aldaar weer over ontwapening en over het staken van proeven met atoombommen, maar Kroetsjef wenst niemand in zijn land toe te laten om kontrole uit te oefenen. Hij acht zichzelf zo geloofwaardig, dat hij blijkbaar maar niet kan begrijpen, dat men zijn voorstel om het stopzetten van kernproeven zonder kontrole niet wil aanvaarden. Het is dan ook te verwachten, dat al die besprekingen te Geneve wederom op niets zullen uitlopen.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 29 maart 1962

De Banier | 8 Pagina's

OVERZICHT

Bekijk de hele uitgave van donderdag 29 maart 1962

De Banier | 8 Pagina's

PDF Bekijken