Bekijk het origineel

De raadszetel der S.G.P. in Delft

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

De raadszetel der S.G.P. in Delft

4 minuten leestijd

In de funktdes door Ds. Zandt in en namens de S.G.P. bekleed, werd na zijn overlijden in de loop van en- Icele maanden voorzien. Ds. Abma werd voorzitter der S.G.P.; de Kamerzetel werd Ingenomen door Ds. Miera^; de Statenzetel in Ziiid- Holiand door Ir. van Dis en de Raadszetel In Delft door de heer Vlasblom, die als tweede op de lijst van kandidaten stond voor de gemeenteraad van Delft.

De drie statenzetels bleven bij de laatste verkiezing voor de S.G.P. behouden, nu klemt de vraag: wat zal er met de raadszetel straiks gaan gebeuren? Deze zetel werd jarenlang door Ds. Zandt ingenomen. Bezien we de behaalde stemcijfers van een drietal raadsver- Meaingen in Delft, dan krijgen we de volgende getallen:

Blijkt uit deze cijfers, dat in 1958 het percentage vrij sterk omlaag ging, waaxdoor de zetel een restzetel werd, dan zal ieder beseffen, dat er nu alle zeilen moeten worden bijgezet om de raadszetel in Delft te toeliouden. Het stemcijfer, dat bij de laatste statenverkiezing In Delft werd behaald was 985. Dit aantal viel ons werkelijk mede, zelfs bijzonder mede, daar Ds. Zandt in Delft niet alleen door het Kamerlidmaatscliap, maar vooral ook omdat hij van 1919 tot 1925 de Ned. Herv. Gemeente van Delft als predikant had gediend en daarna in de Hervormde Evangelisatie te Delft veel predikbeurten heeft vervuld, een zeer bekend en door velen bemind persoon was.

Wij herhalen het dan ook nog eens, dat het stemcijfer op 28 maart j.l. in Delft op de lijst der S.G.P. verkregen, ons buitengewoon meeviel. Hier is dan ook al weder bewetzen, dat de kiezers, die op de lijst der S; G.P. stemmen, zicli niet in de allereerste glaats laten leiden door persoonlijke gevoelens, maar door toet 'beginsel, dat in Gods Woord zijn grondslag vindt, en waarvan wij in artikel 36 der Nederlandse Geloofsbelijdenis de vertolking vinden. Dit stemt inderdaaxi hoopvol, ja zeer 'hoopvol voor de aanstaande raadsverkiezing, die D.V. zal plaats hebben op woensdag 30 mei.

Er zal echter voor gewerfct moeten worden, en bovenal zal 'het gebed niet mogen worden vergeten. Ook ten deae geldt het: Bdid en werk. Al aa& werken toclh zal niet baten als de Heere Zijn zegen onthoudt. Tevergeefs bouwen 'de •bou'wlleden, indien de Heere de stad niet bouwt. Het 'werken mag echter niet worden nagelaten. Wij zijn gebonden aan de middelen, wat in öeze wil zeggen, dat wij al het mogelijke moeten doen om de fciezers de nodige voorlichting te geven, opdat zij kunnen beoordelen op wie zij hun stem zullen uitbrengen. Dit geldt niet alleen voor Delft, maar ook voor alle andere gemeenten, waar de S.G.P. aan de raadsverkieaingen deel neemt.

De vrienden buiten Delft zullen het ons echter ongetwijfeld niet euvel duiden, dat wij in het bovenstaande speciaal de aandaoht op Delft hebben gevestigd. Het zou namelijk jammer zijn, als we nu juist daar de zetel zouden verliezen, de zetel, die zo vele jaren door Ds. Zandt werd bezet. Laten de Delftse vrienden dan doen wat de hand vindt om te doen, en laten alle lezers van De Banier in Delft er aan m.edewerken om in hun omgeving de 'kiezers op te we'kken hun stem te geven op no. 1 van de lijst der S.G.P. Van een paar stemmen, zelfs van één stem, kan het afhangen of de zetel behouden wordt of teloor gaat.

Een voordeel is het, dat de heer Vlasblom reeds zitting heeft in de Delftse raad. Hij heeft bij de toehandeling der gemeentebegroting ook al aan de algemene besöhouwingen deel genomen. De door hem gehouden rede is in ons bezit. Wij aarzelen echter om deze rede in De Banier op te nemen. Niet vanwege de inhoud natuxirlijk, maar omdat we dan met iets beginnen wat nimmer wordt gedaan, omdat dit gewoon onmogelijk is vanwege het grote aantal gemeenten, waar de S.G.P. in de raad vertegenwoordigd is. Hoe gaarne wij 'het zouden willen, toet is onmogelijk om van alle gemeenten de redevoeringen op te nemen, welke door onze raadsleden worden uitgesproken. Men zal 'dus begrijpen waarop onze aarzeling gegrond is. Doen wij het namelijk voor de één, dan kunnen anderen vragen: waarom van ons niet?

Slechts één motief is er, welke onzes inziens in dit geval een afwijking aannemelijk doet zijn en dat is wat hierboven reeds werd opgemerkt, namelijk, dat het gaat om de zetel weleer gedurende zo vele jaren door Ds. Zandt bezet.. Alleen dit deed ons onze aanvankelijke aarzeling overwinnen, maar toch zullen wij de rede niet volledig kunnen geven zoals dit met de Kamerredevoeringen vanaf het begin dat Ds. Kersten in de Kamer kwam wordt 'gedaan. Wij 2iullen haar sterk verkort in verslagvorm geven, zodat men in één 'keer van de hoofdzaken kan kennis nemen. D.V. zuUen wij dit dan in een der volgende numm: ers doen.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 10 mei 1962

De Banier | 8 Pagina's

De raadszetel der S.G.P. in Delft

Bekijk de hele uitgave van donderdag 10 mei 1962

De Banier | 8 Pagina's

PDF Bekijken