Bekijk het origineel

BUITENLANDS OVERZICHT

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

BUITENLANDS OVERZICHT

7 minuten leestijd

Algerije

De vorige week maakten wij melding van de aankondiging van de zijde van de O.A.S., dat deze zou overgaan tot het toepassen van de taktlek der verschroeide aarde. Al heel spoedig bleek, dat men het niet bij woorden liet, doch dat de woorden door daden gevolgd werden. Niet alleen werden in Algiers verscheidene kantoren en scholen opgeblazen, maar ook het stadhuis moest het ontgelden, terwijl er zelfs niet voor werd terug gedeinsd om een ziekenhuis door plasticbommen voor een belangrijk deel te verwoesten.

Bij de aanslag op het ziekenhuis ontstond, zoals te begrijpen is, een geweldige paniek onder de patiënten. Tien minuten voor de ontploffingen renden de O.A.S.-terroristen door de gangen en zalen, schreeuwend: „Er uit, er uit, de boel gaat de lucht in". Patiënten, die konden lopen, zochten een goed heenkomen, anderen werden zo snel mogelijk naar buiten gebracht. Na korte tijd waren vele zalen van het gebouw in puinhopen veranderd. De schade, welke aan dit ziekenhuis werd aangericht, werd op een miljoen francs geschat. Gelukkig vielen er geen mensenlevens bij te betreuren.

Anders was dit bij de aanslag op het stadhuis, dat opgeblazen werd, waarna een hevige brand ontstond, zodat er ook van dit gebouw vrijwel niets overbleef. Daar het stadhuis door ongeveer zeventig Franse soldaten werd bewaakt, is het nog een wonder, dat niet velen van hen bij deze aanslag zijn omgekomen. Toch kostte het nog één hunner het leven en werden er 43 gewond. Bedenkt men, dat ook nog vele marktkramen in vlammen opgingen en dat er vuurgevechten plaats vonden tussen leden van de O.A.S. en de gendarmerie, dan is te bevroeden dat het daar in Algiers een allervreselijkste toestand was. Ook in de stad Oran vond een aanslag plaats, waarbij een Franse legerarts werd gedood en een generaal ernstig werd gewond. De O.A.S. heeft echter nadrukkelijk verklaard, dat deze aanslag door anderen werd gepleegd.

Niettegenstaande het voortzetten van de taktlek der verschroeide aarde verklaarde de O.A.S. in een geheime radio-uitzending op de avond van de vorengenoemde aanslagen bereid te zijn terug te komen op de aansporing van de Europeanen Algerije te verlaten, daar er nog enige hoop was, dat de O.A.S. van de Algerijnen alsnog de verlangde waarborgen zou krijgen. Inderdaad werd er door de O.A.S. en de F.L.N. nog een akkoord verkregen, hierin bestaande, dat in de lokale ordetroepen, die vanaf 1 juli a.s. zullenr^ worden opgericht, Europeanen zullen worden opgenomen en voorts, dat voor alle terroristen van de O.A.S. In Algerije algehele amnestie zal worden verkregen. Door de F.L.N, was echter bedongen, dat het viu^en en het moorden door de O.A.S. gestaakt zou worden. De O.A.S. gaf daartoe het bevel, zodat er weer hoop kwam op een gunstige wending. Inderdaad werd de toestand in Algiers beter. Er vertoonden zich weer meer mensen op straat; cafés, die gesloten waren, werden weer geopend, maar nader bleek, dat toch niet de O.A.S. in haar geheel van plan was het verzet op te geven. Uit Oran en een paar andere plaatsen kwamen namelijk berichten, dat men de strijd blijft voortzetten, daar men het akkoord van Algiers beschouwde als het najagen van hersenschimmen. Te Oran werd dan ook het stadhuis reeds opgeblazen en een kazerne der gendarmerie door de O.A.S. onder vuur genomen.

Mexico

De vorige week kwam de echtgenote van de president van Mexico in {^s land voor een bezoek aan H.M. de Koningin. Zij werd door Prinses Irene van Schiphol afgehaald en naar Soestdijk begeleid. Dit op zichzelf zou echter geen reden zijn hiervan in ons overzicht melding te maken. Wel werd onze aandacht er door op Mexico gericht. Wat wij toch onlangs over gebeurtenissen in Mexico uit de pers vernamen, is namelijk allerminst geschikt om sympathie voor dit land te krijgen. Veeleer het tegendeel. Waren het toch voorheen voornamelijk Spanje en Columbia die een slechte naam hadden met betrekking tot hun optreden tegenover de protestanten, thans moet daarbij ook Mexico worden genoemd. Het betreft hier niet slechts een op zichzelf staiand geval, neen, er werd zelfs gesproken van een anti-protestantse golf, die zich de laatste jaren over Mexico heeft uitgebreid.

Een Luthers predikant werd acht maanden geleden vermoord, terwijl er in het afgelopen jaar wel tien a twaalf Mexicaanse predikanten om het leven werden gebracht. Eén van hen lieten de moordenaars op bevel van een roomse burgemeester midden op straat onder een stapel stenen achter, terwijl enkele maanden geleden des nachts een protestants gezin, volwassenen en kinderen, letterlijk aan stukken werd gehakt door een ruiterbende. Hoewel de leiders dezer bende bij de autoriteiten bekend waren, werden zij toch met rust gelaten. Zij werden niet voor de rechter gedaagd. Een zekere Prof. Nehrenz heeft deze gevallen bekend gemaakt in het officiële orgaan der Lutherse kerk in Amerika, zodat is aan te nemen, dat het hier niet gaat om geruchten, maar om gekonstateerde feiten. Ook werd door dezelfde schrijver nog vermeld, dat de eerste Mexicaanse kardinaal enige jaren geleden in zijn eerste proklamatie heeft toegezegd, dat hij de twee kankergezwellen van Mexico, namelijk het communisme en het protestantisme, zou uitsnijden en vernietigen.

Wat zeggen de r.k. hier te lande wel van zulk een toezegging? Wat zegt kardinaal Alfrink hier wel van? Zal hij, wanneer hij zijn Mexicaanse koUega op het Vatikaans concilie in het najaar ontmoet, een krachtig protest tot hem doen uitgaan over zijn houding tegenover de protestanten? Daarvoor bestaat alle reden. Niet alleen om het zoeven vermelde, doch ook omdat in Guadalajara, waar de Mexicaanse kardinaal woont, de Lutherse kerk ontelbare malen het mikpunt van vandalen is geweest. De lutheranen hadden daarom zware prikkeldraadversperringen om hun kerk aangelegd, maar desniettegenstaande werden de ruiten herhaaldelijk ingegooid. Ook werden pogingen gedaan de kerk in brand te steken, wat bijna gelukte. Twee banken en een aantal Bijbels gingen daarbij verloren. >

Voorts werd door middel van aa, nplakbiljetten aangeraden communisten en protestanten uit hun betrekkingen te stoten. Die biljetten waren ondertekend door de kardinaal. Een volgend geval betrof een luthers predikant, die van een priester het bevel kreeg de stad te verlaten. Voldeed hij hieraan niet, dan zou hij de week daarop twee meter onder de grond liggen. In een andere plaats werd door de leider van de machtigste politieke partij in Mexico en de goevemeur van de staat, waarin die plaats ligt, de verdere bouw van een kerk verboden, niettegenstaande aan alle verplichtingen was voldaan.

We zien hieruit alweer wat van Rome te wachten staat als het in een land de baas wordt. Thans doet Rome zich hier te lande als uiterst verdraagzaam voor, en werkt het mede om subsidie uit de rijkskas te verstrekken voor de bouw van z.g. bezinningsoorden ten behoeve van humanisten, doch wanneer het de macht in handen heeft, wordt het masker afgelegd en vertoont zij zich in haar ware gedaa-nte.

China

De vorige week werd gemeld, dat de Chinezen, bezig zijn een grote troepenmacht te koncenitreren in het gebied tegenover de eilanden Quemoy en Matsoe, welke door de troepen van vrij China (Formosa) zijn bezet. In 1958 heeft de communistische regering reeds een aktie tegen deze eilanden ondeniomen, waarbij het honderden granaten verschoot, maar het gelukte niet ze in handen te krijgen. Vrij China, waar generaal Tsjang Kai Sjek aan het hoofd staat, kreeg toen krachtige steun van Amerika, dat zelfs de zevende vloot naar de wateren van Formosa zond. Dit was echter nog onder president Eisenhower.

Of president Kennedy een zelfde standpunt zal innemen is lang niet zeker. Feit is, dat Kennedy tijdens zijn verkiezingsaktie openlijk heeft uitgesproken, dat hij de twee genoemde eilanden waardeloos en niet te verdedigen acht. Eenmaal gekozen, heeft hij voorts herhaaldelijk getracht Tsjang Kai Sjek er toe te bewegen de eilanden prijs te geven. Tsjang Kai Sjek was daartoe echter niet bereid. Of communistisch China nu opnieuw wil trachten de beide eilanden in handen te krijgen moet worden afgewacht. Volgens berichten in de pers is het ook mogelijk, dat de troepenkoncentratie bedoeld is als een voorzorgsmaatregel tegen een mogelijke aanval van vrij China op communistisch China. Onmogelijk is dit wel niet, maar anderzijds lijkt dit toch ook geen gemakkelijke onderneming. De tijd zal echter leren wat er in dat deel van de onrustige wereld aan de hand is.

Dit weten wij, dat alles moet medewerken tot de komst van het onvergankelijk en eeuwig Koninkrijk, waarin God zal zijn alles en in allen, en waarin Christus als Koning zal regeren.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 28 juni 1962

De Banier | 8 Pagina's

BUITENLANDS OVERZICHT

Bekijk de hele uitgave van donderdag 28 juni 1962

De Banier | 8 Pagina's

PDF Bekijken