Bekijk het origineel

REPLIEKREDE

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

REPLIEKREDE

3 minuten leestijd

Mijnheer de Voorzitter!

Reeds in eerste termijn heb ik duidelijk doen blijken, dat ik niet verwac^it 'dat de voorgenomen maatregelen in 'de praktijk zuU'cn leiden tot het 'doel, 'dat men zich heeft voorgesteld, en dat de kompensaties zullen en kunnen worden betaald, vooral door kleine ondeme- 'mers, zodat ik daarin wel moeilijkheden verwacht. De praktijk zal in idit opzicht wel enigszins anders blijken 'te zijn dan de theorie. Ook na hetgeen van de zijde van 'de regering is opgemerkt, staat voor mij nog niet vast dat de voorgenomen maatregelen tot het doel zullen leiden. Toch zullen wij op deze wijze niet kunnen voortgaan en wij zullen dus een poging rn'oeten doen om tenslotte 'tot een meer normale verhouding te komen. Om diie reden wensen wij toch de regering hierin te steunen.

Mijnheer ide Voorzitter! U zult mij toestaan ook nog een enkel woord te zeggen over hetgeen reeds in de amendementen is nedergelegd, al behoren mijn opmerkingen daarover meer 'thuis bij de 'böhandeling van de artikelen.

Het nieuwe vijfde lid van artikel 3a lis, zoals de minister van Volkshuisvestin'g en Bouwnijverheid gezegd heeft, 'bUiljk. Het is zeker billijk, zo merkte hij op, dat een huurder geen verhoogde huur gaat betalen voor verbeteringen, die hij zelf aanbrengt. Die mening bestrijd ik niet. Integendeel, ik ondersteun haar 'gaarne, maar ik zie zoveel moeüij'kheden met betrekking tot de praktische toepassing van het nieuwe vijfde lid van artikel 3a, dat ik toch mijn bezwaren daartegen moet handhaven. Er ligt hier zo'n stapel konfliktstof en er liggen zoveel mogelijkheden tot scheve verhoudingen, dat wij onze stem aan het amendement van de geachte afgevaardigde de heer Van Helvoort CS. zullen geven. Daarbij overweeg ik, 'dat het toch wel mogelijk moet zijn om in redelijk overleg tussen huurder en verhuurder ook een oplossing te verkrijgen. Dart; overleg acht ik ook te behoren tot 'de gewone verhoudingen. Het lijkt mij toe, dat er inderdaad toch wel overleg moet zijn, en dat, waarneer dat er niet is, de gewone vertooudinigen niet iterugkeren.

Mijnheer de Voorzitter! Het amendement van de geachte afgevaardigde de heer Bommer c^. en zijn motie zijn naar mijn mentog van een 2x> danlge stareKkilng, dat Ik mijn stem daaraan niet kan geven. Mijnheer de Voorzitter! Ik zou naar aanleiding van 't geen de geachte afgevaardigde de heer Lankhorst heeft gezegd over de subsidies nog wel een betoog kunnen houden, maar ik meen dat in eersfte tostantle door mij toch wel duidelijk Is gezegd, dat Ik hier onderscheid zie en dat Ik niet kan medewerken In zodanige lichting, dat aUes door de overheid zal worden gesubsidieerd.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 5 juli 1962

De Banier | 8 Pagina's

REPLIEKREDE

Bekijk de hele uitgave van donderdag 5 juli 1962

De Banier | 8 Pagina's

PDF Bekijken