Bekijk het origineel

VOOR DE JEUGD

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

VOOR DE JEUGD

6 minuten leestijd

OOM KOOS

Beste neven en nichten! Wij begiimen dit keer met het geven van de oplossingen van de raadsels der opga-ven 713 tot en met 716. Hier volgen ze:

OPGAVE 713

Jongeren: 1. Melchaaedek (Machpela, E^ol, Lydda, Cyprus Hiram, Ismaël, Zacharias; Blimeledh; Dorkas; Efraim, Kajatas). 2. En geheel Israël hoordie dat oordeel dat de koning geoordeeld had. (DeUla, Kades, geleden, Nahor, rood, geel, groen, drie, haten, dood, heet, ds). Ouderen: 1. Tiglath Püeser. 2. En toen de koningin van Scheba het gerucht Salomo's hoorde, kwam zij om Salomo met raadselen te verzoeken. (Melcbizedek, Sadrach, Izébel, Kores, Hosanna, verlaten, geest, komijn, gevonden. HUT, emmer, stom, - wand, ton, moorman, noot).

OPGAVE 714

Jongeren: 1. Verklaar ons nu om wiens wil ons dit kwaad overkomt; - wat is uw weilk en van waar komt gij? (-werken, rivier, komen, kwaad, vrind, loon, wet, •waarom, -wijkt, vurige, koets, vaten, os, naam, - wol, Saul, n). 2. Ehhoref en Ahia, de zonen van Sisa. (Sisera, zes, hoofd, leven, Hanna, nieren. Ai). 3. Potifar (Pilatus, Obed, Tubal-Kain, Izak, Parao, Adam, Rhode). Ouderen: 1. Habakuk, Amos, Micha. 2. In waarheid, ook deze was met hem. 3. Een luiaard - verbergt de hand in de boeaem en hij zal ze niet weder aan zijn mond brengen. (Berea, zaterdag, zeven, ledig, Debora, rijden, ijzel, zebra, namen, wind, hiild, nemen, neen, honid, t).

OPGAVE 715

Jongeren: 1. Wat de rups heeft overgeilaten, heefit de sprinkhaan afgegeten. (Effatha, Panuël, voeten, twee of drie. Kades, gezegend, Pasen, hert, p^., t). 2. Jona, de zoon van Amittai (zat, Nain, Javan, Naórm, do, toen). 3. Kajafas (Krith, Abel, Jehu, Ananias, Festus, Achab, Saffira).

Ouderen: 1. Wee u land, welks fconing een Jdnd ds. 2. Michael, Numeil, Maleachi. 3. Iedere poort was iiit één parel, de straat der stad was zuiver goud, gelijk doorschijnend glas. (zeven duizend, tachtig, aangrijpen. Petrus, water, wereld, rood (2 maal), violet, raadsel, dijk, gas. Sur, zes, s).

OPGAVE 716

Jongeren; 1. Haat het boze en hebt üef het goede en bestelt het recht in de poort (petra, Achor, Izébel, Lot, dief, houden, heet, boeg, bete, stelen, het (3 x), t). 2. Want Uw geboden heb ik niet vergeten. 3. Abinadab (Adam, Boaz, Ismaël, Noach, Aser, Dan, Agrippa, Balak). Ouderen: 1. Ook versmaden mij de jonge kinderen; sta ik op, zo spreken zij mij tegen (strijd, vrij, gezegend, koren, Jona, eestien, komijn, Edom, paik, pin, mes, koe, e). 2. Gij hebt geen deel of lot in dit woord. 3. Hammedatha (Herodes, Abinoam, Manasse, Mamré, Eleazar, iDeit)e, Amram, Tertius, Haran, Achsa). Thans volgen de nieuwe raadsels van

OPGAVE 721

Jongeren: 1. Een tekstgedeelte uit de tweede brief van de apostel Paulus aan de Korinthiërs bevat 47 letters. Zoek dit tekstgedeelte met behixlp van de volgende gegevens: De barmbartigheden der goddelozen zijn 39 13 41 46 45. Gij zult ©en dorsende 12 34 niet mtiilbanden. En na het vuur het 9 38 28 22 26 47 van een zachte stilte. Leer de jongen de eerste beginselen naar de 24 8 29 zajns wegs. En in Salem is Zijn 1 5 27. David Meld 44 20 30 6 met de oversten. 31 17 18 23 11 is gelijk aan 32 37 16 36 43 betekent: zeer veel (Lukas 8). Ik zal u geen 42 2 22 33 21 laten. Om een wijngaard weord 35 19 14 4 3 25 gedood. Leest men ook 10 15 40 7 47 van distelen? 2. Zoek uit elk der onderstaande zinnen een woord, zo, dat de woorden tezamen een tekstgedeelte vormen uit Jeremia 6: a. Ik zal de lendenen der koningen ontbinden. b. Wie zal ons het goede doen zien? o. Een goddeloos man sterlit zich in zijn aangezicht. d. Er is geen kwaad in de stad dat de Heere niet werkt. e. Zij zullen morgen het boek brengen. f. De Israëlieten trokken over de Jordaan. g. Veertig jaar heb Ik verdriet gehad aaih dit geslatdit. h. Dit volk eert Mij met de lippen. 3. Noem de naam van: a. de Iconing, die Israël wUde laten vloeken. b. de stad, waar Paultis met de wilde beesten vocht. c. de stad, die in plaats van verwoest, gespaard werd. d. de profeet, die door Petrus op de Pinksterdag werd aangehaald. e. de vader van Mirjam. f. de afgod aan wie kinderen werden geofferd. g. Jakob na zijn ontmoeting met God te Pniël. h. de profeet die tot David zeide: Gij zijt die man. Welke naam vormen de eerste letters der gevraagde namen? Ouderen: 1. Een tekstgedeelte uit Ezechaël 16 bestaat uit 66 letters. Zoek dit tekstgedeelte met behiüp der volgende gegevens: Ï7 65 39 30 10 52 is een metaal, dat ten tijde van Salomo voor niets geacht werd. 3 14 63 56 8 is een rustig aandoende Aanmerkt de 13 6 53 22 20, dat zij niet zaaien. De scheepslieden vermoedden dat him enig land 55 7 11 38 61 5 12. Kunt gij niet één uur met Mij 40 15 48 57 23. De vrijheid gebruiken als een 24 4 36 66 2 49 der boosheid. Paulus heette eerst 42 43 51 29 60 37. Alzo is de tong onder onze 44 17 1 47 58 gesteld. 33 54 18 34 was de naam die Naomi zich gaf. Haat ook de 26 64 62, die van het vlees böSTTiöt is Ga in de 45 59 32 41 35 9, genaamd de Rechte.

28 31 16 is gelijk 50 19 46 is een plechtige belofte. 25 moet geraden worden. 2. Noem de naam van: 1. de koning, die in de droom een groot beeld zag. 2. de koning, die door Ehud vermoord werd. 3. de zoon en opvolger van koning Achaz. 4. de Temaniet, die tot Jobs vrienden behoorde. 5. de vrouw van Nahor. 6. de grootvader van Salomo van vaders zijde. 7. de heuvel waar Paulus met wijsgeren in gesprek was. Welke naam vormen de eerste letters der gevraagde namen? 3. Zoek uit elk der volgende zinnen een woord, zo, dat de woorden tezamen een tekstgedeelte vormen uit de Openbaring tussen hoofdstuk 18 en 21. a. De apostelen nu en de broeders die in Judea waren. b. Morgen zal ik u nader inlichten. c. Hij zag het ongeluk gebeuren. d. Behandel de jongen met zachtheid. e. De doden zuUen horen de stem van de Zoon Gods. f. Zijt gij klein onder de duizenden van Juda? g. Totd'at de hemel en de aarde voorbijgaan. h. Ik aal u tot een groot volk maken. De oplossingen dezer raadsels mogen nog NIET worden ingezonden.

OOM KOOS

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 19 juli 1962

De Banier | 8 Pagina's

VOOR DE JEUGD

Bekijk de hele uitgave van donderdag 19 juli 1962

De Banier | 8 Pagina's

PDF Bekijken