Bekijk het origineel

Van de Partijpenningmeester

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Van de Partijpenningmeester

5 minuten leestijd

De vakanibies lopen zo langzamerhand weer op een eiod. Ook ons partijblad is in verband hiermede een week niet versöhenen. ook uw penniin'gmeesber is er 14 'dagen tussien uit geweest met zijn gezin, om in Ouddorp op het eiland Flaktoee van de frisse luöht en de izon te igenieten. Het is voor een S.G.P.^er een aangename igedachbe om in Ouddorp de vakantjie door te brengen. Van de 11 raadsaetels warden er daar tot heden 6 bezet door süaa'tifcunidüg igereformeerden. Dit beeld zal zidh nog in lons voordeel wijzigen, ais straks begin sepitemiber de nieuwe raad aal worden ge- Installleerd, want we hebben er nog een zetel bij gekregen, zodat wij met bijna 64% de 'onlbetwiste hegemonie in Ouddorp hebben. In het hoogsefaoen van de aomer wordt het eiland vooral de laatste tijd overspoeld door vreemdelingen, die er vamaelfsprekend een eiiigen levenssfeer op na houden. Ook vele 'Duitsers hebben de weg naar dlit ©Uiand gevonden.

Wajt is dit eiüand toch prachtig mooi en wat een natuurschoon is •er in de omgeving van Ouddorp te igenieten. Ik denk aan de duinen in de 'omgevimig van de vuunboren, aan de stranden en aan de Punt. Ook de 'omigeving /van Goederede en 'Havenhoofd 'is 'zeer interessant. En idan die aaadwimnüng op 'het eiliand. Overal .treft men akkers 'aan m'Ot de praohtlgBifce klieuren bloemen. Wat kieurenrijkidom betreft kun- •nen deze laklkers kionikumeren met 'de bekende totaemballenvelden. Wie 'graag kleurenfoto's maaikt kan hier op het eind van juli en begin augustus zijn hart ophalen. Als de Deltawerken voltooid 2ajn, en het 'eiland strü'kt 'genomen geen eiland meer aai zijn door zijn vaste oeververb'in'ding, zal de honger naar re- Icreatiegnonden Mog sterk toenemen, daar Oudddorp dan nog slechts met een auto op een uur afstand van Rotterdam verwij'derd ligt. Dit zal ook 'op de bevolking een inigrijpen.d sitemped zeitten. Het is beigrijpeUjik, da* de stedelijke bevolking 'die voortdurend grortt, be- 'hoefte heeft aan een steeds groeiend reikneatiiegebiied. Aan de anidere (kant kunnen wij ons goed indenken, dat het voor de Ouddorpse landbouwer zwaar valt zijn landbouwgronden, die hij met onit- 'zaglij'k veel inspanning in 'kultuur heeft 'gebracht, en 'die toem nu onder 'de 25egen ides Heeren ruime oogsten leveren, voor re'kreafeiedoeieinden te verkopen, ai kan mien er 'dan nog zo'n hoge prijs voor maken. Voor velen zal hier gielden: „Het zij verre van mij, dat ik de erve mijner vaderen verkopen zou".

Zo hebben wij dan we^- 14 dagen van zon en wind en water kunnen genieten, waarbij wij weer nieuwe krachten 'konden opdoen oan onze taak weer te hervatten.

Wat 'de werving van abonnees betreft heb'ben de vtóenden dn de vatoantietijid niet 'geheel stil 'gezeten. E5r kwamen in 3 weikien 35 mieuwe abonnementen binnen, en wel uit de voiigende pdaatsen: In de eerste week 11, waarvan 1 uit Achterberg, Bussum, Oapelle a.d. IJssel, Delft, Gorinchem, 'Maassluis en Oude Tong©; 2 uit 'He'del en Slledrecht. In 'de t-weede week 12, waarvan 1 uit Beusiohem, Capelle a.d. IJssel, Dodewaard, Doomspijk, Gorün- C'hem, Maassiluis, Nunspeet, Rotteridam, Sbaverdten, Surhuisterveen, Woudienberg en Zaltbommel. In de afigel'open week 12, waarvan

Totaal in 32 welken

De stand in 1961 was in dezelfde periode

De cijfers spreken voor ziohzeif, er BB 1 uit Dordrecht, Haarlem, Marum., Meeuwen, Soestduinen, Staphorst, Tholen en Waddlnxveen; 2 uit Braikel en Rotterdam.

Vele ajgenten, partikulieren en verenigingsbesturen waren bij de werving betrokken. Wij danken alle vrienden van harte, die medewerking verleend hebben bij het afsluiten van deze abonnementen. Intussen heeft de heer C. Bal t© 's-Gravenhiage een grootscheepse afctie < fp 'touw 'gezet om nieuwe lezsers te wSnnen 'in Sdhevenimgen en 'sGravenhiage. Deze aMie hoop ik voiigende week nog krachtig te ondersteunen. Ik hoop inmiddels ook van andere zijden proefadreseen te mogen ontvangen, opdat heit abonnementental zeer krachtig kan vrorden opgevoerd.

De giften, die ons de afgelopen 3 weken bered'kten, beliepen een totaal bedrag van ƒ 141, 15, als volgt gespecificeerd:

Meij NAdH te R ƒ 2, 50 (voor lektuurverspreiding); JvD te KaZ ƒ 2, —; LJvH te St ƒ 3, 75; ASt .te B ƒ 10, —; Ag JV te K ƒ 1, 25; CU te P ƒ 10, — MM 'te K 10, —; Wed AA te A ƒ 2, 50; MA te O ƒ 2, 59; KH te HG ƒ 2, 50; Fam T te L ƒ 20, — (va- 'kantievoorschot voor het goede 'doei); Klesver Maartensd. ƒ 10, —; 'Voorts via „De Banier" on'tvangen: via agent Dekker te Aagtekerk-e van WV te A ƒ 2, — en van NN te A ƒ 2, 50; van agent GV te S ƒ 13, provisiie voor 'aangebrachte abonnees; MV te A ƒ 1, 25; vla agent E. Clement te Maam van HvO ƒ 5, 95 WO ƒ 5, 95; FO ƒ 3, 45 en BC ƒ 7, 80 Wed vP te SC ƒ 1, 25; FF te L ƒ 1, 25 via agente Wed 'de Landimeter te Souburg 2 iglfiten van ƒ 0, 45; via agent Verwoerd te Lange Ru'ige Weide ƒ 1, 55; PdA te U ƒ 1, 25; LL te N ƒ 0, 90 (via agent Hup te Har- 'derwij'k); via agent de Jong te Ouderlkerk a.d. IJssel ƒ 1, 20; via agent vd Wetering van BvdW te OB ƒ 1, 25; via agent Chr Hagendijk te Krimpen ajd. IJssel ƒ 16, 50, waarvan reeds ƒ 3, 80 werd verantwoord in het num, mer van 26 juli 1962.

Wij 'danken alle vrienden en vrfendiimen zeer voor hun offervaardigheid en hopen dat deeie zaaJs voartdurend in het tefcen van de belan'gstelling zal blijven. Het gironummer van 'de penningmeester der S.G.P. is 119560 ten name van C. Jansien, Schiebroekselaan 46b, Rofeterdajm 11.

Wij laten thans weer de bekende vlerwelielijiicse verantwoordling voligen van giften en abonn'emeniten:

Binnengekomen abonnementen Ontvangen giften voor de partijkas

iis nog wel wat 'in te halen.

R.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 16 augustus 1962

De Banier | 8 Pagina's

Van de Partijpenningmeester

Bekijk de hele uitgave van donderdag 16 augustus 1962

De Banier | 8 Pagina's

PDF Bekijken