Bekijk het origineel

De miljoenennota

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

De miljoenennota

5 minuten leestijd

Nadat de plechtige opening der Staten-'Generaal had plaats gehad, kwam de Tweede Kamer 'dezelfde miiddag 'om 3 uur bijeen. Berst herdacht 'de voorzitter de zo p'lotseMng overleden heer Vian de Wete'ring in een korte toespraaik, waarbij min'ister De Pous zich namens de regering aansloot. Minister De Pous was n'araeiij'k in deze vergaderin'g 'aaniw^ezi'g in 'de pi'aats van minister Zij'lstra, 'die anders 'als minister vam financiën aanwezig zou zijn geweest voor de indiening van de miljoenennota, maar 'd'ie daarin 'thans wegens ambtelijk verblijf to Ameriifca verhto'derd was. De todiento'g dezer nota 'geschiedde derhalve nu 'door de minister van ftoianciën 'ad toterim. Drs. de Pous. Uit 'deze nota blijkt, dat 'de uitgaven we'er met ruim 200 miljoen 'gulden üiullen stij'gen. Van 11.456 miljoen voor het lopende jaar worden ze voor 1963 op 11.672 miljoen 'geraamd.

Evenals het vorige j'aar overtreffen de uitgaven ook thans weer de inkomsten. Bedroegen deze voor het lopende jaar 10.276 miljioen, voor 1963 zijn ze geraamd op 10.733 miljoen. Uit de cijfers van inkomsten en uitgaven blijkt 'alzo, dat het tekort voor 'het lopende j'aar 1.180 nüljoen bedraagt, terwijl dit verleden jaar op 275 miljoen was geraamid. Voor 'het lopende j'aar wordt derhalve het 'geraamde tekort met maar eventj'es 905 miljoen overschreden. Voor 1963 bedraagt het geraamde tekort, zoals uit vorenvermelde cijfers 'blijkt, 939 millj'oen. Als oorzaken voor het zoveel grotere 'tekort 'dan bij 'de ramtog voor het lopende j'aar werd opge'geven, worden genoemd 'de totrekktog •van de Amerikaanse defensiehulp, voorts 'de saJarisverhogmig van het rij'kspersoneel ten bedrage van 66 milj'oen, terwijl de kosten ter bestrijidtog van m'ond- 'cn klauwzeer het kapitale bedrag van 45 miljoen vergde. Vooral echter het vermtoderen van 'de belastingopbrengsten 'heeft to sterke mate tot 'de vergrottag van 'het tefcort van het lopende j'oar bijgedragen. Diie vermSnidering wordt 'op wel 600 mMj'oen geschat. Bedenkt men, dat er een stijging van 'opbrengsten dier loon- en inkomstenlïelaBitóngen plaats vond, dan komt 'de vermindering to de belasttagopbrengst voornamelijk neer op een 'daling van 'de vennooitschapsbelas'ttog. De grotere toikomens der werknemer blijken 'dus niet 'geheel uit ide produktiviteitsstij'gtog te zijn voortgevloeid, doch 'althans voor een deel uit 'de winsten der ondememiingen. Ook voor 1963 is een lagere beiasttogop'brengist te verwachten, mede vanwe'ge het doorwerken van belastingverlaginigen.

Uit het 'bovenstaande blij'kt, dat het 'begrotto'gstekort voor 1963, groot 939 miljioen igulden, lager fe dan 'het 'tekort van 1180 miljoen voor het lopende jaar, maar het zal niet behoeven te verwonderen, wanneer over een j'aar zou blijken, dat 'Ook de ramtog voor 1963 te laag is 'geweest. Men heeft slechts te denken aan de u'itgaven to verbamid met een aantal regeltogen, die nog niiet wettelijk zijn vastgesteld. Zo zullen de premiereigeOitog kerkenbouw, 'd© wegenftoianoiërtog en de aardgaswinntog to Grontoigen ongetwijfeld tot uitgaven leiden, waardoor het geraamde 'tekort over 1963 zal worden aversöhriedJen. Hoewel ramto'gen ni'et kunnen worden gemist, hebben zij 'dus anderzij'dis toch slechts een betreikkelijke •waarde.

Tegenwoordig koont het 'er echter blijkbaar niet zo veel meer op aan of 'er een tekort op de begrottag van rond een mlij'ard 'is. Dat was in vroegere jaren, vóór de laaAste wereldoorlog, wel heel anders. Als er dan een tekort van enige honderden miljoenen was, werd de klok geluid en werden miaatregelen bestaande to beperking 'der uitgaven al of niet met verhogto'g der 'bölasttogen, onontbeerlijk geacht. Thans echter 'acht de re'gerfag de uiitgavenstij'gto'g en een toe- •grottogstekort van 939 müj'oen niet abnormiaal. Ook het 'tekort van 1180 müjoen over het lopende jaar blijkt 'haar niet te verontrusten. De fto'anciertog van beide tekorten acht zij verzeJserd. ODe tekorten zullen worden 'gedekt door leniingen, verkregen uiit partikuliere bes'partogen.

Van verlagfag 'der belastto'gen kan echter to 1963 geen sprake zijn, terwijl 'OOk voor de daarop volgen- jairen liet iiltaiciht op die verla- _jg wel uiiibenst geTiiinig fe, wat nog ïwrfeer klemt als die Partij van dje ibei'd weer aan 'die negerinig mocih* deetoeitien. it lin die raljoeneninoita en derisive ook to die tooonirede vain 'beitan'gve'rtogtoiig niet wondit gerept, ftoeft bij een toegrotangisposMe 'aoals 'die 'in de nota - wwdit igBsciMlgid, weirkeilij'k miett te 'veniwondie- : n, 'aJ moesit diiit vml ten aeerste Lorden beta-eiand. De belajstiinigdiru'k Imet name 'dliie van de takonnstentjelasting voorail voor de inkomens der TiiïddengTioepen, is vanwege de steirke piwgnessiie nog zeefr zwaar, terwijl ook zij, die over nog hioigerie inlüomens besoMikfeen, 'als bij geslax^hte kippen de veren wonden uitgeitrokken.

Wait de veirtoogin'g der def ensiiie-uiiitgaven betoefifc, die is weer niiet mals. Van 1850 imiiljoen wanden ze opgevoerd tot 2224, 4 miljoen. Voor liet lager onderwijs zijn 112 mliljoen meer uaibgetrokkien, voor het hOigöT ondefTwijs 73 miljoen, en voor wetenschappelijk onderzoelk 20 majoen.

Wat de woningbouw betreft, werd in - de troonrede aangekondigd, dat men ün 1963 90.000 wontolgen wü bouwen, maar het zal zeer de vraag zijn of men düt 'aantel ih'aalt. Het aamtai gesubsidl'eerde woningen wordt gehiandlhiaaM op 65.000, waairin 40.000 Woniin'gwetwonangen zijn bogrepen. Het aantal 'gepremieerde kioopwoningen wordt verminderd.

Wij zuilen 'het bij deze teonte beschiouwinig over de miljoenennota laten met 'de opmerkin'g, 'dat deze nota 'bot grote' vooraicihtigilieiid miaaint. Zolang zich igeen biuiibengewooe 'omstandligheden voordoen, lioopt alles als bij ©en raderwerk goed, maar zodra zich Iets voor'doeit waarop niet gerekend was, kan de hele 'Zaak vastlopen of 'zoaJs wij dit in één der 'dagbladen 'lazen: „Als de wagen wordt losgelaten, zou zij wel eens 'bergafwaarts kunnen rollen". Op papier kan alles mooii slultenid worden 'gemaakt, zodat 'er geen speüd tussen 'te 'krljigen is, maar één toorrei 'Zand feian in een uurwerk een deraHlement veroorzaken. Odk op dit terreün zij'n wij in alles diep afhan'kelijk van het Oodsbesibuur. De erkenbeniis Mervan wordt heCaas m'aar al te ze'er igemisit.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 27 september 1962

De Banier | 8 Pagina's

De miljoenennota

Bekijk de hele uitgave van donderdag 27 september 1962

De Banier | 8 Pagina's

PDF Bekijken