Bekijk het origineel

De Troonrede

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

De Troonrede

9 minuten leestijd

Z'oaJs in het verleiden steeds gebruikelijk was, zullen wij 'Ook thans weder 'de 'troonrede in , J> e Banier" Sn haar geheel opn'emen.

Zij luiidt ais voiigt:

Leden 'der Staten-iGeneraal,

Aan toet einde van het afge'sloten parlem: entaiire jaar 'zijn met betre'fcking tot Westelij'k Nieuw-Guloea ingrijpende beslissingen geno^ men; togrijpend voor ons feoninkfl-ijfc, ingrijpend 'Ook voor de Pa- P'oiea's, die 'een eigen plaats in onze belangstelling hebben verwoi-ven. In eerbied 'ged'enken wij 'allen, die dn de vervuiling van hun plicht toet offer van him leven 'brachten. Met erkentelijkheid maakt de regering meldtog van 'de ptMchtsbetrachting en 'toewijding van hen, die dn Nieuw-Gu'inea onder m'oeüij'ke omstandigheden hoin taak verricht hebben.

De regering hoopt 'diat 'de toekomst der Papoiea's, waarvoor de Verenigde Naties verantwoordelijkheid toebben aanvaard, voorspoedi'g zal zijn.

Niet maar het verleden, miaar naar de tO'ekomst moet 'onze 'blik zijn gericht.

BelangiTjKe iinitemajtaian'aie oïSï fcelm'g'en eisen onze 'aanidacht op. De sberkie ondierlaiige afhan& elijikiiedid dier valken vtodit udibdruKldaiig in vele vormen van InbeoDational© samenwerkiimg, waartoij ook oin^ land in toenemende mate wordt betrokken. Groüe waarde hiecht de regieirtimg aan de programma's van de Veirenügde Naties voor igemeenschiappelijke hulpverteninig aan landen waar de welvaartsoraüwiikkeümig achteirMijft. Zij wil naar venmiogen bijidnagen tot de ©koniomische en miaatsohiappeUjke ontwikkeüiing van dieze gebieden. De noodizaaJk voor het westen^ om een kraohtiige staat van miiMltaire verdediging te handhaven en om ziich daarvoor aamöenlijke offers te geitroosten, blijft 'helaas onverminderd bestaan. De poMtdteike en m/iMitaiire samenwerking 'in het Atlantisch bondgenootsdhap aoht de regering daanom voor ons land van het igirootste belang. Even toelainigrijk aoht zij een uiitbreidiing en verdiiepdng van deze samenwertking op ekonomisch gebied; daardoor zaJ. een evenwichtige ekonomische groei niet ölechts in Europa, maar in de vrije wereld 4n haar geiheel bevorderd worden.

De uiiitvoeirinig van de veirdiragen betreffendie 'de Europese gemeensohappen blijft 'aJlle inspanning vergen. De grondslagen van deze verdragen moigen nliet worden aangetast. Van groot belang aoht de regering het, dat vooipal het Verenigd Kontoikrijk m.aar 'Ook anidere sitajten zu'llen toetreden tot deze gemeenschappen en dat met daarvoor in aanmierldng toomende landen, 'diie niet een volledig lidm^aatsohap 'kunnen aangaan, assooiafcfeovereenkoansten worden 'gesloten. De poUitiieke saonenwerfcing aal naar de menan'g der regering zoveel mogelijk moeten aamsliiiten xjp de bestaande vormen van samenwerking. De resulitaiten van dfö onderüi'and'elingen over het toetreden van het Verenigd Koninkrijk tot de Europesie gemeensdhappen zullen van grote invl-oed zijn op het bereajken van overeenstemming bussen 'alle betroldsen regeringen over 'de hoofdlijnen van een toekomstiige pdltl^e unie. De samenwerking Sn ide Benelux is 'op 'ekonomlBcto en poUlltiiek gebied wederom zeer waardevol gebleken.

Met de meeste landen 'buiten Europa 'on'derhoudt de regering eveneens vriendsohappelijtee betrekifcingen. Voor wat betreft de verhouding met indionesië, staajt zij geheel 'Open voor een vertoetertog. De regering vermeldt gaarne de vele goede betrekkingen tussen de drie landen van ons kontolkrijk. Gezien de tospannlng 'die Suriname en ide Nedeiü'andse An'tillen zioh getroosten voor hun lefeon'omische en sociale 'on'twikfcelliinig stemt het tot vertieugeniB, dat 'de associatie met ide Europese ekonomlHche 'gemeensctoap voor Suriname tot stand kwam. Verwacht miag warden, dat ook de associatie van die Nederlandse AntDIilen 'binnen afzienbare tljid een föit zail zijn.

De 'ekon'omaische bedrij-vigheid In ons 'land liandihaaf t aich nog steeds op 'hoog niveau. Het igroel)tem.ipo van de produiktie is de laatste jaren evenwel enigermate vertraagd door het 'bereilken van die kapacitelitsgrenizen, waarbij de verfcorttag van iaie"aJPbeiidsitijd een belangrijke rol heeft 'gespeeld. De (toestond van voM'edSige bezeittlng van het produktie-'apparaat, miniim'ale werkloosheid en een geleidelijke toeneming der welvaart zijn verheugend, te meer daar overbestetilng ditmaal kon worden verm'eden. Waakzaamheid blijft echter vereist voor de handhaving van het evenwichit tussen 'middelen en bestedingen. Het betaüngslbalianssaldo op lopende rekening, hoewel nog steeds positl'ef, aal 'dDt jiaar waarsdhijnlij'k enigszins beneden het bedrag liggen, dat strufctureel noodzakelijk wordt geacht. Het prijsniveau, dat tot nu 'toe een 'betrekkelijke stabiliteit 'heeft vertoond, staat onder een 'toenemende druk.

De rijksbegroting, die u heden wordt aangeboden, volidoet 'aan de richtlijnen, die 'de regering enige jaren geleden heeft vastgesteld voor de begrotinDgsontwikikeillng op lEingere termijn. Het itekort is groter 'dan voor 1962 was 'geraamd. Dit houdt verband 'met het feit, dait de opbrengsten van de belastingen beneden de ramingen blijven. Voor de dekking van het 'tekort zullen naar verwachjtto'g voldoende langlopende financierinigsmiogelijilcheden 'ter 'beschikking staan. Ook voor partikuMere bestedln'gen 'blijft beperking van 'de toen'em; ing noodzakelijk. In dit verband moet de stijging van de 'arbeidskosten 'genoemd worden, 'dlie voortvloeit uiit het verschil tussen loon- en produktiviteitsstij'gmg. De ontwikfceling heeft geleid itot een op zichzelf verheugende verschiiivkiig ten gunste van 'de inkomens der loontrekkenden. Een verdere stij'glng van de arbe'idskasten aal echter onvermij'delij'k prijsstijiging en 'verzwalkklng van 'de Nederlandse kon- 'kurrentteipoBltle ten gevolige hebben; 'op 'den 'duur kan ide werkgelegenhield hierdoor in 'gevaar komen. De regering heeft hierin aanleiding 'gevonden met 'de Stichting van de Arbeiid 'in overleg te 'treden. Zij zal de sociiaal-'ekonomlBche raad advies vragen 'over de 'begrenztoi'g van ide stijging der loonkosten in 1963. De zorg voor 'de beheersing van de teanjunktuur m'ag de aan'dacht niet van de strukturele protaüiem.en afleiden. Een 'krachtige 'groei van ionze voiksh'uishaudin'g alsmede de intem'ationale konkurren'tie vereisen versiterking van muze ©fconomische strutetuur. In de aclïtste industrla- Jiisati'enota, die u in de loop 'van dit zittingsjaar zal ' berellken, wordrt; hl'erop nadier ingegaan. De resuütaten van het fcemenergle- en het ruimte-ionderzoek, iallsm, eide de 'aardgasvondsten in 'het noorden 'des lands, 25ullen voor de genoemJde versterkin'g van onze efconomlsche struiktuur een welfcome bijidrage zijn.

De regering 'is veilheugd, dat het met uw m, edeweTfklng mögelijlli is gebleken in het aCgel'open jiaar een 'aantal sociale verbeDeringen tot stan'd 'te brengen. Wanneer de 'ont- 'werptoterimregellng voor invaMditeitsrentetrekkers, 'die er toe strekt een beiliangrij'ke verbetering in de positie van dieze groep te brengen, door u zal zijn aanvaard, zullen vele vraagstukken, waarvoor de regering zich in haar sociaal 'beleid 'Op Ikorte 'termijn gestieid aag, tot oplossing zijn gebracht. Intussen blijven ook, op langere ujn gezien, beiangrij'ke socii vraagstukken de aandacht opeisen. De regering denkt 'hierbij aan de defünittieve vorm 'der oudeöagsverzekering, de definitieve sociale voorziening voor 'gehandicapten en een regeling voor de dekking van zware 'geneeskundige risico's. Zij heeft deze ijroblemen to onderling verband voorgelegd aan ide soclaallekonomische raad; daarbij is de vraag gesteld •welke prioriteltsibepaiiing wenselijk is, rekening houdende met wat loverigens in ouBe ek'onomle verweaenlljkt moet worden.

Tot de 'genoemde belangrijlke •vraagstukken 'behoort 'Ook de •wijze van loonvorming. De regering heeft het desbetreffende advies van 'de siociaal-ekon'omlische raa'd in 'overwegtog genom.en. Zij onderzoekt, in hoeverre 'het m.et handhaving van haar eigen verantwoordelijkheid mogelij'k is, het georganiseerde bedrijfsleven een beter passende verantwoordelijkheid bij de loonvorming 'te geven.

Voor 'de landbouw is van grote beteikenis, dat de gemeenschappelijfce Europese markt op agrarisch gebied 'gestalte 'krijgt. Daartdoor openen zich nieuwe ivooruitzichten, al wordt ook de konkxurrentie •verzwaard. Het agrarisch bedrij fsle- •ven staat thans voor ide taak verhoging van produlstiviteit en k'waliteit tot stand te brengen. De re- 'gerin'g zal dit streven 'krachtig steunen o.a. door verbetering van de produktie-omstanidigheiden. Ook in de zeevisserij voltrekken zich veranderingen, 'die op lan'gere termijn 'gezien, van betekenis zijn; o.a. nemen de m'Ogelijkheden tot deetoemmg aan de verre visserij 'toe.

De wontogvoorziening, die voor vele igeztonen nog grote problemen schept, blijft een onderwerp van voortdurende zorg. De isnelle groei der 'bevolking en de noodzaak tot vervanging van fcrotwomngen doen de 'behoefte aan •woonruimte groot blijven. Daarom moet ook voor 1963 rekening worden geh'ouden met het in 'aanbiouw nemen van 90.000 woningen. De verhouding van de bouwkosten tot het inkomen van de meeste woningzoekenden 'is zodoinig, 'dat toet rij'k in de meeste gevallen financiële steun zal mioeten blijven 'verlenen. De woningbouw zal beslag leggen op meer dan die helft van de aan-wezige bou-wkapaoiteit. Aiangezien ook de behoefte laan andere gebouwen onverminderd blijft ibestaon, zal ook In 1963 een strtogent goedkeuringsibeleid noodzakelijk talij- •ven.

Het beileid van de regering 'bUjft niet alleen igeridht op het scheppen van 'betere mogelijkheden voor ieders materiële welÊijn, maar ook op een 'evenwich'tige sociale op- 'bouw van de maatschappij en op de bevordering van 'een zo ru'im miogelij'ke spred'dfing van •verantwoordelijkheid. Zo heibben de bezitsvorming, de pubMiefcrechtelij'lae bedrijfsorganisatie en het zelfstan'dige miidden- en 'kleinbedrijf haar onverminderde oanidacht, hetgeen mede to die •weitgevende arbeid in het 'komende aibtingsj'aar bot uiting zal worden getoracht.

De regering blijft de zorg 'voor onderwijs, wetensc> hap en kuitu'ur als een der belangrijkste onderdelen re^vaïraaar beleid. Zij stelit voor dit jaar wederom een 'groter üeei •van de rijksbegroting te bestemmen •voor scholing en vorming van onze jonge generatie en •voor deelneming van steedis teeder lagen van de bevolking aan uitingen TOJI kuituur.

De regering hou'dt 'het 'oog gericht op de mogelijkheden voor vrijetijidsibesteding en denkt ihierbij speciaal aan voorzieningen op het gebied van de openluchtreikreaAie, waaraan in ons dichtbevolkte land zo'n grote behoefte bestaat. I> e snelle lontwlkkeüng op •velerlei gebied 'brengt in onze samenlevinig iu'grijipende veranderingen teweeg. De reigerlng tracht waar nodig aaapassing in het persioonlij'k en gemeenschapsleven te bevordieren.

Een om.'vangrijk wetgevend programm'a zult u ook komend aittiingsjaar te behandied'en krijigen: in de eerste pliaats de reeds ingeditende ontwerpen, zoals 'die voor de herzientog van de algemene delen van het burgerlij'k wetboek, de wet beroep administratieve beschikkto'gen, de algemene 'bijstands'wet, de ziekenfondswet, de fcemenergie- Wet, de regeling "van 'het voortgezet onderwijs en de instelling 'van een openbaar 'hchaaooi voor het 'gebied van de Rijnmiond, en voorts enkele bei'an'grij'ke ontwerpen van wet op het 'gebied der beilastingen.

Daarnaast zullen u nog enkele nieuwe wetsontwerpen bereiken, waaronder •die ter 'herziening der grondwet, de tgoedkeurinig •van twee internationale konventies inzake ruim'te-'onderzoek, de algemene preml'e-spaarwet en de vreemdelingenwet.

Enkele beleidsnota's zullen u eveneens tot een gedaohtenwlsseiing met de regering aanleiding 'kunnen geven. Reeds 'ontving u o.a. een nota lOver de reM'am'etelevlsie, over het in exploitatie nemen van dB aardgasvondsten en over hulp aan minderontwikkelde gebieden. Heden 'bereikt u een nota over het toerisme In Nederl'and. Van jaar 'op jaar vereist de behandeün'g der begrottnig meer tijd en aandacht van de Stalten-generaal en 'de regering. Daardoor dreigen andere werkzaamheden verdrongen te worden. De regering volgt daarom met veel 'bel'angstellin'g de gedachtenvormlng en ide experimenten in uw midden, 'om tot een verbetering van de werkzoiamlwden ider Kamers te komen.

'De regerinig zal het taSitiatief nemen voor een naltlonaile herden- 'king van de herrijzenis van onze Staat In 1813. Een comité zal warden lopgericht, dat onder •voorzitterschap van onze dochter Beatrix zal staan. De regering •verwacht, dat 'in plaatselijke en •verenigingsverbanden daarbij laanslultendie 'imitia'tieven zullen worden otówikkeld.

In 'het komende zittingsjaar •wordt van u weer veel "werk en inspanning vereist. 'Moge toet u igegeven zijn to 'Onderling 'goede verstandhoudtog en to samenwerking met de regering •vrudhtbaar weikzaam te wezen ten nutte van ons lanid en ons Konto'krijk.

Met die bede, dat Gods zegen op u en uw werk moge rusten verklaar ik thans de gewone zitttog dier Staten-Generaal 'voor geopend."

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 27 september 1962

De Banier | 8 Pagina's

De Troonrede

Bekijk de hele uitgave van donderdag 27 september 1962

De Banier | 8 Pagina's

PDF Bekijken