Bekijk het origineel

BUITENLANDS OVERZICHT

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

BUITENLANDS OVERZICHT

5 minuten leestijd

Toestand in zake West-Berlijn. Amerika en Cuba. Rassendiskriminatie in Amerikaanse staat. Nederlaag voor De Gaulle. Kamer ontbonden.

De ifcoestand betreffende West-Ber- 'üjn baart de westelijke mogendhe- 'den niog steeds igrote zorg. Br wondt niamelij'k verwacht, dat de Sovjets to 'of 'korft .na novem-ber weer zullen begtoinen m'Ot 't uitoefen nen van druk ter verfcrijigtog van hun doel, waardoor de spammtogen, die de laatste 'tijd wat geluwd waren, weer dreigen te gaan toenemen. Voorproeven werden 'hiervan reeds enkele miallen gegeven, doordat Sovjet-vliiegtuiigen, •vlaiegtuigen van westelijke mogendheden begeleidden en tot op zeer korte afstand naderden. Dat er wat 'op til is werd 'kort geleden reeds verikiiaard 'door Mr. Stikker, ide setoretarisgeneraal van de N.A.V.O. en daarna waren 'het Amieocikaanse autoriteiten, die verkl'arto'gen aflegden waaruit hlljkt, 'dat men zich op alle mogelijke gebeurHijikheden voorlbereidt.

Zo verklaarde de Amerikaanse minister van buütenlainidse zaken, McNamara, die van een reis naar Europa •was terug gekeerd, dat hij bezoeken had gelbraoht 'aan Amerikaanse en West-Du'itse gevechbsbommenwerpereenlheden, die to staat •van gereedlheiid zijn, en gewiapend met konivenitionele zowel als met atoomwapens. Ook deelde hij mede een aantal 'kemwapendépots te heibben toeiaocht en troepen te toebben geïnspekteerd, die op slechtis 130 meter van de Oost- Du'itse grens zijn gelegerd, en ult- 'gerust zijn meit kanonnen en raketten met otoomboppen. De Amerffikaanse minister van buitenlandse zaken, Dean Rusk, heeft er eveneens op 'gewezen, dat men •niet van plan is aan de RusBisctoe eisen toe te geven en er nüiet voor zal terugdeinzen zo nodig van kernwapens gebruik 'te maken. Dergelijike lütlattogen leveren er wel het aflleirbeste bewijs voor, dat 'de Verenigde Naties als vred'esinstituut voOikoonen hebben 'gefaald, wat 'OOk niet amders te verwachten was. Dat deze organisatie onmisbaar is voor het (behoud van 'de vrede, zoals in de Tweede Kam'er 'de vorige weefc van 'achter de regeringstafei wei< d beweerd, wordt door de feiten gelogenstraft. Bvenmto als de volkenbonid destijds het uitbreken van een wereldoorlog heeft kruimen voorkom'en, zal de 'organisatie der Vereniigde Naties dit kunnen doen. Dat Amieriba is opgeschrikt door wat 'er ten aanzien van Cuba heeft pl'aats 'gehad, waarover .de vorig* week reeds uitvoeriger werd gescihreven, 'bUj'kt wel daaruit, dat de Amerikaanse regering toesloten heeft een ekanomlische toüobkaide tegen CxÊya. to te steOilen met 'de bedoeling het regim'e van Pidel Castro ten val 'te 'brengen. Of dit zal gel'ukken, doient te warden afgevpacht, daar Rusland wel al liet mogelijke zal doen om wat hij verkregen heeft te behouden. M de Verenigde Staten is het er ^eer eens wairan naar tjoegegiaan, j^n een negesr zich alLs iSbudent aan ^e univeTBaiteiit vam Oxfbxd. an de gj^at Missiissippi wilde lajten insolirijven. De gou-vemieiur 'wüMe dit jiet ailiie gewield veajhiiinideTen, , yg; ajftl> ij duizenden Amieiriikianen uiiit zijn getoiied, oaider wie vele studlenuett, hem siteomidfen. Of hij al miet gg^genmemiinig werd bedineiigü, daÈurdloor liet hij aiöh ntot van hjouijjjig verawderen. Hij lieit de universiteit idioor een sitertee poMitlejjiachit btoklkieoien, zodait er voor de neger 'geen niogelijtoheliid wtas daar Ijinnen te komen. Preaiidienit Kennedy > h)©eft eohfcer na heaSiaalide waaiTSOhuwinigen fcrachtiig ingegrepen dioor federale troepen er op af (e sturen. Het igevolg was, dait de gouvemeiJr zijn verzet staaikitie en tot de neger, zij het onder sterke politiegeleide, zicih kion laten ingitmjven en de Icolleges fcon giaan volgen. Todh zijn er 'trij diit vooipval nog rake Mappen uiitgedeeilid, termjl er ook zelfs eniige dodien Vleten en een aanitai pemsonen mto of meer emsitlg wanden igewond. Voor de 'goiuverneiur zail diit 'geval noig wel een stearbje helbben.

In Praaiikrijk is het er de voirtiige week weer eens warm naar toe'gegaan. Het pl'an - van presiidenit De Gaulie 'om die igrondwet te wljaigien, zo, diat in hiet vervolg de presiidenit door het volk wordt geteozen, (heeft een uibermiate stierfk vertaet ontOsetenid zelfs bij de meesit voonaanstaandie politiioi. Dat bleek in de vengiadieirinig van de assemtolee, waar mannen als PaAil Reyniaud en Guy MoUet, diie nog nilet lanig geleden de inmügste politielce vrtend van De GaiHe - was, onider itsoejuichfag hunner fcoliega's verkikarden, diat heit piian-De Gaiulle in strijd was met die gnonidwet. Dit gebeurde niajdat De GauHie de diag te voren het volk door miididel van raidiio en telievisie ihiaid toegeisproken en onder meer ihaid gezegd, da* de uaitspnaak van iheit voilik zou 'be- Slissen of hij lafl. dian nfet zou aftreden. Er weiPd tenslotte een motie van afkieurinig togediend, weKke met igrote mieerdierfheiid, n.l. met 280 stemmen, werd aanigenomen, terwijl er slecJits 241 sitemmen nioölig zouiden zijn geweest. De veindedigtag van de miinistier-prieisident was dus niiet in sitaat geiweest de Kamer van hou'diing te dioen veramderen. Het gevotlg was, dat de regering haar ontslag aanlbootd en presa'dent De OauMe die Kaonier omtbonü.

Het Prainise voaik staat nu voor een zeer moedlljkie besliissinig. lin GOÜB raad Mgt die uiitslag echiter reeds vast. AM& s moet medeweriken dait raadBplan ten uiitvoer te brengen en geen miaciht ter wereld zal dit kunnen keren.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 11 oktober 1962

De Banier | 8 Pagina's

BUITENLANDS OVERZICHT

Bekijk de hele uitgave van donderdag 11 oktober 1962

De Banier | 8 Pagina's

PDF Bekijken