Bekijk het origineel

VAN DE Partijpenningmeester

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

VAN DE Partijpenningmeester

5 minuten leestijd

Weer 22 nieuwe abonnees in de afgelopen week

Ook im 'de week, die achter ons Mgt, was de aktivltelt van de vrienden groot, 'diiie 'Zich ibel'astiten met die wervimig vam niieuwe aibonnees voor ons blad. Niet ^minder dian 22 konden wij ler ilnscihrijven. Ze kwamen uit de volgende plaatsen: 1 uit Aarlanderveen, Bermekom, Bodegraven, Gouda, Grijpsikenke, Kampen, Montfoort, Nieuwerikeork a.'d. IJssel, Nieuw Lekteeirland, Waardenburg, IJmulden en Zuillohem; 2 uit Ede en 's-iGnavenhage; 3 uit Hoogvliet en Soheveningen.

De heer C. Dal te 's-Gravenhage wist er 5 te boeken 'als igiedeeGiüeüijk nesultaat van zijn huldSige proefnummeraktie, 'die nog niet geheel is af'geironid. Voorts gaf de heer Bal nog 55 proefadressen 'op. De toiesvereniigtog te HoogVMet wist ©r weer 3 te noteren bij toet afsluiten van haar aiktie op de Meeuwenplaat. Bij deae aktie weirden derhalve 'totaal 7 nieuwe 'ataonnees geworven. Totaal heeft 'HoogvUiet dit jaar reeds 10 abonmees opgeleverd. Voorts waren verscheidene vrienden 'alsmede 2 vniendlninen bij de werving ibetrokken. Al diegenen, die m.edewerk; inig verleenden tot uitbreMiimig vam het iiezerstal alsmede die nieuwe abonmees daanken wij van harte. Er werden weer vele proefadressen opgegeven. De (kiesverenigin'g Petrus Datheen te 's-iGravenhage ZiMd gaf 23 adressen op. De heer F. Prtos te ^-Gravenhage hoopt begin noivember dieze adressen te 'bezoeken. Wij hopen dat hem een prettiige 'onitivaingst te ibeurt aal vaülen niu hij dit werk belangeloos lop zich heeft genomen en diait velen vam 'düiegenen, die thans hun •proefnummer dioor zijn bem.'iddeilam)g lezen, stralks tot ons vaste leaersfkorps zullen gaan behoren. Hetzelfde geldt voor de andere plaatsen vanwaar wij proefaidressen 'onrtïVingen. De heer Wijk te Oudienlamd gaf 'er 16 op, de kiesver. Danüer 11 te Rotterdam noteerde er 4, 'de agent J. Wander te Dordreoht 2. Voorts giaf een vrienld tol 's-'Grawenhiage nog 2 proefadressien op, en wel 1 on 's-Graventoage en 1 in Zwijnidredht. Totaal staan er dus weer 102 niieuwe odreissen uit voor bewertoimig.

Al deize vrienden, 'diie thans gediurende 4 welken een proefnummer om^bvangen, aouden wij siterk willen adviseren ma afloop van d© kennjsm.'akingsperiode een abonnement te -- aamjvaarden. Ais u een waarlijk ohristeüjtoe politiek Voor ons land vereSst ach*, diam miilit u zidh 'geheel scharen achter het staatkundHg ge­

reformeerd begins©!. Maar dam zult u ook geïnteresseerid zijm bij de toöLic'htln'g op 'dit beginsel, düe u vinden kunt to die spreektouiis deaer partij, namelijk lons partijorgaan. Laat dit blad 'dan to niemands wontog ontlbreteen en poog ooik tijdiig bij uw ktoderen belangsteiltog te wekken voor dit blad en dus voor dit 'begmsel. Wamt. het mogC' ook hier gelden: „In ide jïlaats van de vaderen zullen de zonen zijn".

De giften idle ons 'de afgelopen week bereikten, beliepen een bedrag van ƒ 47, 60, 'als volgt gespeoifieeerd:

Vla agent H. v. Asselt te Uddel overbetaltog abonmees ƒ 1, 45; JK te GA ƒ 10, —; Wed AA te A ƒ 2, 50; Pam F te L ƒ 5, —; WRB te M ƒ 2, 50; Mei MB te L ƒ 20, —; vla „De Banier" ontvangen van WW te A ƒ 1, 25; OvdiS te R ƒ 2, 50; via agent H. Ruitenbeirig te Putten drie giften vam JohvH ƒ 1, —; JvH ƒ 0, 45 en vam 'GF ƒ 0, 95. Wij danken alle gevers en geefsters zeer voor hun offervaardiigheiid. Voorts werd er nog een iglft op mijn igirorekentog gestart van ƒ 10, —. De afzender was met togevu'ld, sliechts de plaatsnaam Staphorst was vermeid. In ide toelichttog stomd cnaets vermeld dan de woonden „Wachter Sions". 'Daar deze gdift lop mijn girorekemtag werd gestort, dlie alitijd m , JDe Barnier" wordt vermeld, moet Ük aammemen, 'dat deze iglft bedoeld is ter versterfkiing van de partijkas. 'Het bij schrift doet echter vermoeden, dat 'de igift voor een ander doel werd igegeven, maar dam zou het bedrag gegireerd moeten zijn aan de admtolstratie vam dat andere blad, 'dat een 'geheel andere girorefcentog heeft. Wil de onibe'lsende vriend of vrienidto uit Staphorst 'dlit 'even aam mdj söhrljven. Als het laatstgenoemde juist blijkt te zijn, •zal ik het 'bderag overmaken naar het juiste adres. Indien ik niets meer hoor, zal ik het bedrag boeken ten 'gu'nste vam het propagandafonds vam de S.G.P. Dus alleen giften, diie besitemd zijn •voor de partij'kas resp. het iJropagandafomds zijn te storten op gironummer 119560 vam de penntogmeester der S.G.P. ten niame •vam C. Jansen, Sdhieibroeksieliaam 46b, Rotterdam 11. Voor alle igiften, ikfleto of groot, houden wij ons steeds aanbevolen.

Mag ik ten slotte 'de penntogm.eesters der versohfflende toiesvereni-gingen, die hun fcontmitoutie over 1962 nog moeten betalen, beleefd uitniodiiigen flilermede niet te lang te wachten. Tot 'hedien Is de betahnig over 1962 vrij vlot verlopen, wamt reeds 74 Mesvereniiginigen betaalden hum 'kontriibutie laan het hoofdtoesituur. Wij zouden bijzonder verheugd zijn, als de overige verenigtogen vóór 31 december aflJe zouden betalen. Met het oog op eventu'ele wijzigtogen to de bestuursfurüktaes deel ik nog mede, dat de kontrlbutie van elke Wesverenigtoig aam het hoofdbestuur ƒ 0, 50 per lid per jaar bedraagt. Bij het 'overmaiken van het geld geldeiven de penmtoigmeestems op 'het strookje, diat voor mededeltogen bestemd is, te vermelden (het aamtal leden, dat 'de verenlgtog telt, alsmede het jaar waarop de betaling betrekikinig heeft. Ook deze kontrftbutaes moeten op de bovengenoemide girorekening van de penmtogmeester der S.GP. worden gestort of overgesohreven. Daarentegen zijn d/e vrijwüüige bijdragen aam ihet partijbureau rechtstreeks aam 'het i> artijibureau, ten name van de heer Ir. C. N. vam Dis over te maiken. Mogen wij op aller medewerking rekenen?

R.

J.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 18 oktober 1962

De Banier | 8 Pagina's

VAN DE Partijpenningmeester

Bekijk de hele uitgave van donderdag 18 oktober 1962

De Banier | 8 Pagina's

PDF Bekijken