Bekijk het origineel

Vragen in zake abortus Bang

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Vragen in zake abortus Bang

4 minuten leestijd

Op 29 augus'tus IJ. stelde de heer Kodde aan 'de mtototer van landbouw en visserij de volgende vragen:

1. Is het de mtoister bekend, dat er een zeer grote en ernstige veroiubrustim'g onder de veehouders is ontstaan, omdat bij de bestrij'dtog van de abortus Bang veesitapels to beslag genomen worden en dat drachtige, zelfs hoogdractatige dieren, worden •afgeeüaohit?

2. Wil de miinister mededelen, wie tot handehngen 'als onder 1 vermeld 'de opdracht gaf en veramtwoardeüjifcheid draagt voor de uitvoering daarvan?

3. Wil die minisiter maatiregelen treffen, dat de abortus Bang niet op de 'gemelde wijze, m'aar op andere, nieit stuitende wijze wordt bestreden?

De ianitwoorden op dit 'drietal vraigen werdten 1 'Oktober IJ. togezon- 'den. Zij huiden als voigt:

1. Het 'is 'de ondergetekende ntet igetoleken, dat een zeer igipotje en lemsibige verontrusting onder de veehou'ders is ontstaan, 'omdait bij 'de 'bestrlj'dtog van abortus Bang veestapels to 'besl'ag genomen warden en af slachttoig van dieren plaats vtodt. De 'ondergetekende wijst 'er op, dat tobeslagneming en daaropvolgende 'afsliaohttoig van runsn naieit iBan worden gezien ails een onderdeel van de ziekite- 'besfïrij'dingsvoorschrifben. M'besiaignemtog als taier bedoeld vtodt immers aJleen plaats vanwege de justitie to gevallen, waarto 'ÖB bedoeüde voori^shriften 'sajn overtreden. Van deae 'gevallen nu hebben zich de laatste tij'd een 'driiietal voorgedaan, t.w. twee to Overijsiseil en één to Frieslaiaid; daarbij werden na 'tobesi'agn'emtog to totaal tdfin runderen 'afgeslacht.

Eén 'der bebrokken veehouders to Overijssel had, 'to strijd m, € it 'de door het Landbouwschap aiiit- •gevaardigde voorschriften ter 'bestrijidtog van abortus Bang, driie diieren aan zijn rundveebe- Bfliag toegevoegd zonder verklartog vanwege de Gezondhei'ds- 'dienst voor Dieren dat zij af- 'komstiig waaien udit een abortusvrij 'of A.B.R.-vrij rundveebesl'ag.

Deze veehou'der weiigerde ook na herhaalde waarschuwtogen de 'di'eren op te ruimen.

De tweede veehouder to Overijssel, wiens rundveebeslag 'als niet^abortusvrij was aangemerkt, weidde 'twee runderen to strijd miet het to de regeling van het Landbouwschap vervatte weideverbod. Ook to dit geval zijn aan 'de tobeslagn'emtog her- 'haal'de waarsohiuwtogen voorafgegaan, echter zonder resultaat. De veehouder to EWesland, wiens beslag 'eveneens niet •abortusvrij was, had het vorige jaar het weideverbod en de verplichting tot tozendtog van bloedmonsters reeds overtreden en was ter zake veroordeeld; hij hiel'd zich 'ook dit j'aar niet aan het weadevertood en 'kwam bovendien 'de hem bij bedoeM'e veroordeltag opgel'egde voorwaarde alsnog 'bloedmonsiteirs to te zenden niet na. Bij hem werden 28 runderen to besaag genomen en 'Op abortus Bang onderzocht. Van 23 idieren was hiet resultaat negaitief en deae werden terug gegeven. 'De 5 runderen, idie positief reageerden, werden getslacht.

uiteraard kon voor de to beslag genomen runderen, gezien de herkomst, 'geen verkHartog vanwege de Gezondheidsdienst warden gegeven, dat de dieren afkom'Stig waren uiit een abor- 'tusvrij of A.B.R.-vrij run'dveebeslag. In vertoand hiermede was 'het praJkitisoh mieit doenlijik 'de idieren na tabeslagnemtog te verkopen en moest tot slachting worden 'OVer gegaan, 'ook van de 'dieren idie drachtig waren, toiettgeen voor 'zover 'de ondergetekende 'bekend, bij een drtotal het 'geval was.

2. Daar de bedoelde tobesliagnemtogen en afslaohttogen, zoals uit het vorenstaande. büj'kt, plaats vonden to het kader van een strafvervofligto'g 'tegen de toetrokken veehouders, werden zlJ 'op grond van 'de toepaltogen van het wetboek van strafvordertog uitgevoerd 'op last en 'onder verianitwoordeUjlcheid van de justitiële 'auitoriteiten, tm. ide offB.oier van j'Ustitie te Zwofllie, respeik'tiievelijk de officier van justitie te Leeuwarden.

3. Aangezien justitieel togrijpen in geval van overtredtog van wetitelijike voorschriften geheel Ibu'iten de wijze van ziektetoesitrljdtog staat, toehöSirdieEe vraag geen beantwoording meer. Wel zij 'Oiog opgemertot, dat het Landböuwsohap bij ihest ul/tvaardigen van de voorschrififeen tozaJke abortus Bang, todien de langen VMÏ~de Slëkteibestriidtog zulks maar enlgsziiM toelaten, rekening pleeigt te houden met 'beizwaren van priocipiiële aard, welke bij bepaalde veeh'ouders bestaan. '^ ie j je ^ „

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 18 oktober 1962

De Banier | 8 Pagina's

Vragen in zake abortus Bang

Bekijk de hele uitgave van donderdag 18 oktober 1962

De Banier | 8 Pagina's

PDF Bekijken