Bekijk het origineel

VAN DE Partijpenningmeester

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

VAN DE Partijpenningmeester

6 minuten leestijd

Ds. Kersten-Ds. Zandtserie

In het nunmier van 20 septeontaer alsm'ede in 'die 'daarop volgende week 'hebben •wij onder de 'aandaclit van 'de lezers igebracht, dat het Ijan'delij'k Verband van Studlevereniigingen in bovengenoemide sierie 'boeken uitgeeft van 'goede poUtieke S'trekking. Boeteen waarin een chrlstelij'ke poütieik wordt ontvouwd, die een zuivere grondslag legt voor het politiek denken der staatkundig gereform'eerden en voor al diegenen die — hioewel geen Uid 'dezer partij — zich nauw ver- •wamt voelen met dit beginsel. In een tijd 'als deze, waarin het 'maiteriallsime 'hoogtij viert, waarin het k!amm.unlsm.'e zijn heilstaat 'voor- 'bereidt en 'de deanokratiie haar 'welvaartesstaat lïpedifct, waarin schier niemand ontkomt aan de zucht naar m'eer aanzien, mieer inikomen, meer 'luxe en meer ainsgenot, ja tn een tijd, 'waarin de symptomen van de 'grote 'afval idiulldelijk - waarneembaar 'zijn, is 'het mieer dan ooit niodiig 'op te wekken tot 'geestiellj'ke bezinning. Die door velen nagejaagde welvaant is iln ihef wezen van die zaak maar een vermeende of een schij'nwelvaart. De voortdiurende daling van 'de koopkracht van de gulden als gevolg van de k'onstante stijigtag van het loon- en prijspeil SIS voor ieder waamieem!ba«r. Bovendien heeft het ikredtotwezen in onze tijd een enorme vlucht genomen. Was het vroeger zo, 'dat Iemand, 'die een bepaalde aankoop wilide dtoen, diie een financiieel offer vergd'e, 'hiervoor 'eerst spaarde en het daarna 'kocht, 'thans 'denken brede lagen onzer 'bevolking bier 'anders over. Ze gaan eerst kopen met een 'bepaalde aankoopsom, en diaaima 'beginnen 'de aJbetalingsl'asten 'op het 'gezin te drukken. Hierbij is nog tekenend "voor deze zjg. iwelvaantstijd, dat idie behoefte om. een bepaal'de 'luxe aan te schaffen, ndiet eens altijd 'ontstaat omdat 'men het betreffendie voorwerp meent nodig te hebben, idioch omdat landeren in 'onze 'om.geving Het eveneens heibben aangeschaf't en men itoch vooral inliet laehter wil lopen. Hilar speelt 'dikwijls het aanzien, 'het zich Iminnen i> ermiteren, dus de geldingsdrang een grote rol. Wat is een volk, dat in zo'n vermeende welvaartsroes leeft, dan toch in feite geestelijk arm. W'amt voor igeesteUj'ke waarden is er geen plaats als 'de miaterlële zo sterk prevaleren.

'En tocto zijn voor de 'welstand vaii een volk de geestelijke waarden van 'oveilhieersende betekenis, terwijl de miaterlële waarden als tweede 'op de ranglijst staan. Er mo'S^ nog eens een levend besef van zonde en schiuld In ons volk 'geboren ffoideii, en een itemigtoeeor tot de y^ der vaderen. Daaa viaji. liet ntot ie vraag zijn: „Wat zu'llen wij eten )f wat zullen wij drimfeen of waar- Ie zullen wij ons .kiedten? " maar M zal dit ovesrwegen: „Zoefct ^rst liC't Konmiterijk Gods en Zijn , (jtec/ï)iü!gii0isdi, en al deze din lullen u warden toegewoirpen".

3n wanneer dat 'als waarhelid wondt j^en voor het persoonlijk leven, jaji aal men ook van 'hieruiit lijnen ifOlen trekiken naar toet poHitieke leven. Die lijnen zijn ook aangiegeven.'dioor < te mamnen, wier naimen u Ijoven 'dit 'aPüifcel viiindt, welke naaien verbonden zijn aan een serdie poHtieke •werkien van Oaivinasitlj strefefciinig. Als eerste 2 boeten 'wenden uibgegieven , JDe poliüeice cliristen" door Ds. TeeMnok, prijs ƒ 3, — en , Jïet OaiMniiisttisoh l)egiinsel" door 'Ds. Bartti, prijs ƒ 1, 90. U kunt deze 'boeiken bestellen bij de heer O. Roodbeen, Leliestraat 23, Rijswijk ZH., giron'ummer 524876. Indien u beilde tooeken tie2amen 'bestelt, 'behoeft u siedhts ƒ 4^_ te betalen. Tot 12 oitotober Icwamen reeds toestellangen viain veisclienidene parbiikulieren, alsmede van 3 teii^vereniigingen binnen. Nu alle 'kles'veereniginigen met heit oog op de •vragen en •voarsibeilen TOOT de Algemene VergEUdeinimg bi nenkort todh vergiadeiren, zou ik het zeer op prijs stellen indien de bfflturen zich igelijktijdig wfflüfin toerajdien hoeveel exemplaren zullen wonden besibelid. En 'mogen wij gelijktijdig 'aHe 'vrienden, •die nSiet iin vereniigin'gHverbiaind leven, doch raebbemün toelangsüellinig hetoben om zich in de toegiinselen te veipdiepen, opwekken 'een 'besteOQaing te plaateen. We widlen •ons namelijk tegen het etode van 'dit jaar op een nieuwe uitgave beraden en dan moet de 'Oude voorraad 2ajn u'ltveroohit.

De afgelopen week was 'weetr een goede week wat de wervtog betreft van abonnees 'op •ons blad.. We mochten er weer 29 notaren, en wel uit 'de volgende plaateen: 1 •uit Atoielo, ApeOidooam, Dondrechit, GardEien, Ooriinahem., Krimpen ajd. Ussel, Meeuwen, O'lidefairoelfc, Puttershoeik, Rhenen, Rotteirdam, Sprang CapelUe, Staphorst, Veenendaal, WapenveM en Smeth'vülie (Oanaxla), 2 ullt Lexmond en 11 uit Waddinxveen. Alle 'vriienden en vifendinnen, idiie zich met die •wer- *g be2!iig Melden, onze hartelijke talk. We waa: en zeer verrast door Wadüiinxveen, waar één der 'vrientten er 11 - wriist /üe boeiken en hiermede het totaal aantal nieuwe •aiboomees in dilt jaar aldaar taach* op 15. De nieuwe 'abonmee, die sjich in Canada opgaf, schreef bij öeize i^'legeniheiid:

«Tben ik een paar exempiLaren •vam „De Banier" een poosje geladen onideir mijn ogen fcreeg, ad •ik: Dait is die podirtiieike voorllcih- 'Mng die •wij ook 'hüer zo btroodlno- *dig hebben. Het (trof ons dat de 'tesohouwiingen to uw blad 2aicth ook uitstrekken tot imitermatiiioniaie vraagsituMcen".

Het doet ons goed te veamemen, dat «r zo hier en diaar in Oaniada ook '^•ajnigBiteiliiing voor ons blad 'bomt. ^^^n de emiignanifcen huoi blad na lezfeig laan aindere emiigirainten *orgeven, opdat er ootk daar be- 'angstelliinig blijft of kom* voor de "^Sinselen diie lovereenlkomstig ®ods Woord zijn. Want zomin dat Woord aan landsgirenizen gebonden is, 'is ooik de uii*dira©iiag van dit Woord in de poQitiek aan girenaen gebonden. We hopen dat ieder op zijn plaats zich 25al beijveren om ons beginsel in steeds groter tering te •verbreiden. Proefadressen ont^ en viirugen 'wij Diag uit Den Haag en Enschede. Voor meerdere adressen houden •wij ons aanbevolen.

Aan giften kwam een bedrag binnen van ƒ 32, 45, als 'Volgt giespecaficeerd: JB te D ƒ 5, —; MK te Z ƒ 10, —; 'kiesver te St Phiüipsiand ƒ 10, —; 'Idesver Wons en Omstreken ƒ 3, —; 'Wia De Banier ontwangen van JS te S ƒ 1, 05 en via ajgent W Spronik te Hei en Boeicop drie giften, van H de W te H en B ƒ 2, 50; wed vD 'te E ƒ 0, 45 en van GC de K te V ƒ 0, 45. Allen hartelijk bedankt. Het igironumm'er 'van de penningmeesiber der S.G.P. lis 119560 ten name van C. Jansen, SchletaroeikBe^ 'laan 46b, Rotterdam 11.

Iedere gift, klein of groot, ter versterking van ons propagandafonds is welkom.

R. J.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 25 oktober 1962

De Banier | 8 Pagina's

VAN DE Partijpenningmeester

Bekijk de hele uitgave van donderdag 25 oktober 1962

De Banier | 8 Pagina's

PDF Bekijken