Bekijk het origineel

VAN DE Partijpenningmeester

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

VAN DE Partijpenningmeester

6 minuten leestijd

30 nieuwe abonnees — 25 proefadressen. Een stroom aan giften voor de propaganda. Verscheidene nieuwe advertentiekontrakten.

De stroom aan nieuwe abonnees voor ons partijblad blijft aanhouden. Dit 'Stemt tot grote vre^ugde en danfcbaaii^heid. De afgelopen week mochten wü er weer 30 inschrijven. Ze kwamen uit de volgende plaatsen: 1 uit Bergambacht, Bornerbroek, Drachten, Ede, Gouda, Katwijk aan Zee, Nieuw- Loosdreclht, Nunspeet, Puttershoek, Veenendaal, Wierden en Zoetermeer. 2 uit Hilversum en Scheveningen, 3 uit 's-Gravenhage en voorts 11 uit Alfen aan de Rijn. Verschillende partikulieren, alsmede Banieragenten en besturen van kiesverenligingen waren bij de werving betrokken De heer J vd Leed© te Alfen a. d. Rijn wist uit 14 proefadressen er 11 te noteren, zodat het totaal aantal nieuwe abonnees vanaf begin 1962 daar thans 15 bedraagt. 's-GravenIhage 'kwam na de nieuwste laanwinst op 19 en Scheveninigen op 13 abonnees, allen geworven van begin januari van dit jaar. Wij 'danken alle 'vrienden, alsmede die vriendin uit Hilversum, die bij de werving aktief waren betrokken, zeer voor hun assistentie.

Er kwamen voorts nog 25 proefadressen binnen, en wel uit de volgende plaatsen: 1 uit 's-Gravenhage, 1 uit 'Drachten, 2 uit Enter, 4 uit Wijngaarden, 5 uit Schiedam en 12 ulit Moordrecht. Voorts staan nog grote aantallen proefadressen uit. De heier J. Pijl te 's-Gravenhage, die 2 weken igeleden een grote proefnummeraktie op touw heeft gezet in de Residentie, verzocht mU enige aandacht aan ide25e zaak te willen schenken. Ik toen hiertoe gaarne bereid, aangezien het hier 65 personen betreft, die 'allen iM zijn van de kiesverenigingen in Den Haag en niet tot het vaste lezersfcorps van „De Banier" behoren.

Dit 'is nu eigenlijk een zaaik, die ik ffliet goed kan begrijpen. Als iemand lid wordt van ©en Mesverenigtng der S.G.P., geeft hij hiermede toch te kennen dat (hij het eens is m©t de doelstelling dezer partij, respektievelijk idat hij achter haar beginsel staat en bereid is hieraan zijn ïinanöiële steun te verlenen. Dit doet hij 'dan ook door regelmatig zijn kontrabutie aan de vereniging te betalen. Om nu 'het saamhorigheidsgevoel te versterken, alsmede de vereiste voorlichting te geven op 'liet gebied van de principiële en praktische politiek, Is iddt tolajd destijds opgericht, dat de spreekbuis Is van 'die Staatkundig Gereformeerde Partij. De redevoeringen, die de Kamerleden der S.G.P. houden, l^unit 'u fo igeen enlkel dagblad vinden. Alleen 'in 'ons partij'orgaan vSndit u dii© in extenso, aodat u altijd het Staatkundig Gereformeerd ^*anidpunt kunt lezen ten opzichte van 'ail© vraagstubken, die de binnen- en buitenlaiudse politiek be­ treffen. Bovendien is kort geleden gestart met een grote artikelenreeks, waarin een toelichting gegeven wordit op het Beginselprogram. Om 'dit blad te kunnen uitgeven was destijds 'de steun nodig van alien, die zich achter dit bëgiinsel wilden sdharen. Maar hieraan is vandaag de dag no'g niets veranderd, want die steun hebben we nog steeds hard nodig. Dit blad heeft 'altijd bewezen in een bepaalde 'behoefte te voorzien. In het •algem^n 'gesproken, kunnen wij de nieuwe abonnees alleen 4n eigen krinig 'weirven. En daarom zou ik dl© 65 vrienden in Den Haag, die thans hun derde proefnimimer lezen, willen vragen ziCh 'als één man 'op te geven als 'abonnee 'op dit blad. Ik neem wel aan dat niemand het voor 'de kosten 'be'hoeft te laten. Geeft u 'dan op via de 'heer Pijl of eventueel rechtstreeiks aan 'de N.V. Dnikkerij „De Banier", postbus 2019 te U'treöht. Overwl'n uw aarzeling en houdt u zich er van overtuigd dat wij aiw m'orele en financiële steun 'beide zeer op prijs bellen. Hetzelfde wat wij 'hier schreven voor de vrienden in Den Haag, geldt eveneens voor allen, dl© deze welken een proefnummer in handen krijgen. Voor ©en positieve besliss< in'g znil'len wij allen zeer dankbaar zijn.

De giften voor ons propagandaf'onds 'Stroomden de afgelopen week zo rijikelijk 'binnen, dat wij met verwondering ©n dankbaarheM werden vervuld. Totaal hebben wij f 388, 15 te verantwoorden. Het betreft 'de volgende giften:

GébrK 'te KradilJ ƒ 20.—; HdW te GA ƒ 10.—; AB en NN te Bleskensgraaf ƒ 20.—, Kollekte Kiesver. Staphiorst-Rouveen ƒ 62.10; TdJHz te L ƒ100.—; BBB ƒ 10.—; NN te OadIJ ƒ 50.—; Kiesver. te Wekerom ƒ 56.—; CPH te 's-GrC ƒ 3.—; Kiesver. te Wijngaarden ƒ 5.— Vla „D© Banier" ontvangen van GdR te O ƒ 8J55. Om precies te zijn, kwam er in één week birmen ƒ 344, 65. Er is eöhter nog een bedrag te •verantwoorden van ƒ 43.50, dat reeds op 27-8-'62 is btanengekomen van de leden 'der Kiesver. te Niieuwerkerik in Zeeland. Aangezien uit 'de glro- Bbrook miet duidelijk bleek dat het hier een igift betrof, had ik het bedrag 'geboekt als 'kontributie voor het hoofdbestuur over 1962. De penningmeester 'dezer kiesvereniiging sdhreef mij 'dezer dagen waarom ik deze 'gift niet had •verantwoord, zodat ik mij heb igehaast dit alisnioig te doen. Ik heb een overeenkomstige teorrektie In de boeken aangebracht. AUe vrienden hartelijk damk voor uw offervaardigheid, zowel 'diegenen, 'die ©en diirekte gift stuurden, of dl© in hun 'kiesvereniging een inzameling hielden. Moge de Heere de iharten steeds maar weer neigen om deze zaak te gedenken. Het gironummer •van de Penningmeester der S.G.P. Is 119560, ten name van C. Jansen, Sohiebro akselaan 4eb, Rotterdam 11.

Tenslotte nog een enkel© opmerking over het adverteren. Bij het groeien van de lezerskring heb ik enkele 'malen er op attent gemaakt dat 'we in toenemende mate de steun nodig hebben van onze zakenlieden. Als zij allen ons hun kon'trakta'dverbenties geven, 'komt de exploitatie van ons blad op gezonder financiële basis te staan. Intussen 'kon een akwisiteur worden aangesteld, die uitsluitend werkt om advertentiekontrakten voor 'ons blad 'af te sluiten. De eerste resultaten kunt u al de laatste watoen 'in de advertentiekolommen aarutreffen. U leest 'die toch ook? Nu moet u ze niet alleen lezen, maar ook gebruik m'aken van de aanbiedingen in goederen of diensten, zo ver in uw - vermogen Uigt. Laat idan bij elke aankoopoverweging deze gedachte 'door uw hoofd 'gaan: „Is er geen adverteerder in „De Banier", die Ik deze order 'kan 'gunnen? " Houdt deze lijn vast, zowel voor uw grote, als ook voor mw klein© in'kopen. En vertelt uw leveiranoier gerust dat ge mede daarom 'bij hem koopt. Dat zal hem afctiveren te blijven 'adverteren. WIJ hebben zijn steun nodig, maar hij evenzeer de uwe. Laat ieder dan weten waar zijn plicht ligt.

R. J.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 1 november 1962

De Banier | 8 Pagina's

VAN DE Partijpenningmeester

Bekijk de hele uitgave van donderdag 1 november 1962

De Banier | 8 Pagina's

PDF Bekijken