Bekijk het origineel

Buitenlands overzicht

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Buitenlands overzicht

7 minuten leestijd

Op ide 'bodem aller vragen ligt der wereld zondeschuld.

Met deze weinige woorden, afkomstig van één onzer vaderlanidse dioh-ters, wordt ^ons de diepste oorzaak aangewezen van aUe ellende, waaraan deze wereld onderwoirpen Is. Het 'is 'toch de zonde, 'die God er toe noopte om het aardrijk, met al wat er op is en lal wat het voortbrengt, te vervloeken. Mens en dier werden idaardoor getroffen. Die vloek werkte door in de (gezonnen, de 'geslachten, de stammen en de voUfceren, met de vreselijke gevolgien, idaaraan verbonden. Haat en nij'd, deed en smart, twist en tweedracht, ziekte en dood, zij vinden aiie hun oorsprong in 'de breuk tussen God en 'de mens, waardoor de zonde haar 'intrede in de wereld deed.

Dit geldt, om ons bij de buaitenl'andse igebeurtenissen te bepalen, ooik van de spaoningen tussen 'de volkeren. Hieraan heeft het de vorlige week niet ontbroken. Zelfs waren de 'Spanniingen van zulk een aard, dat we ons bevoniden op de rand van een derde wereldoorlog, waaruit weer te leren valt dat er maar zeer weinig nodig Is of heel de wereld staat in vuur en vlam. Amerika is namelijk door middel van luohtverkenninigen boven Cuba en wellitóht 'Ook 'door middel van spiosrmge, te weten 'gekomen dat de Russen, die reeds veel oorlogsmateriaal aan Pidel Castro 'hadden geleverd, ooik bezig zijn lop Cuba raketinstallaties te bouwen. Hierdoor zou het Rusland dus mogelijk worden om Amerikaanse steden van betreldjelijk ikorbe afstand met atoomwapens te 'bestoken. Vdlgens bc'reke- 'ning van raket-'deskundigen zouiden Boston, New York en Wastotoigton respekbieveiij'k binnen 13, IIM en 10 mmuten door van Cuba afgetsdhoten raketten bereükt kunn'en worden, terwijl hiervoor 30 minuten nodig zouden zijn wanneer de raketten van Russische bases worden afgescih'Oben. Bedentot men dat het waarsdiuwingssysteem in de Verenigde Staten 15 minuten nodig heeft om een Russische rakebaanval In Amerika te alarmeren, dan zal het 'duidelijk zijn dat Rusland ai verscheidene steden in Amerika vernietigd zou kunnen hebben voordat de met atoombommen bewapende bommenwerpers tegen Rusland zouden kunnen worden ingezet. Het is derhalve zeer goed te begrijpen 'dat Amerika tot maatregelen moest overgaan om de Russische plannen op Cuba te verlj'deien. Reeds geruime tijd bestond er onder 'de Amerikanen ontstemming over de slappe houding, die door Kennedy ten aanzien van Cuba ingenomen werd. Thans echter heeft de president ingeigrepen. Hij heeft de vorige we'ek een bloikkade afgekomdigd, inhoudend dat geen enkel schip met offensieve wapens zou worden toegelaten Cubaanse havens aan te 'doen. Dat het hierbij vooral ging om schepen van Rusland en andere kommunistisohe staten, 'ligt voor de hand. Het is echter duidelijk, 'dat een dergelijke maatregel zeer vérstrekkende gevolgen zou kunnen hebben. Elk sc'hip toch, d'at naar Cuba voer, zou door de AmerUcaanse marine worden gesommeerd en zo nodig worden onderzocht. Zouden er 'offensieve wapens worden igevonden, 'dan zou toet schip bevolen worden terug te keren. Wanneer hieraan niet zou worden voldaan, dan luidde de opdracht het schip in 'de grond te boren. Als men nu weet 'dat er een 25tal Russische vrachtschepen naar Cuba onderweg was, dan beseft men hoe dicht de grens van het ul'tbreken van een 'oorlog met Rusland werd benaderd.

Zoals te verwachten was, nam Rusland na het bekend worden van de Amerikaanse maatregelen onmiddellijk tegenmaatregelen. In een aan Kennedy gerichte boodschap liet Kroetsjef 'de waarschuwing horen, dat 'hij door de blokkade van Cuba de verantwoordelijkheid op zich nam voor 'de m'Ogelijke gevolgen van zijn besluit. Voorts werd er in gewag 'gemaakt van een ernstige bedreiging van de wereldvrede. Ook gaf 'de Russische regering opdracht alle miil'itaire verloven in te trekken en de paraatheid van het igehele Russische leger te verhoigen, terwijl Fidel Castro eveneens zijn sbrij'dmacht mobiliseerde en het luchtruim met de territoriale wateren om Cuba tot verboden 'gebied verklaarde.

Vol spanning werd overal ter werei'd gewacht op de aanhouding van het eerste Russische schip. Daartoe Is 'het echter niet 'gekomen. Wei heeft er een ontmoeting plaats gehad met een Russisch schip, doch de Amerikaanse marine achtte het niet nodig 'dit aan te hou'den en te onderzoeken, omdat men kon vaststellen dat 'het een tankschip was, dat geen wapens aan boord had. Voorts werd bekend gemaakt, dat 12 Russische schepen, 'die op weg waren naar Cuba, van 'koers waren veranderd en op de terugweg waren. Blij'kbaar waren deze schepen met wapens 'geladen en hebben zij van hoger 'hand bevel 'gafcregen hun tocht niet te vervol'gen. Kroetsjef heeft 'derfhalve blijkbaar een botsing willen vermijden, vooral nadat in de Veilighedidsraad, waarop zowel Kennedy als Kroetsjef en Fidel Casteo zich beroepen h'adden, igeibleken was, dat de NAVO-bond- 'genoten van Amerika zich achiter •de Amerikaanse maatregel stelden. Voorts heeft Kroetsjef "ook geantwoord op het beroep, 'dat de waarnemend sefcretaris der Verenigde Naties, Oe Thant, op hem, op Ken­ nedy en op Castro heeft gedaan orti onmMdeliyk met onderhandelin. gen te beg'innen. Kroetsjef zou dan 'gedurende twee è, drie weken de wapenzendingen naar Cuba moeten staken, presi'dent Kennedy zou ge, durende die tijd de gedeeltelljije 'blokkade moeten opheffen, en Cas. tro zou de bouw van - grote militaire installaties moeten stopzetten Kroetsjef nu heeft te kennen gege^ ven dat hij dit voorstel aanvaardt wanneer Amerika 'de blokkade opheft. Kennedy verklaarde ook bereid te zijn 'besprekingen te voeren maar van een opheffen der blokikade werd door hem met geen woord gerept. Dat Amerika hiervoor niets gevoelt, laat zich wel indenken. Het zou toch heel > goed mogelijk zijn dat de teruggekeerde Russische schepen bij opheffing der blokkade bevel zouden krijgen zo spoedig mogelijik 'hun ladingen naar Cuba te brengen.

Bovendien is er nog iets anders, dat Amerika verlangt. Kennedy heeft namelijk 'duidelijk te verstaan ge. geven dat 'de raketbasis en raketwapenen op Cuba behoren te verdwijnen. Ook Stevenson, 'de Amerikaanse woordvoerder in de VeUighel'dsraad, heeft in een scherp en vinnig debat met de Rus Zorin daarop nog eens de volle nadruk gelegd. Houden de Amerikanen aan deze eis vast alvorens 'de onderhaa- •dellngen ifcunnen beginnen, dan zou het wel 'eens 'kurmen gebeuren dat het niet tot 'on-derhandelen komt. Volgens Amerikaanse waamemin- 'gen gaan üe Russen op Cuba — er zijn 'er wei vijfduizend — in snel tempo 'door met het bouwen van de raketbases. Amerika heeft daarom een verklaring uitgeigeven, waarin een beiangrijike 'ontwikkeling wordt aangekon'digd. Waarin deze zal bestaan, werd niet vermeld. Het zou een verscherpte blokkade kunnen zijn, zodat ook andere 'goederen dan wapenen onder de blokkade vallen; het zou ook een invasie kunnen zijn.

De toestand laat zich dus wel zeer ernstig aanzien. Er komt ongetwijfeld een roepstem in uit, een roepstem 'Gods tot verootmoediging en het afbreken der zonden.

Inzake het konflitot tussen India en CShlna valt te vermelden dat de grensgevechten op 'kleine schaal aldaar zijn uitgegroeid tot een ware oorlogstoestand, waarbij 'de Chi'nezen steeds 'grote vorderingen maken. De stad Tawang werd reeds veroverd en zij trekken op het ogenblik 'dat'wij dit schrijven, naai Bom'dMa, 'de hoofdstad van het noordoostelijke 'grensdlstrikt. Hm aantal wordt op dertigduizend g«scihat. De mars is voor hen te gemakkelij'ker 'geworden, daar zij nu van de bergen afdalen. Zijn ze eenmaal to Bomd'Ma, dan ligt het h'oof'dkwartier van het Indiase leger nog slechts 60 ikilom'eter vaJi hen af, terwijl 'de uitgestrekte olievel'den van een Britse maatschappij 'op 150 kül'omieter afstand liggen- Men ziet hier de gevoligen van d« grote roekelooSheM van een re'gering, 'die niet heeft gezorgd voor een goede d'efensie. Netoroe, India's presaident, heeft d; it nu goed iagezien, want 'hij verklaarde dat de Chinese a'anval India met een sch'Ok uit 'de 'zelfgeschapen kunstmatige atmosfeer wakker 'geschud heeft. Op Russische steun behoeft India niet te rekenen. Van die zijde werd slechts veoM'aard, 'dat de Oljinese voorstellen voor vredeson- ^giHiandelingen een 'konstruktleve basis voor besprekinigien vormen. Ifehroe eohter voelt hiervoor alleen ^an als de Chinezen zich achter de jjacMahonlijn terugtrekken, maar üiewp zal hij wel tevergeefs moeten vpaohten. Wat China eenmaal heaet (jeeft, zaJ het niet prijsgeven. De zes straaljagers, die Rusland enige tijd 'geleden aan India had toegezegd, zal Nehroe wel noodt zien. Voor hulpverlening zal hij ongetwijfeld op het westen zijn aangewezen, in de eerste plaats op Engeland, dat reeds levering van tanks en ander materiaal heeft toege-

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 1 november 1962

De Banier | 8 Pagina's

Buitenlands overzicht

Bekijk de hele uitgave van donderdag 1 november 1962

De Banier | 8 Pagina's

PDF Bekijken