Bekijk het origineel

VAN DE Partijpenningmeester

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

VAN DE Partijpenningmeester

4 minuten leestijd

Ds. Kersten- - Ds. Zandtserie Weer 30 nieuwe abonnees 34 proefadressen

Wij schreven enige m'alen in deze rutoriek over 'boeken van goede ipo- Mtdeke strekking, die in bovenstaa'nde serie worden uitgegeven.

Daar 'het in 'de bedoeling ligt oöi begin volgend jaar tot een nieuive uitgasve te komen, heb ik er kraclitlig 'op aangedrongen dat de restanten der oude uitgaven zO' spoedig mogelijk worden verkO'Cht. Dit betreft de volgende boeken: „De politieke christen" 'door Ds. W. Tee- linck, prijs ƒ 3, —; en „Het Oalvinistesoh begimsel" door Ds. J. D. Baritih, prijs ƒ 1, 90. Muien bedide boeken te2aimen worden besteld is de prijs sJ'eolits ƒ 4, —.

Tot mijn grote vreugde kian ik u meiden diat er tot 2 november reeds bestellingen binnen kwamen voor 150 exemplaren. Dit ds een prachtig begin. Vijf kliesverenigiingen plaatsten hun bestellingen, tieirwijl de overgrote meerderheid. arechtstreeks door particulieren werd besteld. Dus 20% van de restvoonraad werd in enkele weken veirboctot. Pan moet het ook mogelijk zijn om voor het eind van het jaar dooo: de gehele voorraad heen te zijm. Want we he'bben 300 Mesvereniginigen, en we rekenen op die besteillingen van dde andere 295 besturen. Ook in de partikuliere sefcfcor zouden nog zeer vele exeinplaren ite plaateen zijn. Afleverdnig geschiedt > in volgorde van binnenkomst.

Bestellmgen zijm te richten aan ide heer G. Roodtoeen, Leliestrtaait 23, Rij swij k (Z.H.), girorekening 524876. U kunt per girobaijet bestellen. Ver'geet miet in het sibrookje, dat voor mededelingen i& bestemd, diiidelijk te vermelden welk boek gewenst Is. Het verstandUgst is beide boeken tegelijk te 'bestellen. Hiermede verwerft u aich een belangrijke korting. Diegenen, die de vergadering van het Landelijk Verband van Studieverenigingen op aaterdag 10 november denken bij te wonen, kunnen hun bestellingen rechtstreeks aan de 'heer Roodbeen opgeven, die op deze vergadering eveneens 'aanweziig hoopt te zijn. Deze vergadertog wordt D.V. gehouden in hotel Thalia, Stationsplein te Utrecht. Aanvang 14.15 uur. Onze partij voorziitter Ds. H. G. Abma hoopt voor de vereniging- te spreken. Alle belangstellenden 2djn in deze vergadeirinig zeer welkom.

De werving van ialbonnees voor ons Wad lag ook die afgelopen week weer op hoog peil. Opna'euw mochten wij 30 abonnees noteren. Ze kwamen uit de volgende plaatsen: 1 uit Bensohop, Doornspijk, 's-Gravenhage, Oldebroek, Terneuzen, Utrecht, Westbroek, Weaep en Zwolle; 2 uit Garderen, Den Hulst en Lunteren; 3 uit Schevenin-gen; 4 uiit BotiteiPdiam en 8 uiit Waddimxveen. Dat is dus weer een prachtig resultaat. De heer G. Huiizer uit Waddinxveen bracht er nu in korte tijd 19 binnen. De heer D. Bal wist er 4 te noteren iLn Rotterdam. Verscheidene agenten en partikulieren waren zeer aktief bij de werving betrokken. Alle vrienden Mervoor otnze hartelijke dank.

Proefnummers konden wij 'door medewerking van de vrienden naar de volgende plaatsen sturen: IJmuiden (3), Strij'en (9), Middieltorg (7), Scherpenzeel (10). Voorts vroeg een dame, die onibekend wenst te blijven, 5 exem.plaren gedurende 4 weken. U ziet, dat wij van alle zijden medewerking ontvangen om het lezerstal sterk op te voeren. Alle vrienden, düe hun proefnummer lezen, wek 'ik nogmaals op een posiibieve besüissiing te nemen na afloop van de kennismakmgspeiiode. Deze perliode ein- %t voor 65 vrüenden in Den Haag vandaag. Neemt - dan 'ook vandaag, terwijl u dlit leest, de beslissing. ^I^lt het niet uit, neemt uw schrijfgereedsch'ap en abanneert- u op 'dit blad. U neemt een goede principiële beslissing voor uw ge­ zin. Mogen wij op u rekenen? Via „De Banier" kwam de afgelopen week nog een igiif t 'binnen van ƒ 2, 30 van Wed. P. te A. Voorts van N.N. te Staphoast ƒ 10, —. Dit was de gift, idie ik enkele weken geleden meldde, docth waarbij njiet duidelijk bleek of deze wel voor onze propaganda was bestemd. Daar ik van de onbekende afaendler niets meer heb gehoord heb ik deze thans 'definitief bij die igifiten geboekt. Het totaalbedrag is derhalve ƒ 12, 30. Beide gevers of geefsters onze hartelij'ke dank. Giften ter ndersteuning van ons propaganaf onds kunnen worden gestort op irorekening 119560 van de pendnjgmeester der S.G.P. ten name an C. Jansen, Sohiebroekse'laan 6b, Rotterdam 11.

Tot slot volgt mog de bekende vierekelij'kse opstelling vanaf begin an dit jiaar:

U ziet uit de cijfers, •dat de 'toevloed aan abannees zelfs nog iiets ligt boven het peil van 1961, dat reeds uitzonderlijk hoog was. De giften liggen ƒ 383, 75 lager over 'de eersite

10 maan'den van dit jaar. Dit kan in 2 maanden echter nog geanakfeelijk reoht worden getroikken.

R. J.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 8 november 1962

De Banier | 8 Pagina's

VAN DE Partijpenningmeester

Bekijk de hele uitgave van donderdag 8 november 1962

De Banier | 8 Pagina's

PDF Bekijken