Bekijk het origineel

Partijnieuws

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Partijnieuws

4 minuten leestijd

PROVINCIALE VERENIGING GELDERLAND

GELDERLAND D.V. zaterdag 1 december a.s., n.m. 2 uur, hoopt de Prov. Vereniging Gelderland te vergaderen in het Tahnahuis, Parkstraat 25 te Aimhem. De kiesverenigingen, welke nog geen namen voor de groslijst der Tweede kamer ingestuurd hebben, doen dit alsnog zo spoedig mogelijk. Zeer waarschijinlijk zijn op 'deze vergadering leden van het hoofdbestuur aanwezig. ledere kdesverenaging zende twee afgevaardigden. Ook leden hartelij'k welkom. Adres van de sekretaris: W. Kroon, Hoogstraat 8, Nijkerk.

STATENKRING WALCHEREN

Vergadering D.V. zaterdag 24 november a.s., n.m. 2 uur, in de bovenzaal van het kerkgebouw der Geref. Gemeente, Segeerstraat, Middelburg. De agenda vermeldt o.a. 'bestuursverkiezing en een inleiding door de heer S. W. Dey van VMssingen, getiteld: „Wat brengt de toekomst? Vrede of oorlog? " ledere kiesvereniging aende twee afgevaardigden. Alle leden worden uitgenodigd. De agenda zijn verzonden.

STATENKRING WEST-OVERIJSSEL

De Stateiikring WestOverijssel hoopt op D.V. zaterdag 17 november 'a.s. in vergadering bijeen te komen in het gebouw „Elim" te Zwolle. Aanvang 2 uur nm. Spreker: de heer L. Post, we& ouder te Urk. Veider nc^ enige huishoudelijke zaken, zoals jaarverslagen en bestuursverkiezing. Iedere aangesloten kiesvereniging zende twee afgevaardigden. Leden en belangstellenden van harte welkom. We verwachten een goede opkomst.

VERBAND VAN RAADSLEDEN IN ZUID-HOLLAND

Aan de leden wordt medegedeeld, dat D.V. op aatefPdag 17 november-a-s., n.m. 3 uur, vergadering zal zijn in het kerkgebouw van de Geref. Gemeente te Rotterdam- Zuid. Op die vergadering zal de voorzifcteT, 'de heer B. v. d. Graat, behandelen de gevolgen van de financiële verhoudingswet 1960. Vragen en voorstellen voor die vergadering worden gaarne ingewacht bij de sekretaris, A. Vlasblom, Oostsingel 141, Delft, telefoon 23601.

PROVINCIALE VERENIGING NOORD-BRABANT

D.V zaterdag 24 novem, ber a.s., n.m. 3.15 uur, in het gebouw „Rehoboth", Julianastnaat 57 te Raamsdonksveer, jaarvergadering. De kiesverenigingen wordt verzocht vóór 24 november, of op bovengenoemde vergadering, namen te noemen van personen, die zij als kandidaten voor de Tweede Kamer gewenst achten. Opgave aan de sekretoris, H. Rijkers, Heistraat 82, Sprang- Capelle. De konvokaties voor deze vergadering zijn inmiddels verzonden. Trouwe opkomst gewenst.

PROVINCIALE VERENIGING NOORD-HOLLAND

De najaarsvergadering der Noordhollandse kiesveirenigingen zal gehouden worden op D.V. aiaterdag 24 november a.s., n.m. 3 uur in Hotel „Polen", Rokin 14 te Amsterdam (10 minuten vanaf het Centraalstation). De agenda vermeldt niet alleen de gebruikelijke punten, maar ook nog een onderwerp van de heer Scholten, getiteld: ^De Staatkiindig Geref. Partij met gaven en opga.ven". Vriendelijk verzoek ik aan alle afdelingen mij één week vóór deze vergadering opgave te doen van namen voor kandidaten voor de a.s. Tweede-Kamerverkiezing. Het is de wens van het bestuur dat de vergadering getrouw zal worden bezocht.

H. MEIJER, sekretaris Zaandam, Langestraat 65 LANDELIJK VERBAND VAN STAAT­ KUNDIG GEREFORMEERDE STUDIE­ VERENIGINGEN

Ons Verband komt D.V. zaterdagmiddag 10 november a^. te Utrecht in najaarsvergadering bijeen in hotel Thalia, Stationsplein 9. Aanvang 2.15 urn-. Onze partijvoorzitter, Ds. H. G. Abma, zal refereren over het onderwerp: Art. 36, belijdenis of politiek program? wy hopen dat — naast ouderen — veel jongeren onze vergadering zullen bijwonen. Hebt u interesse, vraagt u dan een schema van het referaat aan bü het L.V.-sekretariaat Burgem. Adelaarstraat 10, Meliskerke (tijdelijk gewijzigd adres).

PROVINCIALE VERENIGING DER S.G.P. IN ZUID-HOLLAND

De aigemene vergadering der Zuid-Hollandse kiesvereen. zial gehouden worden D.V. op zaterdag 8 decmibeir a.s. in het kerkgeb. der Ger. Gem. Rotterdam Z. ingang 's-Grawendeelstraat. .tenvang 2.30 uur. De agenda vermeldt o.a. een slotwoord van Ds. M. C. Tanis, Chr. Geref. predikant te Barendreciht. Vragen en voorsteiUen voor deze veirgadening, alsmede de namen der kandidaten voor die a.s. Tweede Kamerverkieziing (zie Banier no. 39 van 4 oktober, en aitiikel 10 van het Partijstaituut) worden ingewacht bij de sekretaris, A. Vlasblom, Ojstsir^el 141, Delft, tel. 23601. AlJe leden van die partij hebben tot deze vergademing toeing.

PROVINCIALE VERENIGING ZEELAND

D.V. zaterdag 8 december a.s., n.m. 2 uur, in „Sohuttershof" te Goes, jaarvergadeirmg. De kiesverenigingen wordt verzocht vóór 1 december a.s. namen van personen, die zij als kandidaten voor d© Tweede Kamer gewenst achten, op te geven aan de seikr., C. Boender, "RioJen, Molenvlietstraat 40.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 8 november 1962

De Banier | 8 Pagina's

Partijnieuws

Bekijk de hele uitgave van donderdag 8 november 1962

De Banier | 8 Pagina's

PDF Bekijken