Bekijk het origineel

Jeugd

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Jeugd

5 minuten leestijd

VOOR DE

OOM KOOS

Beste neven en niöhten, Voordat we de nieuwe raadsels geven, aullen we eerst de oplossingen vemÏBiden van de 'raadsels 'der opgaven 725 tot en 'met 728. Hier volgen ze:

OPGAVE 725

Jongeren: 1. En daar was een man van Zora, luit ihet igesJodht eens Daniets, wdens naam was Mamoah Owooinig, Noaoh, winter, steen, Dina, Sem, zes, 'talen westen, maand. Heer, Saliara, Eva, m-aan, Asa). 2. Mattheüs. 3. JoQs de zoon van Joahaz (Javan, Jona, had, zes, zoon, zou). Oiuderen: 1. iDoch wij allen zijn als een onirekie en al'le onze gereohtdgiheden zijn als een wegwerpelijik kleed (d'waashedd, dwaze, wijze, rij'k, zonen, Henooli, pijlen, keel, rijst, negen, ei, leger, geel, leen, alle, neen, lont). 2. Habakiik, Numerd, Ezra.

Opgave 726

Jongeren: 1. Laat mij tooh oplezen en aren bij "de garven verzameden aoJ: öeir de (maaiers (Lamedh, Mialeacllii, vijgen, ijzer, tranien, veraenen, Abraim, 'd'oop, tedere, stol, amen). 2. Ik zal U 'loven ander de volken. 3. De last van Ninevé (vast, leven, Dina, en). Ouderen: 1. Wee, wee, wee degenen, die op 'de aarde wonen (één, woede, dienen, paard, weg, wenen, 2 x e). 2. Ellcana een zoon van JeroJiams (Ezra, Joel, Haman, tsnoek, neo). 3. Het ilddit ds voor de reohtvaardige gezaai'd en vrdijkheiid voor 'de oprechte (redbt, igroet, hert, Noaoh, hert, Zadok, Gehaai, Vasti, dood, leven, ijver, Naihor, Eli, 'Dawid, citer, D.V., p).

Opgave 727

Jongeren: 1. Maar in dit alles zijn wij meer dan overwuimi'aars (ijdel, dwaas, Simeon, mijn, raven, ziel, Moria, tranen). 2. Nehemia zoon van HachaJja '(hoon, neven, Jaël , Ahazia, Oham). 3. Damaiscus (Demetrius, Amazia, Mozes, Abraihiam, satan, Oomeldus, Uz, Simeon). Onderen: 1. Weest 'blij'de met mij, want Ik heb 'mijn schaap gevonden, dat verloren was ('Haman, maaiiden, palen, wijs, 'bloed, twisten, stijven, ijver, iCorach, gewin, met, baid). 2. Gij alleen 'keot het hart van de kinderen der mensen. 3. Nereüs, Tertdus, Amplias.

Opgave 728

Jongeren: 1. Toen kwam ik tot de landvoogden aan gene zijde der rivier en gaf hun de brieven des 'koniogs (wandel, Ketura, zeven, vijf, vorsten, Dothan, Gesem, brood, kinderen, geneigd, 'knieën, Gideon, Ada, d). 2. Poratha (Petrus, Obed, Rhode, Amram, Tarsen, Hagar, Acihab). 3. En de engel gang weg van haar. Ouderen: 1. Wamt de mens was meer dan veertig jaren oud. 2. Abarim '(Joaua, Kaleb, Zefanja, Potifar, Omri, Jerobeam). 3. Want gij bouwt 'de graven der profeten op en iveraiert de graftekenen der rechtvaardigen (Safan, verworpen, rijken, Rachab, goud, 'wonderen, getreden, veertig, petra, dertien, geeft, vat, d). Thans volgen de nieuwe raadsels van

OPGAVE 732

Jongeren:

1. Een 'tekstgedeelte "uit (het boek Deuteronomium bestaa/t uit 53 letters. Zoek 'dit tekstgedeelte met behiïlp der na^rol- 'gende gegevens: Gij zijt al mijn 29 18 4 43 53 gewend (Ps. 135—140). 'Kan ook een vijgeboom 11 16 14 1 37 27 voortbrengen? (Jak. 3). Psalmzingt Hem met de 17 22 49 33. Gelij'k een gespeend 'kind bij zijn 35 21 7 51 20 3. Noem mij niet Naomi, maar 13 5 31 15. Er waren in 'de 'dagen van EMa vele 42 2 19 41 29 30 38 in Israël (Lukas 2—5). Dat gij Mijn vooithoven 46 39 10 8 50 23 26 40 zoodt (Jesaja 1). En in 24 44 48 52 36 is Zijn hut (Ps. 74—77). De Leeuw uit de 32 12 34 45 van Juda. Ik heb veel volk in 'deze 32 25 5 6. 28 47 is een ander woord voor do. 9 moet geraden worden. 2. Noem de naam vain a. de eerste doodslager. 'b. een dal bekend om zijn diruiven (O.T.). c. de akkers des bloeds. d. de vrouw van Abrahami na Sara's dood. e. Blia's opvol'ger. f. 'de hoveling bij wie Jozef in dienst kwam. g. de weggelopen slaaf van Filemon. Welke naam vormen de tvreede letters ider geivraagde namen?

Ouderen:

1. Maak door een andere rangschikking 'der 'letteiTS van: HOMBERIJ'ZENBEDOESTWEG- HHDEN een tekstgedeelte voorkomend in 2 Petrus 1 na heit 12e vers.

2. Een tekstgedeelte 'Uit het boek Spreuken bestaat uit 61 letters. Welk tekstgedeelte wordt bedoeld als het •volgende bekend is: Hoe is het 9 11 22 52 goud zo verdonkerd. 50 36 19 1 61 ds een andere naam 'voor Petrus. Gefbruik de 26 39 21 51 17 53 13 niet tot een deksel der boosheid. Thomas zedde: 15 31 56 Heere en 15 31 56 God. 16 48 34 44 29 55 45 zijn waterstanden. De 'tong wordt in de brief van Jakobus vergeleken bij een 10 14 58 2. Die in de 35 18 3 33 60 woont, zal 'ladhen. Wie tot Mij 12 40 30 37, zal Ik geenszins uitwerpen. De 54 4 27 42 is verslonden tot overvwinning. Ik zag 'Uit de zee een 47 59 7 49 25 opkomen. Op 24 6 41 20 zal 'ik mijn sdhoen 'werpen. Zet een 32 5 46 aan uw keel. 43 23 is een muaieknoot.

De oplossingen van de raadsels deir opgaven iw 'tot en met 732 kunnen worden ingezonden bij Oom Koos, postbus 2019 te Utrecht.

OOM KOOS

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 8 november 1962

De Banier | 8 Pagina's

Jeugd

Bekijk de hele uitgave van donderdag 8 november 1962

De Banier | 8 Pagina's

PDF Bekijken