Bekijk het origineel

Buitenlands overzicht

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Buitenlands overzicht

4 minuten leestijd

Wat verwacht werd, is geschied. De partij van president De Gaulle heeft bij 'de tweede ronde wederom belangrijke winst geboekt. Deze partij, de UNR, heeft hierdoor wel niet zelf de meerderheid to 'de nationaJe vergadering gekregen, maar wel kan zij rekenen op de steun van een nieuwe 'groepertog van onafhaukelij ken, 'die ook vóór president De 'Gaulle is. Zodoende beschikken : de aanhangers van De Gaulle gezamenlijk O'ver 'de 'abso'lute meerderheid. De Gaulle kan dus verwachten 'dat elk wetsvoorstel, dat 'door zijn regerto'g wordt ingediend, zal worden 'aangenomen, zodat zijn positie wel zeer verstevigd is. Er zijn aan deze ovecwtontog echter ook niet te miskennen scha- 'duwzij'den verbonden. Eén van deze is wel, dat 'de socialisten 'door de verkieztogsak'ties van de liaatste weken naar 'de kommunlsten zijn toegedreven. Waar de socialisten geen kans hadden gekozen 'te worden, stelden zij geen kandidaten en wekten zij de kizers op om op 'de kommundsten te stemmen, en omgekeerd 'de'den de kommunisten dit waar zy geen kans hadden.

Deze koalitie tussen social isten en kommunisten 'doet 'dus wel sterk denken aan de herlevtoig van 'het vroegere volksfront. Het aiet er niet naar uit 'dat deze 'koalitie 'beperkt zal blijven tot 'de anlangs plaats gevo-nden hebbende vepkieatogen. VeeSeer is te duchten 'dat zij de samenwerk'tog zuUen voortzetten. Eén 'der sociialistische 'oud-ministers verkiaairde reeds, dat to 'de afgelopen weken vele misverstanden tussen 'de socialistische en de kommunistische partij uit 'de weg zijn geru> imd en 'dat er ruimte blijft voor kontakten to de toekomst. Zo lang De Gaulle aan toet 'bewtod blijft, zal de 'samenwerkitog 'dus zeker 'wel worden voortgezet. Of dit nog lang zal duren, vaut niet met ze'kerheid te zeggen. De vorige week was to 'de pers te lezen, dat De GauUe van plan zou zijn aan te 'blijven tot 1966. Hij zou zich dan niet meer herkiesbaar stellen. Wie hem dan zaJ moeten opvolgen, 'hangt nog to de lucht. 'Het zal 'de UNR wel igrote zorg 'baren, want een figuur als De Gaulle, 'die 'Over zulk een igrote tovloed bèischdlkt, zal niet licht te vinden zijn.

In Duitsland is het in de laatste weken to regeringskringen verre van roos'kleuriig gesteld. Het is daar namelij'k tussen de partijen, die in de regertog vertegenwoordigd zijn, op een hooglopende ruzie uitgelopen. De persoon, die daartoe aanleidtog gaf, is 'de minister van defensie, Straiiss. Deze heeft namelijk arrestaties laten verrichten tot to Spanje toe, waarvan zijn kollega, de liberale mto'ister van justitie, niets af wisit. Daarentegen was dit v/el bekend aan 'de staatssekre'taris van justitie, die met Strauss tot de christen-'demokraten behoort. Deze arrestaties golden reda'kteuren van het weekblad „Der Spiegel", waarm stukken hebben gestaan, waarto staatsgeheimen zouden verm'ei'd 'zijn, zodat hiertoij van lamidverraad sprake zou zijn. Of dit inderdaad zo is, is een zaak van de rechterlijke macht, die behalve redakte'uren o'Ok enkele hoge militairen heeft laten arresteren. Van Aderuauer was het echter verre van behoorlijk cm 'de uitgever van landverraad te besdhuldligen voordat er tegen hem leen aanklacht was ingediend. Het liep met de ruzie tussen 'de liberalen en Strauss tensl'ot'te zó 'hoog, dat de liberale ministers hun 'Ontslag aanboden en dat de christen-'demokraten ook hun portefeuilles ter beschikking stelden, zodat er een regeringskrisils ontstond, 'die Adenauer moest fcrachiten op te lossen. Gemiakkelijk zal dit niet zijn, vooral nu Strauss bij 'de laatstgehouden lan'ddagverkiezto'gen to Beieren met zijn party, 'de C.S.U. (Christeiyk Sociale Unie), 'de absolute meerderheid behaald heeft en men hem niet gema'kkeiyk zal kunnen passeren. Tussen Adenauer en Strauss zal 'de verhou'ding er echter 'OO'k al niet beter op geworden zyn nu Strauss heeft be'kend gemaakt dait Adenaiier van aUes wist en ér zelfs zy n igoedkeuritog aan heeft geheolit dat buiten 'de minister van justitie om gehande'l'd werd. Adenauer heeft dilt echter weer perttoent ontkend. Wellicht is er de volgende week meer licht to 'deze zaak gekomen, ook al omdat op 5 'december een motie der socialisten to toe'hande- Itog komt, die tegen Strauss gericht is.

In Indiia wil men van 'de voorstellen van China om te gaan onderhandelen nog niet veel weéen. Van Amerikaanse en Engelse zy'de wordt ech'ter al het mogeiyke 'gedaan om India te bewegen de wapenstilstand niet te verbreken, 'daar men zeer goed beseft 'dat als het er op aankomt, Indiia 'tegen Ohma niet opgewassen zou zyn. Ook is er door vertegenwoordigers van genoeoi'de landen sterk by India op aanigedrongen om met PaJkistan tot een akk'Oord te komen aangaande Kasjmir, daar het anders wel eens zou kunnen 'getoeoinen 'dat Paki'stan zich van het westen zou afkeren en met Ghtoa tot een akkoord zou 'komen. India blijkt de noodzakeiykheid hiervan te hebben to'gezien, zodait deze twee landen idichter by elkaar zyn gekomen 'dan 'Ooit na 1947 het geval was.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 6 december 1962

De Banier | 8 Pagina's

Buitenlands overzicht

Bekijk de hele uitgave van donderdag 6 december 1962

De Banier | 8 Pagina's

PDF Bekijken