Bekijk het origineel

Officiële herdenking overlijden Prinses Wilhelmina

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Officiële herdenking overlijden Prinses Wilhelmina

5 minuten leestijd

Tweede Kamer

Bij het begin der vergadering van de Tweede Kamer deed de voorzitter Dr. Kortenhorst mededeling van het overlijden van Prinses Wllhelmina om vervolgens een herdenkingstoespraak te houden.

Hij herinnerde hierin aan de titel van het door de overledene niet zo lang geleden geschreven en uitgegeven boek: Eenzaam maar niet alleen. . . .

Daarna wees hij er op, dat nu zoveel te meer uitkomt, "welk een grote plaats Zij in de harten van haar volk heeft ingenomen. De hoogtepunten van haar leven, aldus de voorzitter, waren ook de onze, de vreugde van ons geluk werd door haar gedeeld, de nood der tijden werd door haar sterke geest geleningd en mede door haar overwonnen. Zij was een voorbeeld van wat moed vermag, een vrouw, vele mannen te sterk, maar ook een tedere landsmoeder, die treurde met de treurenden en blij was met de blijden. Haar naam, zo sprak Dr. Kortenhorst, zal tot in lengte van tijden voor ons volk in gezegende herinnering blijven.

De minister-president, Prof. de Quay, sprak vervolgens namens de regering. Hij zei, dat hij in de vroege ochtenduren het bericht van het overlijden had vernomen en voor de radio alsmede in de Eerste Kamer reeds eerder woorden van rouw had gesproken.

In de Tweede Kamer wilde hij speciaal nog wijzen op enkele eigenschappen van de overledene, die hem in zijn persoonlijk kontakt met haar hadden getroffen, o.a. hierop neerkomend, dat, ofschoon zij was opgevoed in de hoftradiities van de 19e eeuw, zij zich wist te verheffen boven de onpersoonlijke uitoefening van haar hoge ambt, waardoor zij de wezenlijke betekenis van het koningschap tot uitdrukking had gebracht.

Hierna stelde de voorzitter voor aan H.M. de Koningin een adres van rouwbeklag te doen toekomen. Daartoe benoemde hij een kommissie, bestaande uit de voorzitters van alle Kamerfrakties, om de tekst van het adres vast te stellen. Daarna werd de vergadering gesloten.

Op 29 november kwam zij nog kort bijeen om de leden de gelegenheid te geven zich, indien dit werd gewenst, over het ontwerp-adres uit te spreken. Dit ontwerp was reeds gedrukt en aan de leden toegezonden. Niemand verlangde echter het woord, zodat het met algemene stemmen was aanvaard. Op een nader tijdstip zal het Hare Majesteit de Koningin door de voornoemde kommissie ter hand worden gesteld. Het adres luidt als volgt:

Mevrouw, Ontroering heeft zich van het Nederlandse volk meester gemaakt bij het vernemen van het overlijden van Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Wilhelmina. Alom heerst droefenis over het heengaan van een edele Vrouw, die Haar leven in dienst van ons land heeft gesteld. Groot is het leed dat Uwe Majesteit getroffen heeft nu Gij Uw geliefde Moeder moet missen. De Tweede Kamer der Staten-Generaal geeft eerbiedig uiting aan de innige deelneming van haar leden in Uw verlies.

Naast droefenis gevoelt het Nederlandse volk grote dankbaarheid voor al hetgeen Hare Koninklijke Hoogheid ben behoeve van Nederland heeft verricht. Zij was niet alleen een voorbeeld van plichtbetrachting, maar ook een symbool van onze nationale eenheid. Haar ongebroken moed in de jaren, waarin Zij in ballingschap heeft gestreden voor het voortbestaan van onze Natie, heeft de liefde en bewondering voor Haar nog versterkt. Meer dan ooit bleek in die jaren, hoe hecht de band was, die Vorstin en Volk verbond.

Uwe Majesteit wete zich geschraagd door de zekerheid, dat het Nederlandse volk Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Wiilhelmina met eerbied en liefde zal blijven gedenken.

Troost moge Uwe Majestelt vinden in de aanvaarding van Gods alwijs bestel en in het medeleven van Uw volk.

In de Eerste Kamer

hield de voorzitter. Mr. Jonkman, een toespraak. Evenals in de Tweede Kamer waren ook hier bijna alle ministers en staatssekretarissen aanwezig benevens de gevolmachtigde ministers van Suriname en de Antillen. Alleen de ministers Zijlstra, Visser en Luns waren verhinderd aanwezig te zijn wegens verblijf in het buitenland.

Mr. Jonkman bracht in herinnering, dat Prinses Wilhelmina 58 jaar Koningin was geweest, waarvan 8 jaar onder het regentschap van Koningin Emma. Ze werd geboren in 1880, toen Nederland in een periode van opgang verkeerde. Hierna gaf Mr. Jonkman een kort historisch overzicht van de regering van Koningin Wilhelmina, waarbij in het bijzonder gewezen werd op de twee wereldoorlogen, die zij meemaakte, waarvan de laatste voor haar het meest ingrijpend was doordat zij het noodzakelijk achtte in ballingschap te treden om zodoende in den vreemde voor haar land werkzaam te kunnen zijn. Zij was de hoedster van onze vrijheden in voor- en tegenspoed, in tijd van vrede en oorlog. Vervolgens bracht hij in herinnering, dat het ons volk als een slag had getroffen, dat zij in 1948 afstand deed van de troon, wat echter een bewijs bleek - te zijn van de hoogste wijsiheid in haar beleid. De voorzitter besloot zijn toespraak met eerbiedige bewijzen van hartelijke en oprechte deelneming aan de Koningin, Prins Bernhard en de Prinsessen.

De minister-president, Prof. de Quay, beantwoordde de rede van Mr. Jonkman namens de regering. Hierna werd op voorstel van Mr. Jonkman besloten de algemene politieke beschouwingen over de rijksbegroting te schorsen en ze voorlopig uit te stellen tot dinsdag 4 december. In de Tweede Kamer had Dr. Kortenhorst gezegd dat de agenda eerst na de begrafenis verder zou worden afgewerkt. Een dag latar echter, op 29 november, deelde hij mede, dat na overleg met de minister-president en het seniorenkonvent besloten was om de Kamer op 4 december weder bijeen te roepen ter hervatting van de werkzaamheden.

Ook in deze kolleges werd Prinses Wilhelmina herdacht. In de Raad van State was het de vice-voorzitter, Prof. Beel, die een toespraak hield.

In de Staten van Zuid-Holland

werd dit 29 november gedaan door de kommissaris der Koningin in Zuid-Holland, wiens toespraak door één der Statenleden werd beantwoord. Daarna las de griffiier het adres van rouwbeklag voor, dat aan H.M. de Koningin zou worden gezonden.

In de andere provinciën vond een soortgelijike plechtigheid plaats, doch niet alle op dezelfde datum. Voorts hielden de burgemeesters der onderscheidene gemeenten herdenkingstoespraken.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 6 december 1962

De Banier | 8 Pagina's

Officiële herdenking overlijden Prinses Wilhelmina

Bekijk de hele uitgave van donderdag 6 december 1962

De Banier | 8 Pagina's

PDF Bekijken