Bekijk het origineel

Een woord tot de jonge kiezers

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Een woord tot de jonge kiezers

5 minuten leestijd

De kiesgerechtigde leeftyd is by de a.s. Tweede Kamerverkiezing nog 23 jaar. Er zullen er heel wat zyn, die dan voor het eerst gaan stemmen. Tot hen, maar ook tot de andere jonge kiezers, wensen wy een kort woord te richten.

Allereerst wiUen wy hen op het hart drukken, dat het deelnemen aan deze verkiezing een zeer gewichtige handeling is. Met zyn stem toch drukt men uit hoe men ons land geregeerd wenst te zien. Dat daarby Gods Woord niet opzy gezet mag worden, zal voor iedere jonge kiezer wel duideiyk zyn. Dat Woord toch leert ons nadrukkeiyk, dat de overheid Gods dienares of stedehouderes op aarde is. Er is toch geen macht dan van God en alle machten, die er zyn, die zyn van God geordineerd. Hieruit volgt al direct, dat wie met en by Gods Woord is opgevoed, zyn stem niet mag uitbrengen op een party, die de overheid louter als een menseiyke instelling beziet en er van uitgaat, dat de overheid regeerfby de gratie van het volk in plaats van by de gratie Gods. De S.G.P. staat dit laatste voor. Uit dit regeren by de gratie Gods volgt, dat de overheid zich ook te richten heeft naar Gods Woord en wet. Partyen als die van de P.v.d.A., de V.V.D., de P.SP. en enkele pas uit de grond gestampte partyen zoals o.m. de Liberale Staatsparty (VanTlappard), het Economisch Appèl verbonden met de liberale party van Vrye Burgers (ook wel de belastü^party genoemd) en nog andere heel kleine partyen aanvaarden dit niet.

In plaats van met Gods Woord en wet, stellen deze partyen, dat de overheid enkel en aileen te rade moet gaan met het verstand en het geweten. Nu moet zeer r zeker het verstand worden gebruikt en tegen zijn geweten mag niemand Ingaan, mits dit geweten maar goed functioneert. We hebben echter te bedenken, dat 's mensen verstand door de zonde verduisterd is en dat ook het geweten de invloed van de zonde heeft ondergaan en nog dagelijks ondergaat. Op verstand en geweten alleen kan en mag dus niet worden afgegaan. Beide behoren ondenvorpen te zijn aan Gods oifeilbaar Woord. Nu is het toch duidelijk, dat, om maar een enkel voorbeeld te noemen, het toelaten van de lastering van Gods Naam volgens dat Woord door de overheid beslist niet m^ag worden geduld. Tooh is de regering van ons land hierin nalatig. Geen der partijen, behalve de S.G.P., wil de godslastering als zodanig strafbaar stellen. Een antirevolutionair Eerste Kamerlid zei eens in verband met deze aangelegenheid, dat de overheid zich niet mag mengen in de verhouding tussen God en mens. Iemand mag volgens deze dwaze stelling dus maar vrijelijk in het openbaar God lasteren zonder dat de overheid hiertegen optreedt en de bedrijver van dit grote kwaad straft. Zijt ge het er niet mee eens, jonge kiezers, dat zulk een stelling lijnrecht tegen Gods Woord ingaat en moet ge niet toestemmen, dat het stemmen op een party, die zulk een beginsel voorstaat, de toets van Gods Woord niet kan doorstaan? Zo ja, en dat mogen we toch verwachten van alle jonge kiezers, die van jongsaf in Gods Woord onderwezen zijn, dan kan het niet anders, of ge stemt 15 mei a.s. op

No. 1 van lijst 7

Dit kunt ge temeer doen, omdat de S.G.P. Kamerleden er het bewijs van hebben geleverd ook de stoffelijke belangen te behartigen. De S.G.P. komt tot u wel niet met allerlei schoonklinkende beloften, zoals andere partijen dit zo vaak doen. Koeien met gouden horens en allerlei voor het vleselijk verstand begeerlijke zaken worden soms voorgespiegeld, waardoor velen zich laten verleiden op één van die partyen hun stem uit te brengen. De listige vogelaar heeft daarmede dan zijn doel bereikt, want het is hem om de stem te doen.

Of al die beloften ingelost kunnen worden, dat is voor hem een zaak van latere orde. Meermalen komt er niets van terecht en de kiezers zijn na enige tijd al die beloften al weer vergeten. Rijke beloften te doen is altijd heel gemakkelijk, maar het komt op de vervulling er van aan. Zo kan men wel grote welvaart voorspiegelen, als men maar op die of die party stemt, maar wie kan zulk een belofte werkelijk nakomen? Hoe weinig behoeft er niet te gebeuren of in plaats van welvaart komt er een grote malaise in het bedryfsleven. Zie maar eens naar de K.L.M. Wat is die maatschappü al niet verheerlijkt geworden in de loop der jaren. Het ging steeds hoger op, totdat er het vorige jaar de klad in kwam. Directieleden werden ontslagen of namen ontslag, onder wie de president-directeur, en om kort te gaan, het verlies over 1962 loopt in de tientallen miljoenen. Neen, niemand kan welvaart beloven. Daarin zyn wy diep afhankeUjk van Hem, Die alle dingen bestuurt, Die arm maakt en rijk. Die vedhoogt en Me vernedert. Als HU Zyn oordelen op aarde zendt, wie zal ze dan kunnen keren? Daarom, nogmaals, jonge kiezers, ga niet af op allerlei schoonklinkende beloften en voorspiegèlingen, niaar ga te rade met Gods Woord, dat de allerrykste beloften Voor tyd en eeuwigheid voor lichaam en ziel bevat.

Dit doende kan er geen twüfel over bestaan op welke party ge uw stem uitbrengt. Dan is er voor u maar één mogelijkheid, nameiyk de S.G.P., die voorstaat, dat het land onvoorwaardelijk naar Gods wet behoort te worden geregeerd.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 9 mei 1963

De Banier | 8 Pagina's

Een woord tot de jonge kiezers

Bekijk de hele uitgave van donderdag 9 mei 1963

De Banier | 8 Pagina's

PDF Bekijken