Bekijk het origineel

Buitenlands overzicht

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Buitenlands overzicht

6 minuten leestijd

De Verenigde Staten van Noord- Amerika zijn de laatste weken herhaaldelijk in het nieuws geweest. De rassenscheiding, waarover Zuid- Afrika zo herhaaldelijk wordt aangevallen, was daarvan één der oorzaken. Niet zo heel lang geleden deden zich reeds gevallen voor, waaruit ten duidelijkste bleek, dat er in de zuidelijke staten van de Verenigde Staten nog steeds ernstige tegenstellingen bestaan tussen de blanke en de zwarte bevolking, maar de laatste tijd namen deze tegenstellingen wel zeer scherpe vormen aan. In de staat Alabama kwam het zelfs tot een hevige uitbarsting. Aanleiding hiertoe waren bomaanslagen, welke door blanke Amerikanen werden verricht en ten doel hadden het verblijf van de negerleider Ds. King en het hoofdkwartier van de negeractie te verwoesten.

Deze bomaanslagen waren het sein voor de woedende negers om hun aanvankelijk vreedzame acties te staken en handelend op te treden, zy trokken onder het uiten van felle protesten door de straten, waarby botsingen ontstonden met de politie. De negers lieten het namely k niet by het uiten van protesten, maar zy begonnen auto's en gebouwen in brand te steken, alsook winkels te plunderen. Tenslotte zag president Kennedy zich genoodzaakt in te grypen. Hy zond een troepenmacht van 3000 federale militairen naar Alabama om zo nodig te kunnen ingrypen. De gouverneur van genoemde staat, Wallace geheten, was hierover zeer verstoord. Hy beschuldigde de president by het hooggerechtshof zelfs van schending van de grondwet. Desniettemin kreeg Wallace enkele uren nadat hy deze beschuldiging had uitgesproken, bezoek van Kennedy, die even poolshoogte er van kwam nemen hoe het in Alabama gesteld was. Daartoe maakte hy met Wallace een helicoptervlucht boven het onrustige gebied. In Tennessee, waar evenals in de hoofdstad Birmingham ook rassenrelletjes hadden plaats gevonden, hield Kennedy een toespraak, waarin hy zeide dat het Amerikaanse volk en de gehele wereld met afkeer en bezorgdheid de gebeurtenissen in de staat Alabama hadden gadegeslagen.Hy verklaarde voorts, dat de rechten van de negers steeds uitgebreid zullen worden, totdat alle Amerikanen geiyke mogeiykheden en een zelfde vryheid bezitten op grond van de wet.

Dat deze toespraak by gouverneur Wallace, die een sterke voorstander van de rassenscheiding is, niet in goede aarde viel, laat zich denken. Zodra Kennedy dan ook de terugreis had ondernomen, maakte hij bekend, dat hy het volgend jaar de candidatuur van Kennedy voor het presidentschap niet zal steunen. Kennedy hield echter voet by stuk. Op een persconferentie, na zyn terugkeer in Washington, verklaarde hy de gerechteiyke uitspraak waarby het bestuur van de universiteit van Alabama wordt verplicht twee negers tot de universiteit toe te laten, te zullen doen naleven. Dit ging dus rechtstreeks in tegen de woorden van Wallace, die had gezegd dat hy desnoods persoonlijk de toelating van de negers zou tegenhouden.

De Verenigde Staten hebben de wereld ook nog ander nieuws bezorgd. Door één der voor de ruimtevaart uitgekozen mannen, nameiyk majoor Gordon Cooper, werd een ruimtevlucht uitgevoerd, waarbij hij op grote hoogte 22 omwentelingen om de aarde maakte. Cooper vestigde hiermede een nieuw Amerikaans ruimterecord op zich, want zijn voorganger bracht het niet verder dan tot 6 omwentelingen. Met een snelheid van 28.000 kUometer per uur werden in die 22 omwentelingen maar eventjes 900.000 kilometer afgelegd. AUes liep goed af. Hij kwam volgens plan in de zee terecht by het eiland Midway in de Stille Oceaan, waar hy door een vliegdekschip werd opgenomen. Alles liep goed af, schreven wy. Het had echter ook heel anders kunnen lopen. Het had zyn leven kunnen kosten, want zo'n ruimtereis is verre van ongevaariyk. Men stelt er zyn leven door in groot gevaar, en dit is in het licht van Gods Woord nimmer te verantwoorden. De opstellers van de Heidelbergse Catechismus hebben dit zo goed gezien toen zy in zondag 40 opmerkten dat in het zesde gebod niet slechts wordt verboden zyn naaste te doden, maar onder meer ook dat men zichzelf niet mag kwetsen of moedwillig in enig gevaar begeven. Dit laatste wordt by de ruimtevaart ongetwyfeld gedaan. Tot nu toe zyn er, voorzover althans bekend is, geen doden by te betreuren geweest. Ook in Rusland niet, waar de Rus Nikolajef verleden jaar augustus zelfs 64 omwentelingen om de aarde maakte. Wie zal echter zeggen hoeveel rulmtevaarders reeds het leven er bij ingeschoten hebben? Hieromtrent tasten wij volkomen in het duister, daar de desbetreffende regeringen, vooral Rusland, zich hierover nimmer uitlaten.

Onlangs maakten wij in ons overzicht er melding van, dat Egypte, Irak en Syrië een soort van federale staat hadden gevormd, de Verenigde Arabische Republiek. Het gaat hiermede echter niet zoals Egypte's president, Nasser, het gaarne gewild zou hebben. Zowel in Syrië als in Irak zijn er namelijk partijen, die zeer beducht zijn voor de autoritaire neigingen van de Egyptische president, als hij eenmaal president van de nieuwe federatie zal zijn. Dat die partijen geen geringe macht hebben, blijkt wel uit het feit, dat nadat alle pro- Nasser ministers in Syrië hun ontslag hadden genomen, de nieuwe minister-president ook aftrad, om echter een paar dagen later terug te keren als premier van een kabinet, bestaande vrijwel geheel uit voorstanders van de zogenaamde Baath-partlj, die allesbehalve pro- Nasser gezind is, althans van een overheersende positie van Nasser niets wil weten. Het laat zich dan ook indenken, dat men in Egypte deze Baathisten-regering een groot gevaar acht voor de Verenigde Arabische Republiek.

Verder zij nog vermeld, dat er in Argentinië en in Turkije pogingen tot staatsgrepen hebben plaats gehad, welke op mislukking uitliepen. Vervolgens maken we er melding van, dat het eiland Bali ten oosten van Java opnieuw door een hevige uitbarsting van de vulkaan Agoeng Is getroffen, waarbij weer ruim honderd mensen het leven verloren en grote schade werd aangericht. Vervolgens kan worden medegedeeld, dat"de Westöuiste bondsdag het Frans-Duitse verdrag heeft goedgekeurd, nadat er aan het verdrag nog een clausule was toegevoegd, waarin wordt vastgelegd, dat aan de verplichtingen uit hoofde van de NAVO en van de verdragen betreffende de Europese gemeenschappen voorrang wordt gegeven boven hetgeen uit dit Frans-Duitse verdrag zal voortvloeien.

Tenslotte nog iets wat betrekking heeft op Indonesië, dat sedert 1 mei j.I. het bestuur over West-Nieuw- Guinea in handen heeft. Eén der Papoea's, die reeds lang tevoren neigingen toonde tot het overdragen van ^t gebied aan Indonesië, werd tot gouverneur benoemd. We doen nu maar het beste af te kijken hoe het met de ontwikkeling der bevolking onder Indonesisch bewind verloopt en wat er van het zelfbeschikkingsrecht terecht komt. Bepaalde uitlatingen aan Indonesische zijde zijn allerminst geschikt om ons gerust te stellen.

In Indonesië zelf moet nu ook Engeland het al ontgelden vanwege het streven naar een federatie van Brits Borneo met nog een paar andere gebieden in de omgeving. Er werd boycot uitgeoefend op Britse vliegtuigen, die op weg naar Australië ergens op Java brandstof plachten in te nemen, doordat de daarmede belaste Indonesiërs weigerden hiertoe hun diensten te verlenen. Voorts hebben de Chinezen in Indonesië het de laatste weken zwaar te verduren gehad van de Indonesische nozems, die hun winkels en auto's aanvielen en zelfs in brand staken. Bedenkt men dat het juist de Chinezen zijn, die de handel le­

vendig houden, dan laat het zich denken hoe dit optreden Indonesië al verder achteruit brengt, in plaats van vooruit, temeer daar de gedupeerde Chinezen van de Indonesische regering schadeloosstelling zullen eisen.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 30 mei 1963

De Banier | 12 Pagina's

Buitenlands overzicht

Bekijk de hele uitgave van donderdag 30 mei 1963

De Banier | 12 Pagina's

PDF Bekijken