Bekijk het origineel

Partijnieuws

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Partijnieuws

4 minuten leestijd

GEVONDEN EN VERLOREN OP DE PARTIJDAG

Na afloop van de Partijdag is in de zaal van Tivoli een aktetas gevonden, niet meer bevattende dan de partijrede van Ds. Abma en enkele papieren, waaruit echter de eigenaar niet is vast te stellen. Deze tas is ter drukkerij „De Banier" te Utrecht bezorgd. Wanneer de eigenaar zich bekend maakt, kan deze tas hem worden toegezonden.

De heer J.J, de Jong, Tiendweg 89, Leerdam, deelt mede dat hij op de Partij dag een brU met zwart montuur en cylinderglazen verloor. Mocht iemand deze gevonden hebben, dan gaarne aan hem bericht.

MEDEDELING PENNINGMEESTER PROV. VER. GELDERLAND

De Kiesverenigingen van de Prov. Ver. Gelderland, die nog niet de contributie over dit jaar hebben voldaan, wordt verzocht de verschuldigde contributie (f 0, 20 per lid) zo spoedig mogelijk te gireren op giro no. 1191913, tn.v. Penningmeester Prov. Ver. Gelderland M. Duifhuizen, Koningin Julianastraat 126 te Wageningen, of eventueel per postwissel aan bovengenoemd adres.

STATENKRING DELFT

STATENKRING DELFT Jaarvergadering D.V. zaterdagmiddag 12 maart a.s., aanvang 3.15 uur, i.h. Geb. d. Geref. Gem., Oosteinde 175, te Delft De lijsten van kandidaten voor de gemeenteraden en vragen en voorstellen voor deze vergadering zende men vóór 9 maart a.s. aan de sekretaris: K. Chr. Hoekstein, Dennelaan 37, Rijswijk (Z-Hi, telef. 070-119581.

STATENKRING THOLEN

De Statenkringvereniging Tholen belegt op D.V. vrijdag 18 maart a.s. in het Dorpshuis te Sint AnnSand een openbarevergadering. Spreker: de heer A. Vlasblom van Delft. Onderwerp: „Ter stembus". Aanvang 7.30 uur n-m. Gratis busvervoer. Men zie verder de advertentie in de „Eendracht-Bode" van 10 maart a.s. Komt allen!

STATENKRING HARDERWIJK-APELDOORN

D.V. zaterdag 12 maart hoopt bovengenoemde statenkring haar jaarvergadering te houden in het verenigingsgebouw naast de Ned. Herv. Kerk te Harderwijk. Aanvang 2.15 uur rLm. Agenda's wordentoegestuurd. Vragen en voorstellen aan de sekretaris, W. Kroon, Hoogstraat 8, Nijkerk. Tel. 03494-1284. Ook belangstellende leden hartelijk welkom.

STATENKRING DELFT

STATENKRING DELFT Jaarvergadering, D.V. zaterdagmiddag 12 aart a.s., aanvang 3.15 uur, i.h. Geb. d. Geref. Gem., Oosteinde 175, te Delft Vaststelling van de kandidatenlijsten voor de gemeenteraden. Elke kiesvereniging van de Statenkring Delft kan 2 stemhebbende afgevaardigden zenden. Alle belangstellende S.G.P.-leden zijn welkom! Eventuele informaties bij: sekr. K. Chr. Hoekstein, Dennelaan 37, Rijswijk (Z-H), telef. 070-119581.

PROVINCIALE STUDIEKRING „UTRECHT"

De Studiekring deelt mede dat zij D.V. vrijdagavond 18 maart as. hoopt bijeen te komen in het Gebouw Vriendenkring „Oudwijk", Brigittenstraat 1 te Utrecht te 19.30 uur precies.

Als spreker zal optreden Drs. C. H. Kleinbloesem van Rotterdam. Het onderwerp dat hij zich voorstelt voor ons in te leicfen is getiteld: „Agglomeraties en Gemeenschappelijke Regelingen". De inleider die lid van de föjnmondraad is voor de S.G.P., is met de materie dus al vrij goed bekend, hetgeen vooral voor onze gemeenteraadsleden van belang is.

Op verziek van meerdere belangstellenden onzer vorige vergaderingen hebben wij deze vergadering op vrijdagavond gesteld. De commissie hoopt dan ook dat velen deze vergadering zullen bezoeken.

STATENKRING 's-GRAVENHAGE

D.V. vrijdag 18 maart 1966 om 8 uur n.m. ledenvergadering in verband met het vaststellen van de kandidatenlijst voor de a.s. Gemeenteraadsverkiezingen in het vergaderlokaal van de Gereformeerde Gemeente van 's-Gravenhage Centrum, Breedstraat 102 (bij de Torenstraat). Alle leden van de Partij zijn hartelijk welkom.

VERBAND VAN RAADSLEDEN IN ZUID-HOLLAND

Aan de leden wordt bekend gemaakt, dat bovengenoemd vergaderenzal op D. V. zaterdag 26 maart a.s., nam. 3 uur in één der zalen van de Geref. Gemeente te Rotterdaim Zuid.

Vragen en voorstellen worden ingewacht bij de sekretaris A. Vlasblom, Oostsingel 141, Delft. teL 23601.

STATENKRING DORDRECHT

Het sekretariaat der Statenkring Dordrecht is vanaf heden J. Meydam, Horndijk 53. Leerdam. De beshiren der bij deze Statenkring aangesloten kiesverenigingen wordt verzocht hier goede nota van te nemen. Tevens wordt de besturen, die de kandidatenlijst voor de aemstaande gemeenteraadsverkiezing gereed hebben, verzocht deze zo spoedig mogelijk op te zenden aan bovenstaand adres.

JONGEREN-STUDIEVERENIGING •s-GRAVENHAGE

De Jongeren-Studiever. te 's-Gravenhage vergadert D.V. dinsdag 15 maaurt 1966 in de vergaderzaal van de Bethelkerk (Oer. Gem.) aan de Leyweg-hoek Steenwijklaan. Aanvang 8 uur.

De heer G. Roodbeen te Rijswijk houdt een inleiding over „Staatkundig Gereformeerd toen en nu". Daarna discussie. Belangstellenden van 18 tot 35 jasir welkom.

OVERIJSSEL

Het Verband van vertegenwoordigers der S.G.P. in enig overheidcollege in Overijssel, benevens degenen, die in dienst van het rijk, f )rovincie, gemeente en semi-overheidsinsteling werkzaam zijn, zal vergaderen op D.V. zaterdag 26 maart a.s., om 2 uur precies in de bovenzaal van het gebouw „Elim" aan de Jufferenwal te Zwolle.

De agenda bevat o.m.: Opening door de voorzitter, Ds. P.J. Dorsman. Inleiding door de heer H. J. Held, lid van de gemeenteraad van IJsselmuiden, onderwerp: Financiën en belastingen, naar aanleiding van artikel 12 van het gemeenteprogram der S.G.P. Alle gemeenteraadsleden en voorts ieder die tot bovenvermelde categorie behoort, wordt vriendelijk uitgenodigd deze vergadering te bezoeken.

WOERDEN

Secretaris der Kiesvereniging is thans de heer T. P. Hubert, Leidsestraatweg 64 II, Woerden. Penningmeester is thans de heer M. G. V. Esterik, Singel 20, Woerden.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 10 maart 1966

De Banier | 8 Pagina's

Partijnieuws

Bekijk de hele uitgave van donderdag 10 maart 1966

De Banier | 8 Pagina's

PDF Bekijken