Bekijk het origineel

De a.s. Gemeenteraadsverkiezingen

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

De a.s. Gemeenteraadsverkiezingen

4 minuten leestijd

1.

De verkiezing van de gemeenteraadsleden zuUen D.V. op woensdag 1 juni a.s. gehouden worden.

Het is duidelijk dat deze voor iedere gemeente van groot belang zijn. Van de uitslag toch hangt af wie er in de raad als leden gekozen zullen worden en evenzeer voor een heel groot deel uit welke personen het college van wethouders, dat het dagelijks bestuur der gemeente uitmaakt, straks zal bestaan.

Bij raadsverkiezingen speelt gewoonlijk het persoonlijk element een zeer sterke rol. Het is daarom helemaal niet zeker, dat thans de Boerenpartij en de P.S.P. weer zulk een grote winst zullen behalen als het geval was bij de laatste Statenverkiezingen. De ervaring heeft toch geleerd, dat de stem der kiezers over het algemeen maar al te zeer wordt bepaald door de persoonlijke voorkeur, die men voor een bepaalde kandidaat heeft. Debeginselen waaruit de kandidaat leeft en zich dienovereenkomstig in de raad gedraagt, worden helaas maar al te vaak uit het oog verloren.

Bij geen enkele S.G.P.-er behoort dit echter voor te komen. Deze heeft zich ook bij de verkiezing van de gemeenteraad naar zijn beginsel te richten. Hij heeft er deswege nauwkeurig acht op te geven of de kandidaat als gemeenteraadslid zich naar Gods Woord en wet zal gedragen. Is dit het geval dan is daarop Gods zegen te verwachten, welke ook voor elke gemeente onmisbaar is.

Dit wordt helaas maar al te dikwijls vergeten, vooral in deze tijd van welvaart. Maar al te .veel ziet men bij gemeenteraadsverkiezingen naar de mens, terwijl men toch boven alles op de Heere en Diens Woord heeft te letten.

Wie het toch van de mens verwacht, komt daarmee bedrogen uit, terwijl nog nooit iemand met Gods Woord bedrogen is uitgekomen. Daarom behoort er scherp acht op te worden geslagen of |^de kandidaat voor de gemeenteraad zich naar Gods Woord begeert te richten.

Er komen toch in de vergaderingen van de raad der gemeente meermalen onderwerpen terbehandeling, waarbij het beginsel de doorslag moet geven als het op een stemming aankomt. Men denke maar aan de heUiging van en de rust op des Heeren dag. Hoe vaak komt het niet voor, dat raadsleden hierbij zich niet allereerst de vraag stellen wat Gods Woord eist, maar dat men te rade gaat met de bevolking. Wat er bij de laatste opvatting van de eis Gods terecht komt, behoeft geen nader betoog.

Nu wordt er in brede kringen wel gezegd, dat aan Gods zegen alles gelegen is, maar er wordt heel dikwijls bitter weinig naar dat gezegde gehandeld. Vele gemeenteraadsleden, die dit gezegde in de mond hebben, zien er toch geen bezwaar in, hun stem er voor uit te brengen dat des zondags op gemeentelijk terrein de sport wordt beorfend, menigmaal zelfs sportwedstrijden worden gehouden, terwijl dit toch als het gemeentelijk terrein betreft, verhinderd zou kunnen worden. Op zulk een handelwijze kan echter nooit Gods zegen rusten, daar toch in het vierde gebod van overheid en onderdaan zowel de heiliging van Gods dag als de rust daarop wordt gevorderd.

Dit is volstrekt niet het enige punt, waarbij het gezag van Gods Woord in het geding is. We denken bijvoorbeeld aan het vloeken, dat onder ons volk zo veelvuldig voorkomt. Voorts aan de openbare eerbaarheid en aan het toekennen van subsidies, welke meermalen bij besluit van de meerderheid van de raad der gemeente worden toegekend aan allerlei instellingen, op welker werkzaamheden de zegen des Heeren niet rusten kan. Vooral in grotere gemeenten waar instellingen als toneelverenigingen en dansgezelschappen, omhethierbij maar telaten, gewoonlijk met gelden uit de publieke kassen, ook die der gemeenten, worden gesteund.

Wie zijn stem daartegen verheft, kan gewoonlijk op zeer weinig bijval van de andere raadsleden rekenen. Ja, menig raadslid der S.G.P. wordt vanwege zijn beginsel door de andere raadsleden met de nek aangezien, zodat hij bij stemmingen geheel alleen staat. De positie van een S. G. P.-raadslid is dan ook, als hij onverbloemd voor het beginsel opkomt, uiterst moeilijk. Dit mag door iedere kiezer, die Gods wet in het bestuur zijner gemeente wenst geëerbiedigd te zien, wel steeds bedacht worden en ook een reden voor hem zijn om zijn stem niet uit te brengen op een andere partij, omdat een bepaalde kandidaat van die partij hem aantrekt, maar op de S.G.P., die het beginsel voorstaat, dat het bestuursbeleid der gemeente onvoorwaardelijk behoort gericht te worden naar Gods Woord en wet.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 19 mei 1966

De Banier | 8 Pagina's

De a.s. Gemeenteraadsverkiezingen

Bekijk de hele uitgave van donderdag 19 mei 1966

De Banier | 8 Pagina's

PDF Bekijken