Bekijk het origineel

GRAF OF OVEN?

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

GRAF OF OVEN?

5 minuten leestijd

Enkele gedachten over de lijkverbranding

6 (Slot)

Uit de behandeling van de motie-Scheps in de vaste kommissie voor Binnenlandse Zaken werd reeds duidelijk, dat de rhotie na de akkoordverklaring van de K.V.P. met grote stemmenmeerderheid zou worden aangenomen.

We zullen nu het Kamerdebat niet uitvoerig de revue laten passeren, maar zijn wel benieuwd naar het standpunt en de motivering van de A.R. fraktie, daar deze bij de voorbespreking een slag om de arm gehouden had.

Ook bij de behandeling in de Tweede Kamer sprak namens de A.R. fraktie de heer Schakel.

Hij sprak aldus: „Ook onder de voorstanders van begraven is het in konfesso, dat de vorm van lijkbezorging in geen relatie staat tot de wederopstanding des vleses, noch in negatieve, noch in positieve zin. De wederopstanding des vleses rust in de soevereine en trouwe Vaderhanden van God de Schepper. De kerk van alle eeuwen behoeft datinhet Credo slechts gelovig te beamen". „Ik ben het eens met de geachte afgevaardigde de heer Beernink, die heeft gezegd, dat er geen enkele duidelijke, ondubbelzinnige, niet voor tweeërlei uitleg vatbare uitspraak in de Bijbel voorkomt, waarin het begraven van de gestorven lichamen dwingend wordt voorgeschreven.

Wj bevinden ons hier op het terrein van de christelijke zeden, de christelijke traditie en hierover wil ik twee opmerkingen maken: Ie zij is waardevol, 2e haar komt geen normatieve betekenis in de zin van de duidelijke geboden Gods toe. Het is een waardevolle traditie, het is geen traditie zonder inhoud, het is geen formele, geen allengs zinledig geworden traditie. Het ligt volkomen in de lijn van het bijbelse spraakgebruik".

, , Ik konstateer, dat de overheid met betrekking tot deze dingen natuurlijk de christelijke zede heeft te eren, maar dat zij die christelijke zede, die in en van zichzelf geen normatieve waarde heeft, niet dwingend kan opleggen aan diegenen, die voor zichzelf die christelijke zede niet of nauwelijks wiUen akcepteren. M. de V! Men zal dus mijn konklusie begrijpen. WIJ ZULLEN ONZE STEM AAN DEZE MOTIE NIET ONTHOUDEN.

Met deze verklaring verbrak de A.R. fraktie de band met het verleden. Een 90-jarige strijd eindigde met een overwinning voor links.

De motie-Scheps werd met 92 stemmen vóór en 5 tegen aangenomen.

De motie-Scheps werd bestreden door Ds. Abma en de heer Jongeling. Ook twee leden van de B.P. stemden tegen, hoewel ze bij de diskussie zich niet hadden laten horen, en van him stem geen motivering hadden gegeven.

Bij de Tweede Kamer is thans een wetsontwerp tot wijziging van de wet op de lijkbezorging in de geest van de motie-Scheps ingediend. Het wetsontwerp is ondertekend door de ministers Beernink (Binnenl. Zaken) en Polak (Justitie) en staatssekretaris Kruisinga (Volksgezondheid).

Degenen, die de oude bijbelse traditie gehandhaafd willen zien, hebben geen grote verwachting. Ook het wetsontwerp zal bij de openbare behandeling met grote stemmenmeerderheid worden aangenomen. De , , achterban" waarmee minister Smallenbroek destijds wUde rekenen, is niet zo groot. Als het wetsontwerp wordt behandeld | zal er vermoedelijk alleen nog wat protest opsteken uit de ultra-calvinistische hoek. Het grote christelijke volksdeel heeft een nieuwe visie en wil de volkomen gelijkstelling.

Of bij aanvaarding van het wetsontwerp de strijdbijl voorgoed begraven wordt (of verbrand) blijft een vraag. ZuUen de voorstanders vankremeren dan tevree zijn? Schreef Kuyper niet in 1874 dat het streven van de voorstanders van lijkverbranding uiteindelijk zou moeten uitlopen in een verbod van het begraven en in krematiedwang.

Toen Ds. Abma in de Tweede Kamer zijn stem motiveerde, sprak hij: Wanneer begraven en krematie bij de wet gelijkgesteld worden, zal er, de bewijzen zijn er, een zekere konkurrentie ontstaan. Het is, gezien het verloop van de ontkerstening, te verwachten, dat de krematie het begraven zal verdringen. Men zal ervaren, dat de bordjes worden verhangen. Iemand die het op prijs stelt na zijn verscheiden te worden begraven, zal er goed aan doen deze wens officieel te laten vastleggen; dus precies het omgekeerde van wat nu het geval is". Deze opmerking lag de minister en de heer Scheps zwaar op de maag. De minister kon deze ontwikkeling onmogelijk zien en de heer Scheps meende, dat de onverdraagzaamheid van links niet zo ver gaat als van die ultra-calvinisten. Hij wilde Ds. Abma leren, dat de wetgever niet zo onverdraagzaam is als hij (Ds. Abma) zelf is.

Hiermee zijn dan de bezwaren weggedaan, maar niet voor ons. We geloven, dat Ds. Abma scherp heeft gezien en er geen enkele garantie bestaat, dat de strijd wordt beëindigd. De voorstanders van het kremeren hebben steeds luid verkondigd, dat krematie veel hygiënischer is dan begraven. De begraafplaatsen konfronteren ons met de realiteit van de dood. Daarbij nemen ze zoveel ruimte in beslag. Zal verder de bevolkmgs-dichtheid geen reden zijn voor de krematie-voorstanders om te betogen, dat in een moderne maatschappij eigenlijk geen plaats meer is voor begraven? Het zijn Eillemaal vragen, waarin de tijd ons zal leren.

Terwijl de heidense zede steeds meer de christelijke zede gaat verdringen en de oven in de toekomst wellicht een grotere plaats krijgt dan het graf, bUjft er toch een christelijke troost, n.l. dat de uiteindelijke overwinning is aan Hem, Die uit de hemel zal komen lichamelijk en zienlijk gelijk Hij opgevaren is, met grote heerlijkheid en majesteit, om Zich te verklaren een Rechter te zijn over levenden en doden. Dan zuUen al degenen, die gestorven zijn, uit de aarde verrijzen, de ziel te zamen gevoegd en verenigd zijnde met haar eigen lichaam, in hetwelk zij zuUen geleefd hebben. Dan zullen de gelovigen en uitverkorenen gekroond worden met heerlijklieid en eer, en hun zaak, die nu tegenwoordig val vele rechters en overheden als ketters en goddeloos verdoemd wordt, zal bekend worden de zaak des Zoons Gods te zijn. Daarom verwachten wij die grote dag met een groot verlangen, om ten voUe te genieten de beloften Gods, in Jezus Christus, onze Heere (art. 37.)

Dan zal de nieuwe aarde gewagen van de voUe overwinning van Christus. R. de R.

R.

de R.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 26 september 1968

De Banier | 8 Pagina's

GRAF OF OVEN?

Bekijk de hele uitgave van donderdag 26 september 1968

De Banier | 8 Pagina's

PDF Bekijken