Bekijk het origineel

PRIJS DER AGENDA

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

PRIJS DER AGENDA

6 minuten leestijd

Voor de agenda moet 5 cent per stuk worden betaald. Men sluite dus in de brief het benodigde aantal steeds geldige postzegels in. (jleen plakzegels en ook geen postzegels, die als gelegenheidszegels van tijdelijke aard zijn. De prijs van 5 cent is vanzelfsprekend veel te klein. Daar moet geld bij. Daarom doen we een beroep op de sekretaris om wat meer postzegels er bij te doen dan nodig is. Dit is wel geheel vrijwillig, maar wordt toch ten sterkste aanbevolen.

Hoewel voor de agenda elk jaar postzegels bij de aanvraag moesten worden ingesloten, lieten verscheidene sekretarissen dit achterwege. Hun wordt verzocht alsnog het bedrag in de vorm van postzegels over te maken. Indien dit niet wordt gedaan wordt het aantal aangevraagde agenda's niet gezonden.

Men moet niet opnieuw het aantal kaarten en agenda's opgeven, doch alleen de postzegels met vermelding voor welke kiesverenigingen de naam met adres van de sekretaris.

Ter herinnering worden de desbetreffende kiesver. even vermeld met het aantal agenda's dat opgegeven werd: Ahnelo (8); Dordrecht (12); Ermelo (10); Ouderkerk a/dIJssel(22); Hasselt (12); Emmeloord(7); Zwijndrecht (6). Dit was de stand op 10 januari.

Ook de sekretarissen van deze kiesver. wordt verzocht een B.T.W.-toeslagje te geven.

Als excuus voor deze sekretarissen kan dienen dat er inde aankondiging geen prijs werd vermeld. Andere sekretarissen deden er desondanks toch eigener beweging postzegels bij.

VERANTWOORDING BIJDRAGEN EN GIFTEN

Ten behoeve van het Partijbureau werden van de navolgende kiesverenigingen de bijdragen voor 1968 ontvangen:

Dinteloord f 15, -; Borssele f 79, 46 met de bijvoeging: „gift van de Mesv. Borssele door middel vaneenkoUekte op de ledenvergadering 17 december op initiatief van een S.G.P. lid, hopende dat het navolging mag vinden".

Het behoeft nauwelijks te worden gezegd, dat die hoop ook door ondergetekende wordt gekoesterd. We bevelen het voorbeeld van de kiesv. Borssele dan ook ten zeerste bij alle kiesverenigingen aan en in het bijzonder bij die leden, die sterk zijn in het nemen van initiatieven. '

We gaan thans verder met de verantwoording: Nunspeet f 15, -; Stavenisse f 10, -; 's-Gravenzande f 10, -; Den Haag-C f 20, -; Wijk enAalburgf 10, -; Krimpen a/d IJssel f 50, - (1967 en 1968); Leerbroek f 20, -; SteUendam f 5, -; Rotterdam-De Banier IV f 10, -; Hardinxveld f 15, -; Maasdam f 10, -; Amersfoort f 15, -; Groot Ammers f 25, -; Tholen f 10, -; Nw. Lekkerland f 15, -; Goes f 10, -; Nw. Beyerland f 10, -.

Voorts giften van fam. v. E. te Woerden f 5, - en van H. de J. te Sliedrecht f 25, -.

Alle kiesverenigingen en zij, die giften overmaakten, namens het Hoofdbestuur hartelijk dank. Kiesverenigingen, die voor 1968 nog geen bijdrage hebben overgemaakt, maar toch gaarne mede een steentje voor het Partijbureau wiUen bijdragen, kunnen dit doen door storting of girering op de postgirorekening van het Partijbureau no. 186302, Frankenslag 123, Den Haag. De Partij sekretaris Ir. C. N. V. Dis

VERBAND RAADSLEDEN STATENKRING HARDERWIJK-APELDOORN

D.V. zaterdag 18 januari a.s., aanvang 9.30 uur, hopen wij als verband weer te vergaderen. De heer J. Mulder zal spreken over onze plaats in de Prov. Staten. Dringend verzoek: aller opkomst gewenst.

ROTTERDAM

Evenals vorige jaren zal er D.V. 22 februari 1969 naar de Algemene Vergadering in Utrecht vanuit Rotterdam weer de gelegenheid geboden worden per autobus de reis daarheen te maken. De prijs bedraagt f4, 50 per persoon.

De stopplaatsen zijn als volgt: Zuidwijk- Pendrecht: Slinge-Zuiderparkweg 7.40 uur; Sandelingeplein 7.55 uur; Heinweg, hoek Polslandstraat 8.05 uur; Henegouwerlaan, hoek Tiendstraat 8.15 uur; Walenburgerweg, hoek Spoorsingel W'Z 8.20 uur; Noordsingel WZ, hoek Bergweg 8.25 uur; Oudedijk, hoek Hoflaan 8.30 uur.

Uw toegangsbewijs tot de vergadering en de agenda kunt u bij de sekretaris van uw eigen kiesvereniging verkrijgen.

Spoedige opgave voor de autobus is zeer gewenst, hetzij bij de sekretaris uwer afd. of bij ondergetekende, T. Stok, Brielselaan 324b, Rotterdam-Zuid. Telef. no. 272356. Het bestuur van de Gemeentelijke Kiesvereniging der S.G.P.,

T. STOK, sekretaris

PROVINCIALE VERENIGING GELDERLAND

D.V. zaterdag 1 februari hoopt bovengenoemde vereniging haar jaarvergadering te houden in Arnhem.

Plaats van samenkomst in het gebouw der Volksuniversiteit te Arnhem, Coehoornstraat 11 (Achter het Haarhuis tegenover stationsingang). Aanvang 2 uur n.m.

Iedere aangesloten kiesvereniging zende voor deze vergaderingtweeafgevaardigden. Ook belangstellende leden welkom.

Vragen of voorstellen in te zenden aan onderstaand adres. De sekretaris: W. Kroon, Hoogstraat 8, Nijkerk. Telef. 03494-1284.

STATENKRING EDE

Bovengenoemde Statenkring hoopt D.V. haar jaarvergadering te houden op 23 januari 1969 in „Ons Huis", Telefoonweg 100, Ede. Aanvang half acht. De agenda vermeldt o.a. bestuursverkiezir^ en een inleiding door één der bestuursleden. Onderwerp: „Kerken Staat", ledere kiesvereniging zende twee afgevaardigden, terwijl ook belangstellenden van harte welkom zijn.

VERBAND VAN RAADSLEDEN IN ZUID-HOLLAND

De vergadering van het Verband van Raadsleden zal plaats vinden op D.V. zaterdag 8 februari, nam. om kwart voor drie (2.45), in één der zalen van het kerkgebouw der Geref. Gemeente Rotterdam-Z. Vragen en voorstellen voor die vergadering worden gaarne Ingewacht bij de sekretaris, A. Vlasblom, Oostsingel 141, Delft. Telef. 23601.

STATENKRING 's-GRAVENHAGE

D.V. vrijdag 24 januari a.s. jaarvergadering in het vergaderlokaal van de Gereformeerde Gemeente van 's-Gravenhage-Centrum, Breedstraat 102 (bij de Torenstraat). Spreker: Ds. Hofman, predikant van de Gereformeerde Gemeente van Scheveningen. Aanvang om 8 uur n.m. Ook sympathiserenden zijn hartelijk welkom!

STATENKRING DORDRECHT

Jaarvergadering op D.V. zaterdag 25 januari a.s. te Hardinxveld-Giessendam inhet gebouw der Geref. Gemeente, aanvang 14.45 uur. Na afloop van het huishoudelijk gedeelte zal een slotwoord gesproken worden door de heer B. de Graaf van Ridderkerk. Iedere aangeslotenkiesverenigingzendetwee afgevaardigden, terwijl alle leden hartelijk welkom zijn.

PROVINCIALE VERENIGING „OVERIJSSEL"

Bovengenoemde vereniging hoo^t D.V. zaterdag 1 februari 1969, aanvang 14.00uur, in jaarvergadering bijeen te komen, in de bovenzaal van het gebouw „Elim", Jufferenwal te ZwoUe. De agenda bevat o.m.: Opening door de voorzitter. Ds. P. J. Dorsman. Rede van de heer A. de Redelijkheid van Den Hulst. Onderwerp: „De principiële en praktische politiek der S.G.P.". ledere kiesvereniging zende twee afgevaardigden, terwijl ieder lid, geestverwant en belangstellende van hartewelkom is. Vrienden, kent uw plicht en bezoekt in groten getale deze belangrijke vergadering.

ZUID-HOLLAND

Aan de Zuid-HoUandse kiesverenigingen wordt medegedeeld, dat D.V. de jaarvergadering zal gehouden worden op zaterdag 18 januari 1969. Plaats van samenkomst: Kerkgebouw der Geref. Gemeente te Rotterdam-Z. Aanvang 2 uur. Het slotwoord zal D.V. gesproken worden door Ds. W. C. Hovius, Herv. pred. te Katwijk.

Eventuele vragen en voorstellen worden ingewacht bij de sekretaris, A. Vlasblom, Oostsmgel 141, Delft. Telef. 23601.

FORUMAVOND

De kiesvereniging te Stolwijk hoopt, in samenwerking met de kiesverenigingen te Bergambacht, Berkenwoude, Gouderak en Schoonhoven, een forumavond te houden D.V. op maandag 10 februari 1969 inhet verenigingsgebouw , , Rehoboth" te Stolwijk. Aanvang 7.30 uur n.m.

In dit forum hopen zitting te nemen: Onze partijvoorzitter. Ds. H. G. Abma te Gouda, Ir. H. van Rossum te Zeist, beiden lid van de Tweede Kamer; de heer W. F. Mulckhuyse te Waarder, lid Prov. Staten van Zuid-Holland; de heer G. v.d. Berg te Veenendasil, 2e. voorz. landl. verb, van studieverenigingen; de heer K. Verdoold, gemeenteraadslid te Stolwijk; de heer H. L. Karman, gemeenteraadslid te Schoonhoven.

Voor de pauze zullen enkele van genoemde personen pbn. 10 minuten spreken. Wij hopen, dat al de leden en belangstellenden meewerken tot het slagen van deze avond, maar in het bijzonder doen we een beroep op onze jongeren, die ook op politiek terrein met zoveel vragen gekonfronteerd worden. Tracht hier een antwoord te vinden, overeenkomstig Gods Woord. Qg besturen

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 16 januari 1969

De Banier | 8 Pagina's

PRIJS DER AGENDA

Bekijk de hele uitgave van donderdag 16 januari 1969

De Banier | 8 Pagina's

PDF Bekijken