Bekijk het origineel

DE ALGEMENE VERGADERMG

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

DE ALGEMENE VERGADERMG

5 minuten leestijd

De Algemene Vergadering is door het Hoofdbestuur bepaald op

donderdag 12 februari 1970

Op een andere dag in die week was de zaal in het Congresgebouw niet beschikbaar.

VRAGEN EN VOORSTELLEN

Deze moeten uiterlijk op vrijdag 31 oktober 1969 bij het Partijbureau, Frankenslag 123, Den Haag ingediend zijn. Wat na die datum komt, kan niet meer in behandeling komen daar kort na deze datum D.V. de Hoofdbestuursvergadering plaats heeft.

BRIEF

Verscheidene besturen verzochten reeds om toezending van meerdere exemplaren van de brief, die aan alle kiesverenigingen werd toegezonden om ze voor de leden beschikbaar te stellen. Als prijs kan op 10 cent per stuk gerekend worden. Bestellingen uitsluitend rechtstreeks te richten aan N.V. De Banier, Postbus42 te Vianen.

LIJST

Een aantal brieven met de lijst voor invulling kwam terug, omdat op het aange­ geven adres niet de sekretaris der kiesvereniging woonde. Daarom wordt de navolgende besturen verzocht naam en adres van de sekretaris hunner kiesvereniging op te geven aan het Partijbureau, adres zie boven: Rotterdam Banier 16 (vorige sekr. M. L. Lukasse); Westzaan; Zaamslag, Klundert Leusden.

DANKBETUIGING

Daar de werkzaamheden het niet toelaten om degenen, die mij een gelukwens zonden ter gelegenheid van het feit, dat ik veertig jaar geleden, nl. op 17 september 1929, mijn intrede in de Tweede Kamer deed, daarvoor persoonlijk een schriftelijke dankbetuiging te sturen, moge ik dit langs deze weg doen. Er is veel gebeurd in die veertig jaar. Ik denk aan de oorlogstijd, waarin de S.G.P. in 1941 door de bezettende macht gelikwideerd werd, en het scheen alsof er van een S.G.P. nooit meer sprake zou zijn. Voorts aan het overlijden van Ds. Kersten in 1948 en aan dat van Ds. Zandt in 1961, wat gevoelige verliezen , voor de partij waren. Tot nu heeft de Heere ons echter als partij nog staande gehouden. Hij moge geven dat zij nog vele jaren zal mogen blijven bestaan, maar er komen weer wolken aan de politieke hemel waardoor het gevaar van het invoeren van een distriktenstelsel dreigende vormen begint aan te nemen.

Ir. C. N. VAN DIS Partijsekretaris

PROVINCIALE KIESVERENIGING „UTRECHT"

Bovengenoemde provinciale kiesvereniging hoopt D.V. zaterdag 1 november a.s. haar najaarsvergadering te houden in het Bogermanhuis, Asch van Wijckskade 25 te Utrecht. Aanvang te 14.30 uur precies. De aangesloten kiesverenigingen wordt als gewoonlijk verzocht wederom twee afgevaar­ ; digden te zenden, terwijl ook gewone leden hartelijk welkom zijn. Tenslotte verzoekt het bestuur er goede nota van te nemen, dat de plaats van vergaderen dezelfde is als die waar de voorjaarsvergadering op 15 februari j.l. is gehouden.

LANDELIJK VERBAND VAN STAATKUNDIG GEREFORMEERDE STUDIEVERENIGINGEN (LVSGS)

Het L.V.S.G.S. hoopt zijn najaarsvergadering te houden op 1 november a.s., in een zaal van Hotel Smits, Vredenburg 14 te Utrecht. Aanvang: 14.15 uur. Tijdens deze vergadering zal de heer A. Oudenaarden van Zeist een referaat houden over „China". De reus uit het Oosten is voor westerlingen nog steeds een duistere zaak. Inleider wil voor ons een tipje van de sluier oplichten, mede ter voorbereiding van het over dit onderwerp handelende december-nummer van „Onderling- Kontakt". Wij hopen, dat alle verenigingen vertegenwoordigd zuUen zijn. Belangstellenden ook hartelijk welkom. Zij, die prijs stellen op toezending van een konvokatie en deze nog niet ontvangen, kunnen dit aanvragen bij het sekretariaat, p/a Kerkvaart 38, Mijdrecht.

PROVINCIE ZUID-HOLLAND

Aan de kiesverenigingen in Zuid-HoUand wordt medegedeeld, dat D.V. de jaarvergadering zal gehouden worden op zaterdag 13 december n.m. om 2 uur in één der zalen van de Geref. Gemeente te Rotterdam-Z. Konvokaties volgen. De sekretaris, A. Vlasblom

PROV. VERENIGING NOORD-BRABANT

De Prov. Vereniging Noord-Brabant der S.G.P. belegt D.V. zaterdag 8 november 1969 des n.m. 3 uur een vergadering in het gebouw Rehoboth, Julianastraat 57 te Raamsdonkveer. De konvokaties zullen na 25 oktober de K.V. worden toegezonden, om reden dat op genoemde datum een bestuursvergadering zal gehouden worden, alwaar de agenda zal worden samengesteld.

H. Rijkers, sekr.

STATENKRING EDE

De sekretarissen van de kiesverenigingen, die behoren tot de Statenkring EDE wordt beleefd verzocht de groslijsten met de namen der kandidaten voor de verkiezing van de leden der Provinciale Staten uiterlijk vóór vrijdag 31 oktober a.s. in te zenden aan de sekretaris der Statenkring, de heer G. v.d. Bruinhorst, Graafhorstweg 8 te Kootwijkerbroek (telef. 03423-498).

STATENKRING GOUDA

De kiesverenigingen, welke onder bovenstaande statenkring vallen, wordt verzocht vóór 1 november a.s. de namen in te leveren van de personen, welke men geschikt acht voor de Provinciale Staten. Deze namen gaarne opsturen aan de sekretaris. Joh. Goudzwaard, Merelstraat 6, Alphen a/d Rijn. D.V. zaterdag 8 november is er ledenvergadering. Uitnodigingen volgen nog. De sekretaris

STATENKRING DELFT

Vergadering: D.V. zaterdagmiddag 8 noyember a.s., aanvang 2.30 uur, in het Herv. Wijkgeb. „De Open Deur", Achterom 88 te Delft. De aangesloten Kiesverenigingen kurmen elk twee afgevaardigden zenden, terwijl hun lijsten van in Z.-Holland wonende kandidaten voor de Prov. Staten en hun vragen en voorstellen voor deze Statenkringvergadering, vóór of op 4 november worden ingewacht bij de sekretaris: K. Chr. Hoekstein, Dennelaan 37, Rijswijk (Z.-H.), telef. 070-11.95.81 (na 1 nov. 99.24.23). Alle partijleden-belangstellenden hebben toegang tot de vergadering.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 16 oktober 1969

De Banier | 8 Pagina's

DE ALGEMENE VERGADERMG

Bekijk de hele uitgave van donderdag 16 oktober 1969

De Banier | 8 Pagina's

PDF Bekijken