Bekijk het origineel

Partijnieuws

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Partijnieuws

4 minuten leestijd

DE ALGEMENE VERGADERING

De Algemene Vergadering is door het Hoofdbestuur bepaald op donderdag 12 februari 1970 Op een andere dag in die week was de zaal in het Congresgebouw niet beschikbaar.

VRAGEN EN VOORSTELLEN

Deze moeten uiterlijk op vrijdag 31 oktober 1969 bij het Partijbureau, Frankenslag 123, Den Haag ingediend zijn. Wat na die datum komt, kan niet meer in behandeling komen daar kort na deze datum D.V. de Hoofdbestuursvergadering plaats heeft.

BRIEF

Verscheidene besturen verzochten reeds om toezending van meerdere exemplaren van de brief, die aan alle kiesverenigingen werd toegezonden om ze voor de leden beschikbaar te stellen. Als prijs kan op 10 cent per stuk gerekend worden. Bestellingen uitsluitend rechtstreeks te richten aan N.V. De Banier, Postbus 42 te

Ir. C.N. VAN DIS

Partijsekretaris

PROVINCIALE KIESVERENIGING „UTRECHT"

Bovengenoemde provinciale kiesvereniging hoopt D.V. zaterdag 1 november a.s. haar najaarsvergadering te houden in het Bogermanhuis, Asch van Wijclcskade 25 te Utrecht. Aanvang te 14.30 uur precies. De aangesloten Iciesverenigingen wordt als gewoonlijk verzocht wederom twee afgevaardigden te zenden, terwijl ook gewone leden harteUjk welkom zijn. Tenslotte verzoekt het bestuur er goede nota van te nemen, dat de plaats van vergaderen dezelfde is als die waar de voorjaarsvergadering op 15 februari j.l. is gehouden.

LANDELIJK VERBAND VAN STAATKUNDIG GEREFORMEERDE STUDIEVERENIGINGEN (LVSGS)

Het L.V.S.G.S. hoopt zijn najaarsvergadering te houden op 1 november a.s., in een zaal van Hotel Smits, Vredenburg 14 te Utrecht. Aanvang; 14.15 uur.

vang; 14.15 uur. Tijdens deze vergadering zal de heer A. Oudenaarden van Zeist een referaat houden over „China". De reus uit het Oosten is voor westerlingen nog steeds een duistere zaak. Inleider wil voor ons een tipje van de sluier oplichten, mede ter voorbereiding van het over dit onderwerp handelende december-nummer van „Onderling- Kontakt".

Wij hopen, dat alle verenigingen vertegenwoordigd zullen zijn. Belangstellenden ook hartelijk welkom. Zij, die prijs stellen op toezending van een konvokatie en deze nog niet ontvangen, kunnen dit aanvragen bij het sekretariaat, p/a Kerkvaart 38, Mijdrecht.

PROV. VERENIGING NOORD-BRABANT

De Prov. Vereniging Noord-Brabant der S.G.P. belegt D.V. zaterdag 8 november 1969 desn.m. 3 uur een vergadering in het gebouw Rehoboth, Julianastraat 57 te Raamsdonkveer. De konvokaties zullen na 25 oktober de K.V. worden toegezonden, om reden dat op genoemde datum een bestuursvergadering zal gehouden worden, alwaar de agenda zal worden samengesteld.

PROVINCIE ZUID-HOLLAND

Aan de kiesverenigingen in Zuid-Holland wordt medegedeeld, dat D.V. de jaarvergadering zal gehouden worden op zaterdag 13 december n.m. om 2 uur in één der zalen van de Geref. Gemeente te Rotterdam-Z. Konvokaties volgen.

STATENKRING TIEL-WUCHEN

De Statenkring Tiel-Wijchen hoopt D.V. dinsdag 4 nov. 1969, 's avonds half acht, te vergaderen in de konsistorie der Geref. Gem. te Waardenburg. De kandidaatstelling voor de a.s. verkiezing van leden voor de Prov. Staten is aan de orde. Vragen en voorstellen uitsluitend schriftelijk aan de sekretaris, Kerkplein 2 te Nederhemert.

STATENKRING EDE

De sekretarissen van de kiesverenigingen, die behoren tot de Statenkring EDE wordt beleefd verzocht de groslijsten met de namen der kandidaten voor de verkiezing van de leden der Provinciale Staten uiterlijk vóór vrijdag 31 oktober a.s. in te zenden aan de sekretaris der Statenkring, de heer G. v.d. Bruinhorst, Graafhorstweg 8 te Kootwijkerbroek (telef. 03423-498).

STATENKRING DELFT

Vergadering: D.V. zaterdagmiddag 8 november a.s., aanvang 2.30 uur, in het Herv. Wijkgeb. „De Open Deur", Achterom 88 te Delft. De aangesloten Kiesverenigingen kuimen elk twee afgevaardigden zenden, terwijl hun lijsten van in Z.-Holland wonende kandidaten voor de Prov. Staten en hun vragen en voorstellen voor deze Statenkringvergadering, vóór of op 4 november worden ingewacht bij de sekretaris: K. Chr. Hoekstein, Dennelaan 37, Rijswijk (Z.-H.), telef. 070-11.95.81 (na 1 nov. 99.24.23). AUe partijleden-belangsteÜenden hebben toegang tot de vergadering.

TATENKRING „RIDDERKERK"

De kiesverenigingen op de eilanden IJsselmonde, Hoeksche Waard, Voome-Putten en Goeree-Overflakkee worden attent gemaakt op de Jaarvergadering, welke gehouden zal worden D.V. zaterdag 8 november a.s., des n.m. 2.30 uur in het veren, gebouw „de Rank", Kerkstraat 20 te Klaaswaal. Na de huishoudelijke zaken, o.a. het kiezen van een voorzitter en het vaststellen van de groslijst voor de a.s. Prov. Statenverk., zal Ds. Wijnmaaien, Herv. pred. te Maartensdijk, een slotwoord spreken. Vragen en voorstellen tevens namen van kandidaten voor de Prov. Statenverk. worden ingewacht vóór 4 nov. a.s. bij de sekr. G. v.d. Boogaard, Kerkweg 64, Ridderkerk. Elke K.V. wordt verzocht 2 leden naar deze vergadering af te vaardigen en alle leden tot bezoek op te wekken.

STATENKRING GOUDA

De kiesverenigingen, welke onder bovenstaande statenkring vallen, wordt verzocht vóór 1 november a.s. de namen in te leveren van de personen, welke men geschikt acht voor de Provin^ ciale Staten. Deze namen gaarne opsturen aan de sekretaris. Joh. Goudzwaard, Merelstraat 6, Alphen a/d Rijn. D.V. zaterdag 8 november is er ledenvergadering. Uitnodigingen volgen nog.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 23 oktober 1969

De Banier | 8 Pagina's

Partijnieuws

Bekijk de hele uitgave van donderdag 23 oktober 1969

De Banier | 8 Pagina's

PDF Bekijken