Bekijk het origineel

PARTIJNIEUWS

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

PARTIJNIEUWS

4 minuten leestijd

AGENDA EN KAARTEN ALGEMENE VERGADERING

Hoewel getracht is de datum van 1 maart 1972 voor de Algemene Vergadering te verzetten met het oog op ingebrachte bezwaren in verband met de biddagen, mocht dit niet gelukken, daar de zaal op een andere datum niet beschikbaar kon worden gesteld.

De datum lilijft dus D.V. woensdag 1 maart 1972.

Kaarten voor de afgevaardigden (oranje) en voor de leden (witte) kunnen met de igenda worden aangevraagd bij het Partijbureau, Fraiikenslag 123, Den Haag.

De kaarten worden gratis verstrekt, de agenda kost 25 cent per stuk. Dit is duurder dan vroeger, maar de drukkosten en niet te vergeten de verzendkosten zijn dermate gestegen, dat tot verhoging moest worden overgegaan.

Uit de partijkas zal er dan nog moeten worden bijgelegd. Dringend wordt verzocht te betalen door insluiting van altijd geldig blgveiide postzegels, dus geen plakzegels en ook geen kinderzegels. Liefst postzegels van 5, 15, 20 en 30 cent.

De Partijsecretaris,

Ir. C. N. van Dis.

PROVINCIALE VERENIGING FRIES­ LAND

D.V. op vrijdag 4 februari a.s.. des namiddags 7.30 uur, tioopt bovengenoemde pi-ovinciale vereniging tiaar jaarvergadering te liouden te Leeuwarden in gebouw „Irene". Nieuwburen. Als spreker hoopt op deze avond op te treden de heer G. V. d. Berg, wethouder te Veeuendaal, met als onderwerp: ., De SGP anno 1972". Wij nodigen alle leden en vrienden uit deze avond aanwezig te zijn.

STAATKUNDIG GEBEF. STUDIE­ VERENIGING SCHOUWEN-DUIVELAND

D.V. vrijdag 11 februari as., n.m. 7.30 u, hoopt onze vereniging weer te vergaderen in het vergaderlokaal van de Geref. Gemeente, Molenstraat te Nieuwerkerlt. De heer W van Gilst, wethouder te Bruinisse. hoopt dan een inleiding te houden over maatschappij en gezin. Na de pauze zal aan de hand van een aantal discussievi-agen nader op dit onderwerp vvojden ingegaan. Ruime gelegenheid tot het stel-' len van vragen. Alle belangstellenden zijn haitelijk welkom.

STATENKRING EDE

De Statenkring Ede der S.G.P. hoopt D.V. haar jaarvergadering te houden op vrijdag 11 februari 1972, des avonds 7.30 uur in de zaal van de Geref. Gemeente te Bai'neveld aan de Nairacstraat. De heer B. J. Soetendaal. raadslid van de gemeente Ede, hoopt dan een inleiding te houden over „Praktische gemeentepolitiek". ledere kiesvereniging in de Statenkring zende twee afgevaardigden, terwijl ook belangstellenden van harte welkom zijn.

PROVINCIALE VERENIGING GELDERLAND

D.V. zaterdag 11 maart a.s., hoopt de Provinciale Vereniging Gelderland te Arnhem haar jaarvergadering te houden. Plaats van samenkomst is het Cultureel Centrum in de Coehoornstraat tegenover de stationsuitgang. Aanvang 2 uur n.m. Vragen en voorstellen voor deze vergadernig dienen uiterlijk 21 febi-uari a.s. ingezonden te zijn. De besturen der kiesverenigingen dienen met het oog op de hun toegezonden agenda zo kort mogelijk voor deze jaarvergadering hun ledenvergadering te beleggen. ledere aangesloten kiesvereniging zende twee afgevaardigden naar deze bijeenkomst. Ook andere leden zijn welkom.

De waarnemend secretaris, W. Kroon, Hoogstraat 8, Nijkerk. Tolef. 03494 - 12 84.

PROV. VERENIGING OVERIJSSEL DER S.G.P.

Bovengenoemde vereniging hoopt D.V. zaterdag 19 februari 1972. aanvang n.m. 2 uur. in jaarvergadering bijeen te komen in het kerkgebouw dei-Geref. Gemeente, Groeneweg lö4 te Zwolle. De agenda bevat o.m.: Opening door de voorzitter. Ds P. J. Dorsman. Bostuursverkiezing. aftredend de heer P. v. d. Meulen (niet herkiesbaar). ledere kiesvereniging zende twee afgevaardigden, terwijl ieder lid. geestverwant en belangstellende van harte welkom is. Vrienden, kent uw plicht en bezoekt in groten getale deze belangrijke vergadering.

PROVINCIALE VERENIGING UTRECHT

Bovengenoemde provinciale kiesvereniging hoopt D.V. zaterdag 19 februari a.s. haar jaarvergadering te houden in het Bogermanhuis, Van Asch van Wijckskade 25 te Utrecht. Aanvang beslist 2.30 uur n.m. precies. Een nadere convocatie met agenda zal alsnog aan de kiesverenigingen worden gezonden. De aangesloten kiesverenigingen wordt als gewoonlijk verzocht wederom twee afgevaardigden te zenden, terwijl ook gewone leden hartelijk welkom zijn.

STATENKRING WALCHEREN DER S.G.P.

De jaarvergadering van de Statenkring Walcheren staat gehouden te worden D.V. op woensdag 23 februari a.s., 7.30 uur n.m. in de hal van de Herv. Ontmootingskerk te IVIiddelburg. De agenda vermeldt naast jaarverslagen en bestuursverkie. zing een referaat van de heer G. J. Smit, burgemeester van Rijssen. Onderwerp: Onmacht en opdracht. ledere kiesvereni. ging zende drie afgevaai'digden. Belangstellenden zijn hartelijk welkom.

S.G.P. STUDIEVERENIGING MIDDEN-ZUIDHOLLAND

De studievereniging hoopt D.V. woensdag 9 februari a.s. weer te vergaderen in het Verenigingsgebouw van de Gerei Gemeente aan het Piet-Heinplein te Zoetermeer. Aanvang 7.30 uur n.m. Deze avond is georganiseerd in samenwerking met de kiesvereniging te Zoetermeer. De heer B. Stolk van Rijsoord houdt een inleiding over Israël in de branding. Iedereen is hartelijk welkom.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 3 februari 1972

De Banier | 8 Pagina's

PARTIJNIEUWS

Bekijk de hele uitgave van donderdag 3 februari 1972

De Banier | 8 Pagina's

PDF Bekijken