Bekijk het origineel

PARTIJNIEUWS

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

PARTIJNIEUWS

5 minuten leestijd

AGENDA EN KAARTEN ALGEMENE VERGADERING

Hoewel getracht is de datum van 1 maart 1972 voor de Algemene Vergadering te verzetten met het oog op ingebrachte bezwaren in verband met de biddagen, mocht dit niet gelukken, daar de zaal op een andere datum niet beschikbaar kon worden gesteld.

De datum blijft dus D.V. woensdag 1 maart 1972.

Kaarten voor de afgevaardigden (oranje) en voor de leden (witte) kunnen met de igenda worden aangevraagd bij het Partijbureau, Frankenslag 123, Den Haag.

De kaarten worden gratis verstrekt, de agenda kost 25 cent per stuk. Dit is duurder dan vroeger, maar de drukkosten en niet te vergeten de verzendkosten zijn dermate gestegen, dat tot verhoging moest worden overgegaan.

Uit de partijkas zal er dan nog moeten worden bijgelegd.

Dringend wordt verzocht te betalen door insluiting van altijd geldig blijvende postzegels, dus geen plakzegels en ook geen kinderzegels. Liefst postzegels van 5, 15, 20 en 30 cent.

De Partijsecretaris, Ir. C. N. van Dis.

's-GRAVENHAGE

Leden van de kiesvereniging ..Willem de Zwijger" te 's-Gravenhage, die voornemens zijn de Algemene Vergadering te bezoeken, kunnen kaarten en agenda aanvragen bij de secretaris, de heer A. Fraanje, Meppehveg 376 te 's-Gravenhage, telefoon 070 - 66 32 84.

STAATKUNDIG GEREF. STUDIE­ VERENIGING SCHOÜWEN-DÜIVELAND

D.V. vrijdag 11 februari a.s., n.m. 7, 30 u, hoopt onze vereniging weer te vergaderen in het vergaderlokaal van de Geref. Gemeente, Molenstraat te Nieuwerkerk. De heer W. van Gilst, wethouder te Bruinisse, hoopt dan een inleiding te houden over maatschappij en gezin. Na de pauze zal aan de hand van een aantal discussievragen nader op dit onderwerp worden ingegaan. Ruime gelegenheid tot het stellen van vragen. Alle belangstellenden zijn hai-telijk welkom.

PROVINCIALE VERENIGING GELDERLAND

D.V. zaterdag 11 maart a.s., hoopt de Provinciale Vereniging Gelderland te Arnhem haar jaarvergadering te houden. Plaats van samenkomst is het Cultureel Centrum in de Coehoornstraat tegenover de stationsuitgang. Aanvang 2 uur n.m. Vragen en voorstellen voor deze vergadernig dienen uiterlijk 21 februari a.s. ingezonden te zijn. De besturen der kiesverenigingen dienen met het oog op de hun toegezonden agenda zo kort mogelijk voor deze jaarvergadering hun ledenvergadering te beleggen. ledere aangesloten kiesvereniging zende twee afgevaardigden naar deze bijeenkomst. Ook andere leden zijn welkom.

De waarnemend secretaris, W. Kroon, Hoogstraat 8, Nijkerk. Telef. 03494 - 12 84.

PKOV. VERENIGING OVERIJSSEL DER S.G.P.

Bovengenoemde vereniging hoopt D.V. zaterdag 19 februari 1972, aanvang n.m. 2 uur, in jaarvergadering bijeen te komen in het kerkgebouw der Geref. Gemeente, Groeneweg 164 te Zwolle. De agenda bevat o.m.: Opening door de voorzitter. Ds P. J. Dorsman. Bestuursverkiezing. aftredend de heer P. v. d. Meulen (niet herkiesbaar), ledere kiesvereniging zende twee afgevaardigden, terwijl ieder lid, geestverwant en belangstellende van harte welkom is. Vrienden, kent uw plicht en bezoekt in groten getale deze belangrijke vergadering, ,

PROVINCIALE VERENIGING UTRECHT

Bovengenoemde provinciale kiesvereniging hoopt D.V. zaterdag 19 februari a.s. liaar jaarvergadering te houden in het Bogermanhuis, Van Asch van Wijckskade 25 te Utrecht. Aanvang beslist 2, 30 uur n, m. precies. Een nadere convocatie met agenda zal alsnog aan de kiesverenigingen worden gezonden De aangesloten kiesverenigingen wordt als gewoonlijk verzocht wederom twee afgevaardigden te zenden, terwijl ook gewone leden hartelijk welkom zijn.

STATENKRING WALCHEREN DER S.G.P.

De jaarvergadering van de Statenkring Walcheren staat gehouden te worden D.V. op woensdag 23 februari a.s., 7.30 uur n.m. in de hal van de Herv Ontmoetingskerk te Middelburg. De agenda vermeldt naast jaarverslagen en bestuursverkiezing een referaat van de heer G. J. Smit. burgemeester van Rijssen. Onderwerp: Onmacht en opdracht. ledere kiesvereni. ging zende drie afgevaardigden. Belangstellenden zijn hartelijk welkom.

S.G.P STUDIEVERENIGING MIDDEN-ZÜIDIIOLLAND

De studievereniging hoopt D.V. woensdag 9 februari a.s. weer te vergaderen in het Verenigingsgebouw van de Geref. Gemeente aan het Piet-Heinplein te Zoetermeer. Aanvang 7.30 uur n.m. Deze avond is georganiseerd in samenwerking met de kiesvereniging te Zoetermeer. De heer B. Stolk van Rijsoord houdt een inleiding over Israël in de branding. Iedereen is hartelijk welkom.

WALCHEREN EN ZUID-BEVELAND

D.V. op woensdag 1 maart a.s. hopen we weer gezamenlijk de Algemene Vergadering te Utrecht te bezoeken. Ook dit jaar zullen we D.V. per trein reizen. De reiskosten zijn ƒ 15, — per persoon en dienen bij opgave te worden voldaan. Deelnemers uit Walcheren dienen zich zo spoedig mogelijk op te geven bij hun eigen secretaris. Deelnemers uit Zuid-Beveland kunnen dit rechtstreeks doen bij ondergetekende. Uiterlijk vrijdag 25 februari moeten alle gegevens binnen zijn. De trein vertrekt om 6.53 uur uit Middelburg, om 7.03 uit Goes. Zorgt u ervoor tijdig op het station aanwezig te zijn? Joh. de Visser, Kerksteeg 11, Middelburg, telefoon 01180-38 04.

STATENKRING GOUDA

D.V. zaterdag 19 februari a.s. zal de jaarvergadering van bovengenoemde Statenkring worden gehouden in het vergaderlokaal van de kerk aan de Spoorlaan te Gouda. Van iedere k.v. worden twee afgevaardigden verwacht, terwijl ieder lid hartelijk welkom is. Namens het bestuur. Joh. Goudswaard, Merelstraat 6, Alphen a'd Rijn.

STATENKRING EDE

De Statenkring Ede der S.G.P. hoopt D V. haar jaarvergadering te houden op vrij. dag 11 februari 1972, des avonds 7.30 uur in de zaal van de Geref. Gemeente te Bar. neveld aan de Nairacstraat. De heer B J. Soetendaal, raadslid van de gemeente Ede, hoopt dan een inleiding te houden over „Praktische gemeentepolitiek". ledere kiesvereniging in de Statenkring zende twee afgevaardigden, terwijl ook belangstellenden van harte welkom zijn.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 10 februari 1972

De Banier | 8 Pagina's

PARTIJNIEUWS

Bekijk de hele uitgave van donderdag 10 februari 1972

De Banier | 8 Pagina's

PDF Bekijken