Bekijk het origineel

PARTIJNIEUWS

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

PARTIJNIEUWS

4 minuten leestijd

AGENDA EN KAARTEN ALGEMENE VERGADERING

Hoewel getracht is de datum van 1 maart 1972 voor de Algemene Vergadering te verzetten met het oog op ingebrachte bezwaren in verband met de biddagen, mocht dit niet gelukken, daar de zaal op een andere datum niet beschikbaar kon worden gesteld.

De datum blijft dus D.V. woensdag 1 maart 1972.

Kaarten voor de afgevaardigden (oranje) en voor de leden (witte) kunnen met de agenda worden aangevraagd bij het Partijbureau, Frankenslag 123, Den Haag.

De kaarten worden gratis verstrekt, de agenda kost 25 cent per stuk. Dringend wordt verzocht te betalen door insluiting van altijd geldig blijvende postzegels, dus geen plakzegels en ook geen kinderzegels.

Liefst postzegels van 5, 15, 20 en 30 cent.

De Partijsecretaris,

Ir. C. N. van Dis.

OVERIJSSEL

Het verband van raadsleden en van hen, die in enig overheidscollege voor de S.G.P. zitting hebben, hoopt op D.V. zaterdag 26 februari aanstaande in vergadering bijeen te komen. Naast de algemene agendapunten hoopt de heer W. van Bruggen een inleiding te houden over artikel 18 van het program van beginselen: „Het constitutionele koningschap onder het Huis van Oranje." Plaats van samenkomst: het kerkgebouw van de Gereformeerde Gemeente, Groeneweg 164 te Zwolle. Aanvang n.m. 1.30 uur. Komt allen zo getrouw mogelijk, mede tot bespreking van de belangen der S.G.P. en tot verdieping van de kennis van de beginselen onzer partij.

S.G.P. JONGERENGROEP „WALCHEREN"

D.V. dinsdag 29 februari aanstaande zal de S.G.P. Jongerengroep weer vergaderen in een zaal van de Ontmoetingskerk aan de Oosterscheldestraat te Middelburg. Aanvang n.m.. 7.30 uur. Deze avond zal burgemeester Hardonk van Nieuw-Lekkerland spreken over het onderwerp: Bestuursverantwoordelijkheid. Gezien de actualiteit van dit onderwerp worden allen, vooral de jongeren van geheel Walcheren, uitgenodigd deze vergadering te bezoeken.

STATENKRÏNG GOUDA

D.V. zaterdag 19 februari a.s. zal de jaarvergadering van bovengenoemde Statenki-ing worden gehouden in het vergaderlokaal van de kerk aan de Spoorlaan te Gouda. Van iedere k.v. woi-den twee afgevaardigden verwacht, terwijl ieder Jid hartelijk welkom is. Namens het bestuur. Joh. Goudswaard, Merelstraat 6, Alphen a/d Rijn.

FKOV. VERENIGING OVERIJSSEL DER S.G.P.

Bovengenoemde vereniging hoopt D.V. zaterdag 19 februari 1972, aanvang n.m. 2 uur, in jaarvergadering bijeen te komen in het kerkgebouw der Geref. Gemeente. Groeneweg 164 te Zwolle. De agenda bevat o.m.: Opening door de voorzitter, Ds P. J. Dorsman. Bestuursverkiezing, aftredend de heer P. v. d. Meulen (niet herkiesbaar). ledere kiesvereniging zende twee afgevaardigden, terwijl ieder lid. geestverwant en belangstellende van harte welkom is. Vrienden, kent uw plicht en bezoekt in groten getale deze belangrijke vergadering.

PROVINCLVLE VERENIGING UTRECHT

Bovengenoemde provinciale kiesvereniging hoopt D.V. zaterdag 19 februari a.s. haar jaarvergadering te houden in het Bogermanhuis, Van Asch van Wijckskade 25 te Utrecht. Aanvang beslist 2.30 uur n.m. precies. Een nadere convocatie met agenda zal alsnog aan de kiesverenigingen worden gezonden. De aangesloten kiesverenigingen wordt als gewoonlijk verzocht wederom twee afgevaardigden te zenden, terwijl ook gewone leden hartelijk welkom zijn.

STATENKRÏNG TIEL-WYCHEN

Bovengenoemde Statenkring hoopt D.V. op donderdag 24 februari a.s. te vergaderen.

Deze vergadering wordt gehouden in Waardenburg in de Chr. School, Meerweg 2, en vangt aan om 7.30 uur n.m. ledere kiesvereniging zende twee afgevaardigden, terwijl we ook hopen dat de leden der kiesverenigingen ruim vertegenwoordigd zullen zijn. Vragen en voorstellen kunnen worden ingediend bij de secretaris. Nieuwstraat 15 te Zuilichem. De agenda's zullen aan de kiesverenigingen worden toegezonden.

STATENKRING WALCHEREN DER S.G.P.

De jaarvergadering van de Statenkring Walcheren staat gehouden te worden D.V. op woensdag 23 februari a.s., 7.30 uur n.m. in de hal van de Herv. Ontmoetingskerk te Middelburg. De agenda vermeldt naast jaarverslagen en bestuursverklezing een referaat van de heer G. J. Smit, burgemeester van Rijssen. Onderwerp: Onmacht en opdracht. Iedere kiesvereni. ging zende drie afgevaardigden. Belangstellenden zijn hartelijk welkom.

In aansluiting op bovengenoemd bericht wordt medegedeeld, dat na de vaststelling der agenda bekend is geworden, dat voorzitter J. de Visser wegens een recente benoeming elders afscheid lioopt te nemen als voorzitter. Daar de heer De Visser de kiesvereniging Veere vertegenwoordigt in het bestuur, dient een nieuw bestuurslid uit deze gemeente te worden gekozen. Reglementair wordt bepaald, dat het bestuur, alsmede de kiesverenigingen of de afgevaardigden, namen ter aanbeveling kunnen noemen. Het bestuur verdeelt de functies onderling. De kiesverenigingen dienen dit bericht als een aanvulling op de agenda te beschouwen.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 17 februari 1972

De Banier | 8 Pagina's

PARTIJNIEUWS

Bekijk de hele uitgave van donderdag 17 februari 1972

De Banier | 8 Pagina's

PDF Bekijken