Bekijk het origineel

De hof bouwen en bewaren

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

De hof bouwen en bewaren

5 minuten leestijd

LANDBOUW EN VISSERIJ

Ir. H. van Rossum

c. Ontwikkelingssamenwerking Wat bedoelt de minister met het geven van prioriteit aan die aktiviteiten, die zoveel mogelijk bijdragen tot ontplooing van de primaire producent? Is dit hulp bij landbouwonderwijs ter plaatste en beschikbaar stellen van goed zaaigoed en pootgoed? Zal het helpen introduceren van moderne methoden, die in Nederland zijn ontwikkeld, hier steeds adequaat zijn of verdient het verbeteren van plaat­ selijke methoden ook in verband met het werkgelegenheidseffect hier niet vaak de voorkeur?

Biedt niet alleen bij het verlenen van voedselhulp maar ook bij onderwijs en ontwikkeling van primaire producenten de inschakeling van particuliere organisaties van religieuze en/of charitatieve aard grote mogelijkheden? Zo ja, kan het beleid hier meer op gericht worden?

2. AANPASSEN AAN DE TIJDS­ OMSTANDIGHEDEN

Wordt bij het stellen van tijdslimieten bij de bouw van een nieuwe mossel verwaterplaats wel voldoende rekening gehouden met het tijdsschema der Deltawerken? Is het beleid bij overschot van boter en de grote vraag naar vlees er voldoende op gericht ook qua prijsvaststelling op verschuiving naar vleesproduktie? Is naast de ver­ mindering van de verbouwvan voedergranen door de snelle uitbreiding van de maisteelt hiervan ook invloed te bemerken op de import van voedergranen. Bij vele vragen wordt door mij het verslag over de landbouw in Nederland pijnlijk gemist. Is men daar zo veel jaren mee achter of zijn er dringende redenen geweest om deze nuttige publicatie te beëindigen? Is het regeringsbeleid er voldoende op gericht dat de houtproduktie enigszins in overeenstemming wordt gebracht met de groeiende vraag naar papier en houtvezelplaten? Is een belangrijke uitbreiding en diversificatie van het bosbestand zowel op marginale landbouwgronden als in de nieuwe polders niet dringend noodzakelijk? Is de pachtwel^eving wel voldoende bij de tijd, of leidt het uitblijven van een grondige herziening van het pachtrecht langzamerhand tot ongewenste pachtontduikingen? Is er verband tussei de betere prijzen in de landbouwsector en het geringere vertrek uit de landbouw, mede nu de werkgelegenheid elders stagneert? Moeten in deze tijd juist ter behoud van een moderne landbouw en de verbetering van de externe omstandigheden, de ontsluiting, afwatering en verkaveling geen zeer hoge prioriteit hebben? Werkt de relatieve achteruitgang van de A2post (subsidies aan lagere publiekrechtelijke lichamen, zoals o.a. waterschappen) de begroting hier niet in het nadeel van zowel de £^rarische als niet-agrarische bevolking? Zijn er studies bekend of kunnen die geëntameerd worden van landschapsvergelijkingen vóór een ruilverkaveling en 10 a 15 jaar na het gereedkomen van een ruilverkaveling? Is er op het gebied van beheersovereenkomsten ter behoud van landschap, flora en fauna binnen afzienbare tijd een wettelijke regeling te verwachten?

3. HOGE EISEN AAN DE MENS GESTELD ALS RENTMEESTER OVER GODS SCHEPPING

Wordt er globaal of meer gedetailleerd bijgehouden welke de invloed is van schadelijke bestanddelen in bodem, water en lucht op de flora en fauna, en bieden de thans bestaande milieuwetten voldoende mogelijkheden om deze schade te verhalen? Hoe blijken deze wetten in de praktijk te werken? Indien land- en tuinbouw naast slachtoffer van deze vervuilingen ook veroorzaker is, zijn er dan voldoende bestuurlijke mogelijkheden om de voor- en nadelen tegen elkaar af te wegen en een evenwichtig beleid te voeren? Is er voldoende toezicht op het adequate gebruik van bestrijdingsmiddelen tegen ziekten en plagen, enerzijds dat geen overdreven doses worden toegepast, anderzijds dat ziekten en plagen niet snel om zich heengri jpen en desastreuze gevolgen kunnen krijgen. Wordt in incidentele gevallen rekening gehouden met principiële bezwaren bijv. met gewetensbezwaren tegen inentingen van varkens in de Gelderse Vallei of van producenten die zich bezwaard voelen bij het gebruik van kunstmest of andere kunstmiddelen en die uitsluitend biologische landbouw willen bedrijven. Wordt met mensen, die hun rentmeesterschap t.o.v. hun Schepper oprecht beleven wel voldoende rekening gehouden?

Is enerzijds de kwaliteitscontrole op produkten die uitgevoerd worden streng genoeg, zodat moeilijkheden als enkele jaren geleden met kalvervlees naar Italië en met vleeswaren naar de V.S. in het laatste jaar voorkomen kuimen worden en anderzijds niet te streng waardoor veehouders met weiden op grond waar eerder legaal met DDT bespoten boomgaarden stonden overdreven gedupeerd worden. Hoe is het overigens met de wijziging van art. 8 van de vleeskeuringswet? Is het in overleg met het ministerie van verkeer en waterstaat al gelukt om het aantal vangers van muskusratten op gewenste sterkte te brengen? Hoe verlopen de proeven met de mestbanken? Is hier een stimuleringssubsidie niet op zijn plaats. Hoe verloopt het verder met de toepassing of eventuele wijziging van de hinderwet, nadat het rapport van de commissie-Rey naar we helaas moesten vernemen terzijde werd gelegd?

Is de minister zich er ook geheel van bewust dat hij gezamenlijk met vele landbouwers, veehouders, tuinders en vissers een grote verantwoordelijkheid heeft tegenover God de Schepper en Onderhouder, en wel om een goede en gezonde voedselvoorziening te waarborgen, door de hof te bouwen, maar die ook te bewaren, en op grond daarvan producenten te helpen en consumenten te beschermen?

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van maandag 7 januari 1974

De Banier | 8 Pagina's

De hof bouwen en bewaren

Bekijk de hele uitgave van maandag 7 januari 1974

De Banier | 8 Pagina's

PDF Bekijken