Bekijk het origineel

EXPLOITATIEREKENING VAN DE BANIER.

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

EXPLOITATIEREKENING VAN DE BANIER.

4 minuten leestijd

Tot mijn grote voldoening kan ik constateren dat deze rekening een voordelig saldo heeft opgeleverd van f6.0ÓO, —. De baten hebben bedragen f 165.000, — en de lasten f 159.000, --. Ten opzichte van 1974, toen deze rekening een nadelig saldo vertoonde van ruim f 13.000, —, geeft dit dus een gunstig verschil van f 19.000, —. Daarnet heb ik al genoemd de record-prijsstijging van het afgelopen jaar. Helaas gaat deze wedren van prijzen niet aan onze partij voorbij. Dientengevolge was het hoofdbestuur genoodzaakt de abonnementsprijs van ons partijorgaan per 1 januari j.l. met 10% te verhogen. Dit betekent een verhoging met f 1, 25 per halfjaar. Voor ons geeft dit een sluitende begroting. Voor u, althans voor verreweg de meesten van u, is dit eei zéér gering offer.

Het spijt mij daarom te moeten constateren dat een aantal S.G.P.' ers gemeend heeft op grond van deze verhqgir^ hun abonnement te moeten beëindigen. Het is welis- waar een zeer gerir^ aantal, toch wil ik hier wat van zeggen. Van het abonnementsgeld is het grootste deel bestemd voor bestrijding van de vaste kosten die nu eenmaal aan het uitgeven van een blad zijn verbonden. Wanneer u uw abonnementsgeld niet meer betaalt, betekent dit dus dat een deel daarvan betaald dient te worden door de overblijvende abonnees. Deze krijgen dan dus niet alleen de normale prijsstijging doorberekend doch bovendien nog wat extra!

Geachte Vergadering, wat de financiën betreft hebben wij beslist geen enkele reden tot klagen. Integendeel, alleen maar reden tot dank wegens de grote offervaardi^eid. Ik wil alleen mijn spijt er over uit spreken wanneer ik bedankjes krijg van abonnees waarvan ik beter h; 'd mogen verwachten. Wanneer wij pal willen staan voor de begiasolen van onze partij dan zal df 3.G.P. zeker niet de eerste post zijn waarop wij gaan bezuinigen. Wat zeg ik, dan zal de S.G.P. ook niet de laatste post zijn op ons lijstje van bezuinigingsmaatregelen.

Ook zijn er leden die gaarne meer medewerkers in ons partijblad zouden zien schrijven. U moet er dan echter wel rekening mede houden dat dit een extra verzwaring van de exploitatierekening met zich zou brengen zodat dan de abonnementsprijs nog eens extra omhoog zou moeten.

Hierbij wil ik niet nalaten een woord van zeer veel dank te richten aan onze geachte hoofdredacteur die, in kolommen gemeten, de grootste medewerker van ons partijorgaan is en die dit, en dat zij met nadruk vermeld, geheel belangeloos doet!

Mijnheer de Voorzitter, ik hoop dat u het mij niet kwalijk neemt dat ik dit hier eens naar voren breng. Wanneer de tijd die onze hoofdredacteur aan ons partijorgaan besteedt, gehonoreerd zou worden, ik verzeker u, dat dan de abonnementsprijs aanzienlijk zou moeten worden verhoogd. Zij die kritiek hebben mogen dit wel eens bedenken!

Gelukkig mochten we ook in 1975 een flink aantal nieuwe abonnees laten inschrijven. Gaarne vestig ik uw aandacht op een voorstel dat de kiesvereniging van Rijswijk (ZH) onlangs heeft ingediend bij haar provinciale vereniging, namelijk om te bewerkstelligen dat ieder lid abonnee wordt op , , De Banier". Daarom maak ik hierbij van de gelegenheid gebruik u dit voorstel door te geven!

U weet de weg. Door middel van plaatselijke propagandacommissies en proefiiummeracties is reeds heel wat bereikt en valt ook in de toekomst nog heel wat te bereiken.

Voor proefnummeracties herhaal ik nog even in het kort mijn mededeling van vorig jaar. Bij de partijsecretaris kunt u het abonneebestand van uw woonplaats opvragen. Bij mij kunt u de lijst inzenden met adressen voor proefnummers. Deze worden dan drie weken toegezonden waarna van u wordt verwacht dat u daarna de betreff«ide adressen bezoekt. Bc verwacht hierbij blijvend uw medewerking! Ook ben ik er zeker van dat u mijn verwachting niet zult beschamen.

De noodzaak van de activiteiten van onze propagandacommissies heb ik juist kortgeleden nog ervaren. Iemand die zich aanmeldde als abonnee schreef mij enkele weken geleden het volgende:

, , Hi erbij geef ik mij op als abonnee op , , De Banier". Reeds lang wist ik van het bestaan van uw partijorgaan. Maar ik kon uw blad niet vinden. Ten einde raad schreef ik naar het, , Reformatorisch Dagblad' ' en naar, , De Wachter Sions''. Doch, zonder resultaat, zelfs geen enkele brief terug! Wat ontmoedigend! Totdat ik gisteren plotseling bij ons in de kerk uw partijorgaan zag liggen in de tijdschriftenbak. Eindelijk, daar lag die dan! Nu heb ik het juiste adres! Ook vond ik daar uw studieblad , , Zicht". Daar wil ik mij nu ook op abonneren". Tot zover deze briefschrijver.

Besturen van kiesverenigingen! U hoort het; er wordt nog steeds naar onze Banier gezocht! Vervolgens wil ik met u een blik werpen op de post

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 19 februari 1976

De Banier | 8 Pagina's

EXPLOITATIEREKENING VAN DE BANIER.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 19 februari 1976

De Banier | 8 Pagina's

PDF Bekijken