Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Gemeentebestuur (34)

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Gemeentebestuur (34)

4 minuten leestijd

door C. den Uil, Hendrik Ido Ambacht

De thans volgende artikelen 152 t/m 155 van de gemeentewet handelen over de bevoegdheid tot het uitoefenen van poUtiedwang en over het recht van parate executie. Onder poUtiedwang wordt verstaan de bevoegdheid van het uitvoerende gezag om zelf te verrichten hetgeen in strijd met een wettelijk voorschrift wordt nagelaten of te beletten of ongedaan te maken hetgeen daarbij is verboden. Parate executie wil zeggen de invordering van gemaakte kosten zonder dat een rechterlijk vonnis is vereist.

De tekst van de artikelen luidt als volgt:

Artikel 152:

„Tot de medewerking aan de uitvoering van wetten, algemene maatregelen van bestuur en provinciale reglementen en verordeningen behoort de bevoegdheid tot het op kosten der overtreders doen wegnemen, beletten, verrichten of in vorige toestand hetstellen van hetgeen in strijd met de bepalingen, tot uitvoering waarvan wordt medegewerkt, is of wordt gehouden, gemaakt of gesteld, ondernomen, nagelaten, beschadigd of weggenomen. Spoedeisende gevallen uitgezonderd, wordt van deze bevoegdheid geen gebruik gemaakt, dan nadat belanghebbende schriftelijk is gewaarschuwd."

Artikel 153:

„Om aan het vorige artikel uitvoering te kunnen geven, kan, onverminderd het te dien aanzien in andere wetten bepaalde, door het orgaan dat de in srtikel 151 bedoelde medewerking verleent, aan bepaald aangewezen personen schriftelijke last worden verstrekt tot het binnentreden in een woning tegen de wil van de bewoner. De last moet, buiten de gevallen van dringend of dreigend gevaar, de woning of woningen aanwijzen, van welke het binnentreden tegen de wil van de bewoner kan geschieden."

Artikel 154:

„De last kan, uitgezonderd bij dringend of dreigend gevaar, niet anders worden uitgevoerd dan tussen zonsopgang en zonsondergang en in.het bijzijn hetzij van de kantonrechter hetzij van de burgemeester. De burgemeester kan zich in gemeenten met gemeentepolitie doen vertegenwoordigen door een commissaris, een hoofdinspecteur of een inspecteur van gemeentepolitie of door een politieambtenaar van lagere rang, indien deze de vervanger is van de korpschef van gemeentepolitie. In gemeenten met rijkspolitie kan de burgemeester zich doen vertegeuAvoordigen door de groepscommandant van het korps rijkspohtie of diens vervanger of door de postcommandant van het korps rijkspolitie. Van het binnentreden en van de redenen, die daartoe geleid hebben, wordt door hem, die krachtens het eerste lid van dit artikel daarbij tegenwoordig is geweest of deze handeling heeft verricht, binnen twee maal vier en twintig uren proces-verbaal opgemaakt en aan hem, wiens woning is binnengetreden, in afschrift medegedeeld."

Artikel 155:

„Het orgaan dat de in artikel 151 bedoelde medewerking verleent, kan bij dwangbevel de ingevolge artikel 152 verschuldigde kosten invorderen. Het dwangbevel wordt op kosten van de schuldenaar bij deurwaarders-exploit betekend en tenuitvoergelegd op de wijze, bij het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering ten aanzien van vonnissen en authentieke akten voorgeschreven. Binnen 30 dagen na de dagtekening staat verzet tegen het dwangbevel open door dagvaarding van de gemeente. Het verzet schorst de tenuitvoerlegging-"

Het orgaan, genoemd in artikel 153, dat de in artikel 151 bedoelde medewerking verleent, kan, al naar gelang van de omstandigheden, zijn: het college van burgemeester en wethouders, de raad, een commissie, bedoeld in artikel 61, de burgemeester of de commissaris van de Koningin.

Bij de uitoefening van politiedwang moet gelet worden op hetgeen de Grondwet de burgers aan grondrechten heeft verleend. Eén van die rechten is de onschendbaarheid van de eigen woning. Een woning zal tegen de zin van de bewoner alleen mogen worden binnengetreden in de gevallen, bij de wet bepaald en krachtens een in de wet omschreven last. Een wet van 1853 regelt deze materie voor zover het betreft de in de autonomie wortelende verordeningen van de raad en dan nog voor zover deze strekken tot handhaving van de openbare rust of veihgheid of tot bescherming van het leven of de gezondheid van personen.

Sinds 1931 bevat de gemeentewet de bepalingen, in de artikelen 152 t/m 155 hierboven genoemd, die betrekking hebben op politiedwang en parate executie ingeval van medewerking aan regelingen van hoger gezag. De gemeentewet bevatte toen reeds een bepaling inzake politiedwang, betrekking hebbende op de op het terrein van de autonomie liggende verordeningen van de raad (artikel 210).

Deze aanvuUing van de gemeentewet werd vooral wenselijk geacht om het mogelijk te maken de kosten op de overtreders te verhalen. De regeling van het binnentreden van een woning tegen de wil van de bewoner, neergelegd in de artikelen 153 en 154 van de gemeentewet, is er een van algemene aard. De in sommige andere wetten opgenomen bijzondere regelingen blijven daarnaast gelden. Het dwangbevel, bedoeld in artikel 155, zal door het gemeentelijk zelfbestuursorgaan zelf moeten worden uitgevaardigd, terwijl het exploit door een gerechtsdeurwaarder zal moeten worden betekend. De in deze zaken bevoegde rechtbank is de arrondissementsrechtbank.

De regeling van politiedwang en parate executie is een z.g. facultatieve rege- Ung. Een verplichting tot uitvoering van deze bepalingen bestaat dus niet.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 18 december 1981

De Banier | 12 Pagina's

Gemeentebestuur (34)

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 18 december 1981

De Banier | 12 Pagina's

PDF Bekijken