Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Uit de staten

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Uit de staten

4 minuten leestijd

Korte samenvatting van de Algemene Beschouwingen over de begroting 1983 van de provincie Zeeland door de statenfractie van de SGP

GROTE ZORG

Met dankbaarheid wordt geconstateerd dat de fractie met 5 zetels is teruggekeerd na de provinciale statenverkiezing en dat het RPF/GPV met twee zetels zijn intrede heeft gedaan. De collegeverkiezing was een teleurstelling voor de fractie. Grote zorg geeft deze verkiezingsuitslag, omdat er uit blijkt dat men in het openbaar bestuur geen rekening wil houden met Gods geboden. Werd er door velen lang een strikte neutraliteit betracht, nu neemt men steeds meer bewust een anti-confessionele houding waar. Een humanistisch mensbeeld wil men tot richtsnoer maken van het publieke leven en zelfs opleggen voor het private leven. Reden voor de fractie om te blijven terugroepen naar Gods heilzame geboden.

DE DIVERSE BELEIDSTERREINEN

Nadat gepleit is om provinciale middelen voor werkgelegenheid in de marktsector te besteden, wordt ook gepleit om een zodanig vergunningenbeleid te voeren dat werkgelegenheid wordt behouden en uitgebreid en derhalve niet wordt afgebroken.

Bij het eerlijk delen van beschikbaar werk gaat de voorkeur uit naar het hanteren van het kostwinnersbeginsel bij de aanstelling van personeel.

In de wegensector dient onderhoud en veiligheid voorop te staan en zal er voor nieuwe wegen weinig beschikbaar kunnen komen.

Door de fractie wordt geprotesteerd tegen de vergaande bureaucratisering van de welzijnssector. Aangedrongen wordt op vereenvoudiging.

Opgemerkt wordt dat de ijver die aan de dag gelegd wordt bij de bescherming van het stoffelijk milieu schril afsteekt bij de achtergebleven bescherming van het geestelijk leefmilieu op het brede terrein van het sociaal-culturele en maatschappelijke leven. Op het terrein van de welzijnszorg voor ouderen wordt van het college van gedeputeerde staten gevraagd om grote zorgvuldigheid te betrachten bij de aanpassing van de provinciale verordening voor de bejaardenoorden. Tevens wordt gevraagd om de besturen de nodige beleidsvrijheid te geven en niet overdreven te betuttelen. De eigen identiteit van de bejaardenoorden mag niet in het geding komen. Ook bij de democratisering van de ziekenhuisbesturen wordt gepleit voor terughoudendheid.

De fractie wijst met klem de subsidieverhoging van het maatschappelijk activeringswerk van Humanitas af. Evenals het onder humanitas rekenen van alle onkerkelijken.

Nu de bevolking van Goeree-Overflakkee zich in grote meerderheid heeft uitgesproken voor toevoeging aan Zeeland bij een provinciale herindeling dient dit in het bestuurlijk overleg gevolgen te hebben. De fractie van de SGP is van mening dat deze keus hartelijk moet worden ondersteund. Het Rijksbeleid terzake van de emancipatie is geheel gericht op zelfverwerkelijking en individuaüsme, alsmede eenzijdig toegespitst op de emancipatie van de vrouw. Redenen voldoende om dit beleid niet na te volgen op het provinciale vlak.

Het milieubeleid mag niet als luxe worden beschouwd, maar omdat de over­ heid zoveel belastinggeld aan luxe uitgeeft, worden de milieulasten voor de burger onbetaalbaar. Het Rijk zal uit de algemene middelen meer moeten bijdragen.

Betere afspraken zijn nodig met België inzake de grensoverschrijdende verontreiniging. Anders zijn de inspanningen van de eigen industrie niet zinvol.

Op het gebied van natuur en landschap wordt een pleidooi gevoerd om het aankoopbeleid om te buigen en de te besteden geldmiddelen te benutten voor beheer van natuurgebieden en niet voor de aankoop van landbouwgronden.

Tenslotte wordt de aandacht gevraagd van het dagelijks bestuur voor het in goede banen leiden van de grote stroom toeristen. Het vrij kamperen bij de boer heeft te grote aandacht bij dat beleid, andere echte uitwassen worden niet of nauwelijks bestreden.

AFSCHAFFING AMBTSGEBED

Door de fractie van de PvdA is tijdens deze begrotingsbehandehng een motie ingediend met steun van de VVD, D'66, PPR, PSP/CPN, waarbij het college van gedeputeerde staten werd verzocht het ambtsgebed af te schaffen door schrapping in het reglement van orde. Zowel door de fractie van de SGP als door het RPF/GPV werd deze motie nadrukkelijk van de hand gewezen. Het voorgestelde alternatief-een ogenblik stilte voor de vergadering — werd daarbij eveneens van de hand gewezen als zijnde onvoldoende. Gepleit werd voor handhaving van het publiekelijk belijden van Gods naam door de provinciale overheid in openbare vergaderingen.

De motie vóór afschaffing werd aanvaard met de stemmen van CDA, SGP, RPF/GPV en één VVD'er tegen.

W. P. Rentier.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van Thursday 9 December 1982

De Banier | 24 Pagina's

Uit de staten

Bekijk de hele uitgave van Thursday 9 December 1982

De Banier | 24 Pagina's

PDF Bekijken